دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كميسيون ماده 20

كميسيون قانوني ماده 20

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 واصلاحيه هاي بعدي آن

-ماده 20:به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در موسسات پزشكي و داروسازي مطرح درماده يكم عهده دار مسيوليت فني گردند ويا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك،كميسيون هايي به نام كميسيون هاي تشخيص ،مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و راي اكثريت قطعي خواهد بود.

بند1- براي كليه امور پزشكي ،از اعضاء هيات علمي دانشكده هاي پزشكي يكنفر،متخصص داخلي و يك نفر متخصص جراحي و يك نفر متخصص رشته ايي كه موضوع آن در كميسيون مطرح است به انتخاب و معرفي وزير بهداشت و،درمان وآموزش پزشكي ويك نفر پزشك به انتخاب رئيس نظام پزشكي و يك نفر از پزشكان آزاد به دعوت وزارت بهداشت،درمان وآممزش پزشكي انتخاب مي گردند.

 
وظايف كمسيون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ،دارويي،مواد خوراكي و آشاميدني

(پيرو بخشنامه هاي شماره 72909/س مورخ29/8/84 و 87105/2/س مورخ 4/10 84)

صدور موافقت اصولي تاسيس كليه مراكز تشخيصي ،درماني و نيز تجهيز اقلام سرمايه اي تخصصي پزشكي و هرگونه افزايش يا كاهش بخشهاي تشخيصي و درماني منطبق با آئين نامه هاي مربوطه (باستثناء بند ذيل)بعهده كميسيون ماده 20 اين معاونت مي باشد و بررسي ساير موارد بشرح ذيل از سوي كميسيون ماده 20 آن دانشگاه در چهارچوب ضوابط و شرايط مندرج در آئين نامه و دستورالعملهاي مربوطه بلامانع مي باشد:

1-جابجايي مكان موسسات پزشكي فقط در سطح هما شهر و در محدوده آن دانشگاه (باستثناء بيمارستانها مراكز جراحي محدود-مراكز ام آر آي و موسسات پرتو پزشكي نظير راديولوژي ،سي تي اسكن ،راديوتراپي،پزشكي هسته ايي)

2-تعويض مسئول فني موسساتي كه قبلا پروانه تاسيس و مسئول فني از اداره امور پروانه هاي اين معاونت دريافت كرده اند.

3-افزايش يا كاهش قسمتهاي درماني باليني به درمانگاه

4-افزايش يا كاهش موسسين موسسات پزشكي(به استثناء بيمارسانها و مراكز جراحي محدود،موسسات پرتو پزشكي و ام آر آي)

5-تغيير ساعات فعاليت موسسات پزشكي منطبق بر ضوابط هريك از آيين نامه هاي مربوطه

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
482
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal