دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خرداد

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/2/31

98/3/7

98/3/12

98/3/19

ساعت 12 تا 14

روزهاي يكشنبه و سه شنبه

مركز ناباروري

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها(پست هاي شاغل در معاونت درمان)

98/02/30

98/3/1

ساعت 7 الي 9

روز هاي دوشنبه و چهارشنبه

دفتر معاونت درمان

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/3/1

الي 98/3/8

ساعت 13 الي 14

آزمايشگاه مركزي

شركت در 8 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

زندگي مهدوي در سايه عهد

(6ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/1

98/3/2

ساعت 12:30-15:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در مركز پرتو درماني رمضان زاده

98/3/1

ساعت 8الي 12

مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده

_

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/1

98/3/2

98/3/6

98/3/7

ساعت 11 الي 13

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/4

98/3/5

98/3/7

98/3/8

ساعت 13-15

مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/4

98/3/6

98/3/7

98/3/8

ساعت 12 الي 14

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/5

98/3/9

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/6

98/3/7

98/3/8

98/3/9

ساعت 13-15

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/7

98/3/9

_

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/9

ساعت 10:30 الي 14:30

بيمارستان افشار

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/3/11

ساعت 9 الي 13

بيمارستان شهداي محراب

_

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/3/11

98/3/12

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آشنايي با بيماري CCHF

(4ساعت شغلي)

پزشكان متخصص-پزشكان عمومي-پرستار-ماما-بهيار-كمك بهيار-تكنيسين فوريت هاي پزشكي-راديولوژي-آزمايشگاه-فيزيوتراپ و پست هاي درماني

98/3/12

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

ايمني كار با تجهيزات پزشكي

(8ساعت شغلي)

مديران پرستاري(مترون،سوپروايزر، سرپرستار)

98/3/19

98/3/20

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/20

ساعت 11 الي 14

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك عمومي-پرستاري- بهيار

98/3/20

98/3/27

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

مراقبتهاي پرستاري دربيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري،اتاق عمل، بهياري، هوشبري، ماما

98/3/21

98/3/22

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/23

ساعت 8الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

_

مراقبتهاي پرستاري دربيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري،اتاق عمل، بهياري، هوشبري، ماما

98/3/23

پنج شنبه

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

كتواسيدوز ديابتي در اطفال و كودكان(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار

98/3/26

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/3/28

ساعت 7 الي 11

مركز ناباروري

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار

98/3/28

98/3/29

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش برنامه استحقاق سنجي درمان

(4ساعت شغلي)

متصدي پذيرش و ترخيص-كاردان پذيرش و مدارك پزشكي-كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي متصدي درامد و امور بيمه گري مسئول آمار و فناوري اطلاعات سلامتكارشناس امورمالي متصدي امور دفتري شاغل در پذيرش و ترخيص بيمارستان-كارشناس درامد بيمارستاني كارشناس it كارشناس مديريت خدمات بهداشت درماني و بالاتر كارشناس وكارشناس ارشد امور اجرايي

98/3/30

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار

98/3/30

پنج شنبه

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/2/30

98/2/31

_

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/12
تعداد بازدید:
662
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal