دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات فارسي

 1.  حاجی محمدی بهادر، دهقانی علی، مقدم احمدی مهسا، اسلامی گیلدا، عریان احمد، یاسینی اردکانی سید علی، ظهور تبار امین، میرزایی فرزانه. (1393). جداسازی  Sarcocystis hirsuta  از همبرگر سنتی تولیدی در ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال 32، شماره 273. صفحات 1تا 7.

2. حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمد حسن، خلعتبری لیماکی سپیده، امیری آسیه، گرایلو سکینه، حسینی مطهره السادات. (1393). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن در شهر یزد پیرامون مسمومیت غذایی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه تهران. دوره 12، شماره 3، پاییز . صفحات 95تا81.

3. زارعی سیف الله، احرامپوش محمد حسن، مظلومی سیدمحمد، قانعیان محمد تقی، حاجی محمدی بهادر، دهقان عزیز اله. (1393). بررسی کیفیت میکروبی دستگاه های برش دهنده کالباس در فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال سیزدهم، شماره سوم. صفحات 54 تا63.

4. ملاخلیلی میبدی ندا، محمدی­فر امین، عبدالملکی خدیجه. (1393). بررسی تأثیر پرتو دهی صمغ کتیرا بر توانایی این صمغ در پایدارسازی امولسیون روغن در آب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 52، دوره 13، خرداد 1395. صفحات 172تا 161.

5. احرامپوش محمد حسن، حاجی محمدی بهادر، عزتی پریا، دهقان منشادی مهدی، دهقان محمدرضا، جمشیدی حمیدرضا. (1394). بررسی مقدار آفلاتوکسین M1 در شیر مادران شهر یزد در دو فصل تابستان و زمستان در سال 1392. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال چهاردهم. شماره 6. صفحات 453تا461.

6. حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمد حسن، سلطانی منصوره، مظفری خسروی حسن، زارع فاطمه، جمشیدی حمیدرضا، دهقان محمدرضا، دالوند آرش. (1394). بررسی ارتباط بین مصرف برنج و دفع ادراری آفلاتوکسین M1 در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال چهاردهم. شماره 6. صفحات 338تا346.

7. ایزدی فرخنده، صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، تقی پور ظهیر شکوه، فلاح زاده حسین، شیبانی محمد تقی، میرجلیلی اقدس. (1394). بررسی بافت های غیرمجاز در گوشت چرخ کرده عرضه شده در شهر یزد با روش بافت شناسی. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال چهاردهم. شماره 6. صفحات 423تا431.

8. حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمد حسن، امیری آسیه، خلعتبری لیماکی سپیده، گرایلو سکینه، حسینی مطهره السادات. (1394). بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مقیم شیراز پیرامون بیماریهای منتقله از غذا. مجله میکروب شناسی مواد غذایی. سال دوم، شماره 4، بهار 94. صفحات 1 تا 12.

9. حاجی محمدی بهادر، اسلامی گیلدا، خلعتبری لیماکی سپیده، عریان احمد، زندی هنگامه، دهقان حمید رضا، ظهور تبار امین. (1394). مطالعه اثر تابش پرتو الکترونی و تعیین دوز موثر در نابودی انگل لینگواتولا سراتا جدا شده از فراورده های دامی. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت سال چهاردهم، شماره 4. صفحات 55 تا64.

10. علیشاهی حجت، اسلامی گیلدا ، زندی هنگامه، وکیلی محمود. (1394). بررسی فراوانی ژن های مقاومت به سیپروفلوکساسین qnrB و qnrAدر ایزوله های Escherichia coli جدا شده از عفونت ادراری در بیمارستان های استهبان- فارس، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 23، شماره 8. صفحات 736 تا 746.

11. حاجی محمدی بهادر، مالی افشین، مصدق مهرجردی محمد حسین، مظفری خسروی حسن، یاسینی اردکانی سید علی، جاهد خانیکی غلامرضا، رحیم زاده امین. (1394). بررسی میزان سرب و کادمیوم در نان‌های تولیدی در شهرستان یزد. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال چهاردهم، شماره 4. صفحات 36 تا44.

12. حسین پور گنجارودی فاطمه، حاجی محمدی بهادر، زندی هنگامه، بیابانی اردکان جواد، تازه الهه. (1394) اثر پرتو الکترونی بر خواص فیزیکی شیمیایی و ویژگی های حسی بستنی سنتی. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت، جلد 14، شماره 6. صفحات 432 تا441.

13. حاجی محمدی بهادر، خلعتبری لیماکی سپیده، گرایلو سکینه. (1394). بررسی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون درس بهداشت مواد غذایی. فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. دوره 10، شماره 1. صفحات 69 تا57.

14. دهقان بنادکوکی امین، اسلامی گیلدا، زندی هنگامه، دهقان بنادکوکی علی، مصدق احمد، امیری آسیه. (1394). بررسی الگوی مقاومت آنتی بیویکی سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری در بیمارستان های دانشگاهی یزد، فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال پانزدهم، شماره 3. صفحات197تا 187.

15. علی اکبر یوسفی، گیلدا اسلامی، هنگامه زندی، محمود وکیلی. (1394). بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در سوبه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس به روش های فنوتیپی و مولکولی در شهر یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 23، شماره 1، فروردین 1394. صفحات 1837تا 1826.

16. حاجی محمدی بهادر، باقری معصومه، زندی هنگامه، دهقانی علی، عریان احمد، خلعتبری لیماکی سپیده، حیدری علی. (1395). بررسی آلودگی باکتریایی کبدهای عرضه شده در قصابی های شهر یزد در سال 1393. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال پانزدهم، شماره 5، صفحات 1 تا10.

17. حاجی محمدی بهادر، کیانی مهدی، مصدق محمدحسین، بیابانی جواد، فلاح زاده حسین، طباطبایی محبوبه سادات. (1395). اثر فرایندهای حرارت دهی و انواع طبخ خانگی برنج بر غلظت آفلاتوکسین B1. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال پانزدهم، شماره 3. صفحات 165 تا 175.

18. ایزدی فرخنده، صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، شیبانی محمد تقی. (1395). کارایی آزمون بافت شناسی در تشخیص تقلب در گوشت چرخ کرده. فصلنامه سلامت و بهداشت. دوره 7، شماره 4. صفحات 386 تا 394.

19. حاجی محمدی بهادر، دهقانی علی، جواد زاده مرتضی، شریعتی فر نبی، زندی هنگامه، مظفری خسروی حسن، اسلامی گیلدا. (1395). بررسی وجود اسپورهای قارچی و کلستریدیوم بوتولینوم در عسل های بومی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال پانزدهم. شماره6. صفحات 1تا9.

20. سلطانی منصوره، حاجی محمدی بهادر، باقیانی مقدم محمد حسین،احرام پوش محمد حسن ،دالوند آرش ، دهقانی تفتی عارفه (1395). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد در مورد مواد غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. سال پانزدهم، شماره 5. صفحات44 تا54.

21. یوسفی عاطفه، حاجی محمدی بهادر، بوذرجمهری فتح الله، داد ولی، شیرمردی پژمان، کیقبادی نعیمه (1395). اثرات باریکه الکترونی بر میزان اکسیداسیون چربی در سوسیس. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. دوره 16، شماره 3، صفحات ا تا 8.

22. زندی هنگامه، حاجی محمدی بهادر، امیری آسیه، رنجبر علی محمد، مظفری خسروی حسن، فلاح زاده حسین، وحیدی علیرضا، دهقان امین (1395). بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی نعناع فلفلی بر شش باکتری بیماریزا در مواد غذایی. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت.سال پانزدهم، شماره 4. صفحات22تا32.

23. حسینی سعیده السادات، اسلامی گیلدا ، زندی هنگامه، وکیلی محمود. (1395). بررسی فراوانی ژن های مقاومت به کینولون به واسطه پلاسمید oqxA وoqx B در Escherichia coli جدا شده از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان های شهر یزد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 34، شماره 402، صفحات 1219-1213.

24. زارعی یزدلی محدثه، اسلامی گیلدا ، میر صفایی هاجر، زندی هنگامه، شکوهی فر مرضیه، کیانی معصومه. (1395). شیوع مقاومت آمینوگلیکوزیدی و حضور ژن ant (2”)-I در پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه­های زخم سوختگی شهر یزد طی سال­های 1393 تا 1394. مجله علوم پزشکی کاشان ، دوماهنامه فیض، دوره 20، شماره 6. صفحات 539 تا533.

25. اسلامی گیلدا، خلعتبری سپیده، عریان احمد، ظهورتبار امین، امیری آسیه، حاجی محمدی بهادر (1396). مطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی لینگواتولا سراتا در گوسفند و بز کشتارشده در کشتارگاه یزد. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 72، شماره4، صفحات 403 تا 410.

26. حاجی محمدی بهادر، احرامپوش محمدحسن، هاشمی سیما، خلعتبری سپیده، زارع فاطمه، طاهری مسلم. (1396).بررسی اثر پرتو الکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1 در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاوس. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت. دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396. صفحات ا تا 8.

27. مصطفی قالبی، گیلدا اسلامی، هنگامه زندی، آرمین فرهنگ، محمود وکیلی، نسیم محمدی، امین دهقان بنادکوکی. (1396). بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های اگزاسیلینازی blaOXA-23 و blaOXA-24 در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی از نمونه‌های تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های شهر اصفهان. ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد . دوره 25، شماره 1. فروردین 96.

28. صادقی نژاد جواد، مروتی حسن، کاویانی یکتا زهره، فتاحی کمند، حاجی محمدی بهادر، آخوندزاده بستی افشین. (1396). ارزیابی آزمون بافت شناسی در تشخیص کمی بافت های غیر مجاز (پوست و استخوان مرغ) در فرآورده های کالباس و کباب لقمه بازساخته. فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت.

29. ایزدی گلنار ، ایزدی هنگامه ، دهقان بنادکوکی امین ،عمادی سحرالسادات ، وکیلی محمود ، آستانی اکرم . (1396). بررسی فراوانی ژن های پلاسمیدی qepA وaac(6)lb-cr در جدایه های KlebsiellaPneumoniaeبیماران مبتلا به عفونت ادراری در یزد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 35، شماره 454، صفحات1585-1579.

30. نصرتی سیمین ،زمانی زاده حمیدرضا ، مرید بهار ، گیلدا اسلامی . (1396 ) . کاربرد نشانگر ها SCAR برای شناسایی Fusarium oxysporum f. Sp. Radices-cucumerinum. ژنتیک نوین ، دوره دو.ازدهم ،شماره 3 ،صفحات 482-477 .

31. منصوری علی ،آستانی اکرم ، زندی هنگامه ، عمادی سحرالسادات ، ترکی علیرضا ،وکیلی محمود . (1396) بررسی فراوانی ژنهای بتالاکتامازی AmpC در جدایه های EschErichia Coli مولد عفونت ادراری جدا شده از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان های شهر یزد در سال1394 . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال35 ، شماره 451 ، صفحات 1450-1444 .

32. غضنفری معصومه، حاجی محمدی بهادر، اسکندری سهیل، کریمیان نادر. (1397). بررسی موارد استفاده از بافت های غیرمجاز در همبرگرهای دست ساز شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت. سال هفدهم، شماره 1. صفحات73 تا 81 .

33. آقائی مینا ، اسلامی گیلدا ، توحیدفر مسعود ، فتاحی علی ، حسینی سعیده­السادات ، احمدیان سلمان ، علومی مراد . (1397). بررسی خصوصیت مولکولی ایزوله­های بالینی Leishmania major دارای ناحیه ITS1مشابه با Crithidia spp. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، سال 36، شماره 500، صفحات 1261 تا1266.

34. حاجی محمدی بهادر، منتصری هاشم، ارجمندطلب سلیمان، رزمجو محمد مهدی، صیادی مهراب ، جلالی محمد، شیردلی مهرنوش. (1397). مطالعه زنده مانی گونه های مختلف باکتریایی و خواص حسی دو نوع ماست پروبیوتیک درطی تولید و نگهداری. فصلنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت. سال هفدهم، شماره 3. صفحات87 تا 96 .

35. واحدی قاسم، مطلبی دانیال، رهبر فرشاد، محرابی نسب عبدالرحمن، اطهاری سید شمس الدین. (1398). اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی. فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری. (پذیرش برای چاپ).

36. حاجی محمدی بهادر، اسلامی گیلدا، اعلایی مهسا، احرام پوش محمد حسن، رضوانی محمد ابراهیم،فلاح زاده حسین، شیردلی مهرنوش. )1398 .(بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی.طلوع بهداشت. سال هیجدهم، شماره. صفحات 58تا70.

37. صادقی نژاد جواد، مروتی حسن، کاویانی یکتا زهره، فتاحی کمند، حاجی محمدی بهادر، آخوند زاده بستی افشین، برزگر بفرویی رضیه. (1398). ارزیابی آزمون بافت شناسی در تشخیص کمی بافت های غیر مجاز (پوست و استخوان مرغ) در فراورده های کالباس و کباب لقمه بازساخته. طلوع بهداشت. سال هیجدهم، شماره 2 . صفحات57 تا 69 .

38. حاجی محمدی بهادر، فتاحی کمند، کاویانی یکتا زهره، صادقی نژاد جواد، مروتی حسن،آخوند زاده افشین. (1399). مطالعه تجربی کارآیی آزمون بافت شناسی در تعیین درصد گوشت بکاررفته در مدل کالباس و کباب لقمه. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 75، شماره 3. صفحات 370 تا 366.

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/22
تعداد بازدید:
335
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal