دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی
تقویم برگزاری جلسات

تقویم جلسات سیاستگزاری پژوهشی مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ردیف

تاریخ و ایام هفته

محل برگزاری

ساعت برگزاری

لینک شرکت در جلسات بصورت مجازی

 1دوشنبه 1399/06/17

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

 ساعت 14 https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 2

دوشنبه 1399/07/07

 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 14https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 3

دوشنبه 1399/07/28

 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 14https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
4
دوشنبه 1399/10/08
 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 14https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 5 دوشنبه 1399/10/23 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 14https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

6

دوشنبه 1400/07/26

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 14

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

7

دوشنبه 1400/10/28

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 14

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

 
 

تقویم جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی 

ردیف

تاریخ و ایام هفته

محل برگزاری

ساعت برگزاری

لینک شرکت در جلسات بصورت مجازی

 1 سه شنبه 1398/11/01 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 13https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 2 شنبه 1399/03/24 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 13https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 3 سه شنبه 1399/05/29 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی ساعت 13https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

4

دوشنبه 1399/09/24

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

5

دوشنبه 1399/11/13

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

6

دوشنبه 1400/01/23

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

7

دوشنبه 1400/04/14

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

8

دوشنبه 1400/06/29

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

9

دوشنبه 1400/10/27

دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی

ساعت 13

https://www.skyroom.online/ch/sph/htami

10
 دوشنبه 1400/12/09 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکیساعت 13https://www.skyroom.online/ch/sph/htami
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/21
تعداد بازدید:
174
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/10
آدرس پستی: یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت،
طبقه اول، لاین مجازی سازی، مرکز تحقیقات ارزیابی فناوری سلامت و انفورماتیک پزشکی
شماره تماس: 983538209124+
فاکس :  983538209119+
کد پستی: 8915173160
پست الکترونیکی: hta.mirc@gmail.com
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal