دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تشنج

فرم طرح درس/ طرح دوره -------

اطلاعات عمومی

گروه: اعصاب         نام درس: تشنج                       تعداد واحد: 1                     پیش نیاز: کارآموزی اعصاب

رشته: نورولوژی                               مقطع تحصیلی: کارورزی                    سال تحصیلی :.1400-99

نیمسال:.اول                   مسئول درس:دکتر ابوالقاسم رحیم دل                                     مدرسین:.دکتر ابوالقاسم رحیم دل

مقدمه:تشنج یکی از اورژانسهای نورولوژی و بلکه پزشکی در همه رشته هاست اقدام فوری برای نجات بیمار لازم است و با درمان تشنج و جلوگیری از تکرارهای ان فرد می تواند به روند زندگی باز گردد افتراق تشنج از شبه تشنج و شناخت انواع تشنج بسیار مهم است

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):کارورز بتواند نوع تنشج را تشخیص دهد. اقدامات اولیه برای کنترل تشنج را یاد بگیرد علل آن را بشناسد و اقدامات بعد از کنترل تشنج را انجام دهد و در صورت لزوم به متخصص مغز و اعصاب ارجاع دهد.

هدف کلی:

فراگیر برخورد بالینی با بیمارانی که با شکایت تشنج مراجعه می کنند را یاد بگیرد.

اهداف عینی

سرفصل موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی:

روش تدریس:

روش ارزیابی فراگیر:

مدرسین:

جلسه/برنامه زمانی

فراگیر بتواند تشنج را از تشنج کاذب  تشخیص دهد

 

تتشنج و افتراق آن با تشنج کاذب

 

 

سطوح بالای شناختی

سخنرانی تعاملی/روشهای مبتدی بر حل مساله/آموزش بر بالین/اسلاید و فیلم

چهار گزینه ای/

Pmp.kf

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیر انواع تشنج را نام ببرد

 

 

 

 انواع تشنج

شناختی

سخنرانی تعاملی

چهار گزینه ای/ شفاهی

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیراقدامات اولیه برای جلوگیری از آسیب به بیمار را انجام دهد

 

 

 

اقدامات اولیه برای جلوگیری از آسیب به بیمار

عملکردی

سخنرانی تعاملی/ روشهای مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/ اسلایدو فیلم/ آموزش بر بالین

چهار گزینه ای/ OSCE/ ایستگاهی /ازمون عملی

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیرداروهای مناسب هر دو نوع تشنج رانام ببرد

 

 

 

داروهای تشنج

شناختی

سخنرانی تعاملی

چهار گزینه ای/ شفاهی

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیرمعاینه نورولوژیک بیمار اپی لپتیک را انجام دهد

 

 

 

 

معاینه نورولوژیک بیمار اپی لپتیک

عملکردی

سخنرانی تعاملی/ روشهای مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/ اسلایدو فیلم/ آموزش بر بالین

چهار گزینه ای/ OSCE/ ایستگاهی /ازمون عملی/DOPS / آزمون های عملکردی (موردی)

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیراقدامات برای پیش گیری از تشنج را انجام دهد

 

اقدامات درمانی پیش گیرانه هر نوع تشنج

عملکردی

سخنرانی تعاملی/ روشهای مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/ اسلایدو فیلم/ آموزش بر بالین

چهار گزینه ای/ OSCE/ ایستگاهی /ازمون عملی

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیراقدامات پاراکلینیک لازم در مورد بیمار تشنجی را انجام دهد

 

 

اقدامات پاراکلینیک  بیمار تشنجی

 

عملکردی

سخنرانی تعاملی/ روشهای مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/ اسلایدو فیلم/ آموزش بر بالین

چهار گزینه ایOSCE/ ایستگاهی /ازمون عملی/DOPS

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

عوارض داروهای ضایع ضد تشنج را نام ببرد

 

 

عوارض داروهای ضایع ضد تشنج

شناختی

سخنرانی تعاملی

چهار گزینه ای/ شفاهی

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

فراگیر بیمار را درصورت لزوم به مراکز تخصصی نورولوژی ارجاع دهد

 

 

ارجاع بیمار به مراکز تخصصی

شناختی

سخنرانی تعاملی

چهار گزینه ای/ شفاهی/تشریحی تغییر یافته

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

در جهت رفع علل منجر به تشنج اقدام نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل منجر به تشنج

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکردی

 

 

 

 

 

 

سخنرانی تعاملی/ روشهای مبتدی بر حل مساله/شبیه سازی/ اسلایدو فیلم/ آموزش بر بالین

چهار گزینه ایOSCE/ ایستگاهی /ازمون عملی/DOPS /آزمون های مشاهده شده

 

دکترابوالقاسم رحیم دل

در یک جلسه 60 دقیقه تدریس و یک جلسه بر بالین بیمار

ü                  آزمون میان­دوره

ü                   

 

آزمون پایان­دوره

 

تکالیف فراگیر

1-      مطالعه منابع موجود بخصوص درسنامه بیماری های مغز و اعصاب 

2-      انجام کشیک موظف و حضور به موقع بر بالین بیمار

3-      حضور در درمانگاه نورولوژی و یادگیری اقدامات درمانی پیش گیرانه مصروع

4-     آزمون شفاهی

 

نحوه نمره دهی

1-حضور در درمانگاه 40%    2-ارزیابی فراگیر در درمانگاه 40%     3-آزمونهای شفاهی 20%

 

منابع آموزشی

5-      درسنامه بیماری های مغزو اعصاب چاپ دوم 1398

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
72
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal