دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ارزیابی های نورولوژیک

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب                نام درس: ارزیابی های نورولوژیک              تعداد واحد: ..........             

پیش نیاز:فیزیولوژی و آناتومی سرو گردن             رشته: پزشکی       مقطع تحصیلی: کارآموزی            

   سال تحصیلی :1400-99                   نیمسال:اول           مسئول درس:.........         مدرسین:خانم دکتر مرضیه ابوترابی

مقدمه:

دراین درس فراگیر با انواع ارزیابی های پاراکلینیکی در بیماری نورولوژی آشنا می شود.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

در این درس فراگیر با انواع روش های پاراکلینیکی در بیمار های نورولوژی آشنا می شود و همچنین اندیکاسیون های انجام این تست ها را فرا خواهد گرفت.

هدف کلی:

فراگیر با انواع تست های پاراکلینیک در بیماری های مغز و اعصاب آشنا خواهد شد.

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

فراگیر اندیکاسیون ها پونیکسون لومبررا توضیح دهد.

 

 

 

 

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

 

 

 

شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

 

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

 

فراگیر به صورت تئوری نحوه انجام پونکسیون لومبر را توضیح دهد

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

فراگیر تفسیر تست پونکسیون لومبار را توضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

سخنرانی

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر عوارض پونکسیون لومبر را توضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

 

شناختی

 

 

سخنرانی

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

 

فراگیر بتواند  نحوه برخورد با پونکسیون لومبر را انجام دهد

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

عملکردی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی

 

 

 

 

Osceایستگاهی/آزمون عملی/محیط شبیه سازی شده

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

فراگیر اهمیت الکتروانسفالوگرافی در بیماری صرع را توضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/ تشریحی تغیر یافته

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

فراگیرمحدودیت ها الکتروانسفالوگرافی در صرع های ژنرالیزه و فوکال راتوضیح دهد

.

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

 

شناختی

 

 

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

فراگیر مزیت های الکتروانسفالوگرافی در صرع های ژنرالیزه و فوکال راتوضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در صرع های ژنرالیزه و فوکال را توضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

سخنرانی

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر نقش الکتروانسفالوگرافی در مدیریت درمان صرع را توضیح دهد.

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

سخنرانی

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر تغییرات الکتروانسفالوگرافی را در ارزیابی بیماری های دیگر (غیر صرع)مغز و اعصاب را توضیح دهد

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

 

شناختی

سخنرانی

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

فراگیر تغییرات الکتروانسفالوگرافی را در کاهش سطح هوشیاری را توضیح دهد.

 

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

 

شناختی

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیرکاربرد بالینی الکترومیوگرافی (EMG) و مطالعات هدایت عصبی (NCV) توضیح دهد.

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

سخنرانی

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر تغییرات EMG  در حالت استراحت و حین انقباض ارادی عضله در فرد طبیعی توضیح دهد

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

سخنرانی

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته/تشریحی تغییر یافته

 

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

فراگیر با تغییرات EMG  و NCV  در بیماری های عضلانی و اعصاب محیطی توضیح دهد.

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

فراگیر با کاربرددرمانی تست تحریک مکرر عصبی توضیح دهد.

پونکسیون لومبر-الکتروانسفالوگرافی-الکترومیوگرافی و مطالعات هدایت عصبی

شناختی

 

سخنرانی

 

 

چهارگزینه ای/سوالات جورکردنی گسترده/تشریحی تغیر یافته

 

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون پایان­دوره

 

 

تکالیف فراگیر

اندیکاسیون های اقدامات تشخیصی پونکسیون لومبر ، نوار مغز و EMG-NCG  را بیان کند.

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 وال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
64
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal