دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اختلالات تعادلی

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: مغز و اعصاب     نام درس: اختلالات تعادل            تعداد واحد: .......     پیش نیاز:فیزیولوژی و آناتومی سرو گردن           

 رشته: پزشکی                    مقطع تحصیلی: کارآموزی                     سال تحصیلی :1400-99  نیمسال:اول   

 مسئول درس:.........                         مدرسین:خانم دکتر مرضیه ابوترابی

مقدمه:

در این درس فراگیر با اختلالات تعادلی و سرگیجه آشنا می شود و نحوه افتراق آن با علایم مشابه را یاد خواهد گرفت همچنین نحوه برخورد بالینی و اقدامات تشخیصی و درمانی این دو علامت را فرا خواهد گرفت.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

فراگیر یاد خواهد گرفت که از طرق معاینه و شرح حال بتواند علت علایم بیمار(اختلالات تعادل و سرگیجه) را تشخیص دهد و سپس براساس آن اقدامات تشخیصی و درمانی خود را انتخاب کند.

هدف کلی:فراگیر برخورد بالینی با بیمارانی که با شکایت عدم تعادل و سرگیجه مراجعه می کنند را یاد بگیرد.

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

1-فراگیر بتواند شرح حال سرگیجه واقعی را از سبکی سر تشخیص دهد

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

سطوح بالای شناختی

سخنرانی/یادگیری مبتنی بر حل مساله

Kf/

pmp/min-cex/

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

2-فراگیر بتواند براساس شرح حال و معاینه سرگیجه محیطی را از سرگیجه مرکزی تشخیص دهد

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

سطوح بالای شناختی

سخنرانی/یادگیری مبتنی بر حل مساله

Kf

/pmp/min-cex

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

3-فراگیر توضیح دهد که ارزیابی سرگیجه محیطی از چه پاراکیلینیکی کمک می گیرد.

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

شناختی

سخنرانی/یادگیری در گروه های کوچک

جورکردنی گسترده/تشریحی تغییریافته/چهار گزینه ای

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

4-فراگیر بتواند در ارزیابی سرگیجه محیطی از چه پاراکیلینیکی کمک میگیرد.

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

شناختی

سخنرانی/یادگیری در گروه های کوچک

جورکردنی گسترده/تشریحی تغییریافته/چهار گزینه ای

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

5-فراگیر توضیح دهد که در ارزیابی سرگیجه مرکزی از چه پاراکیلینیکی کمک می گیرد.

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

شناختی

سخنرانی

ü                 جورکردنی گسترده/تشریحی تغییریافته/چهار گزینه ای

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

6-فراگیر توضیح دهد که درمان علامتی سرگیجه و اختصاصی سرگیجه در هر بیماری چگونه است.

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

شناختی

سخنرانی

ü                 جورکردنی گسترده/تشریحی تغییریافته/چهار گزینه ای

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

7-فرگیر بتواند شرح حال و معاینه انواع آتاکسی ها (وستبولار-مخچه ای حسی)را از هم انجام دهد.

 

 

 

 

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

 

 

 

 

عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/آموزش مبتنی بر محیط های شبیه سازی/روش های یادگیری مبتنی بر حل مساله

 

 

Osce/ایستگاهی /min-cex/dops

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

8-فراگیر بتواند شرح ومعاینه سندرم های مخچه ای را از هم تشخیص دهد

 

 

 

 

 

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

 

 

 

 

شناختی سطح

بالا

 

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/آموزش مبتنی بر محیط های شبیه سازی/روش های یادگیری مبتنی بر حل مساله

 

 

ü                 جورکردنی گسترده/تشریحی تغییریافته

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

9-فراگیر توضیح دهد که در هر مورد از اتاکسی ها از چه تست های تشخیصی استفاده کند.

 

 

 

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

 

 

عملکردی

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/آموزش مبتنی بر محیط های شبیه سازی/روش های یادگیری مبتنی بر حل مساله

ü                 Osce/ایستگاهی  

 

 

 

 

دکتر مرضیه ابوترابی

 

 

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

10-فراگیر بتواند درمان اختصاصی هر بیماری را توضیح دهد

 

آتاکسی و انواع آن سرگیجه و انواع آن

شناختی

 

 

 

سخنرانی

 

 

 

ü                 کتبی-چند گزینه ای

دکتر مرضیه ابوترابی

دوشنبه ساعت 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون میان­دوره

آزمون

پایان­دوره

تکالیف فراگیر

نحوه برخورد با بیمار با شکایت سرگیجه به صورت فلوچارت تهیه شود.

نحوه برخورد با بیمار با شکایت آتاکسی به صورت فلوچارت تهیه شود.

 

نحوه نمره دهی

3 تا 4 سوال از 40 سوال نهایی را شامل می شود و نمره از 20

 

منابع آموزشی

امینوف

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
72
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal