دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تير

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/4/2

ساعت 8 الي 12

بيمارستان ضيايي اردكان

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/2(دوره اول)

98/4/2(تكرار دوره اول)

ساعت 8 الي 12

ساعت :16 الي 20

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/3

ساعت8 الي 14

مركز جامع روانپزشكي

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري ، اتاق عمل ، بهياري، هوشبري، ماما

98/4/5(دوره دوم)

98/4/5(تكرار دوره دوم)

ساعت 8 الي 12

ساعت :16 الي 20

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/04/9

98/04/10

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

چالش هاي پرستاري در كروپ و آسم

(4ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي

98/4/9

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

چالش هاي پرستاري در كروپ و آسم

(4ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي

98/4/10

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/10

 

ساعت: 7:30الي 13:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/11

98/4/12

ساعت 10 الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/11

98/4/12

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

حاملگي خارج از رحم ( EP)

(6ساعت شغلي)

متخصص زنان،پزشك، مترون . سوپروايزر . سرپرستار . پرستار . اتاق عمل . هوشبري . تكنسين فوريت ها

98/4/11

98/4/18

ساعت 8 الي 11

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

تكرار دوره

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/13

ساعت 7 الي 13

بيمارستان شهيد رهنمون

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

مدير خدمات پرستاري-سوپروايزر-پرستار-ماما-بهيار-كمك بهيار-فوريتهاي پزشكي-اتاق عمل-بيهوشي، فيزيوتراپ

98/6/7

98/6/14

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار_ بهيار _خدمات

98/4/15

ساعت 9 الي 13

بيمارستان شهيد صدوقي

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/4/16

23/4/1398

98/4/30

ساعت 8 الي 10

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

حفاظت در پرتوهاي غيريونيزان

(4ساعت شغلي)

پرستار، بيهوشي، اتاق عمل، ماما، پزشك، راديولوژي، راديوتراپي، فيزيوتراپي

98/4/17

ساعت8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

نحوه مراقبت از بيماران با خطر خودكشي و فرار

(8ساعت شغلي)

پرستار. بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتار درمان، فوريت هاي پزشكي، اپراتور بيسيم بامدرك پرستاري

98/4/16

98/4/17

 

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/17

(تكرار دوره)

ساعت: 15-21

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

بهينه سازي تصاوير در بخش تصوير برداري

(8ساعت شغلي)

كاردان و كارشناس راديولوژي و راديوتراپي

98/4/17

98/4/24

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي تنفسي

(12ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-تكنيسين فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-بيهوشي-فيزيوتراپ- كار درمان

98/4/17

98/4/24

 98/4/31

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

ارزيابي مهارت هاي باليني پرستاري

(6 ساعت شغلي)

مترون، سوپروايزر باليني، سوپروايزر آموزشي، سرپرستار

98/04/18

98/04/19

98/04/20

ساعت 9 الي 11

بيمارستان افشار

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

 (8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/4/18

98/4/19

ساعت 8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء

حفاظت در پرتوهاي غيريونيزان

(4ساعت شغلي)

پرستار، بيهوشي، اتاق عمل، ماما، پزشك، راديولوژي، راديوتراپي، فيزيوتراپي

98/4/19

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

 (8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/4/20

98/4/24

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/4/20

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهداي محراب

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(تكرار دوره)

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/04/23

98/04/22

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان افشار

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار_ بهيار _خدمات

98/4/25

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/25

98/4/26

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/4/25

98/4/30

ساعت 18 الي 15

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(تكراردوره)

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/4/27

ساعت 7 الي 13

بيمارستان شهيد رهنمون

انواع درن و مراقبت هاي پرستاري آن

(4ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،تكنيسين اتاق عمل فوريت هاي پزشكي، هوشبري

98/4/29

ساعت8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

انواع درن و مراقبت هاي پرستاري آن

(4ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،تكنيسين اتاق عمل فوريت هاي پزشكي، هوشبري

98/4/30

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/4/30

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهداي محراب

مديريت بحران و ترياژ به روش START و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

98/4/30

98/4/31

ساعت 8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/10
تعداد بازدید:
637
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal