دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دي

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

اورژانسهاي تنفسي و مراقبتهاي پرستاري

(12 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-ماما-فوريت هاي پزشكي-اتاق عمل-هوشبري-بهيار-پزشك-فيزيوتراپ-كاردرمان

98/10/2

98/10/9

 

ساعت:12:30-18:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول مبارزه باحشرات و جوندگان موذي (8ساعت شغلي)

خدمات

98/10/7

98/10/14

98/10/21

98/10/28

 

ساعت 8-10

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پارادايم موفقيت-تاثير نگرش مثبت در موفقيتهاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/15

98/10/22

 

ساعت:17-22

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

بيماريهاي شايع در سنين باروري

(6 ساعت شغلي)

پرستار-ماما

98/10/11

98/10/18

8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني

98/10/14

8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

مديريت ليبر

(18ساعت شغلي)

ماما

98/10/16  و 98/10/23

2 /98/11

13 /98/11

8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(4 ساعت شغلي)

كليه پرسنل شاغل در مراكز درماني

98/10/5

7تا 11

بيمارستان شهيد رهنمون

_

بازتواني قلبي

(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار،كارشناس تغذيه، فيزيوتراپي

98/10/7

98/10/8

13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

بازتواني قلبي

(تكرار دوره)

(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار،كارشناس تغذيه، فيزيوتراپي

98/10/12

7تا 13

بيمارستان شهيد رهنمون

_

بهداشت محيط و مديريت پسماند

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/19

7تا 13

بيمارستان شهيد رهنمون

_

روش هاي درمان در ناباروري

(12ساعت شغلي)

پرستار، ماما، اتاق عمل، بهبود كيفيت و اعتبار بخشي، بهيار، پذيرش و مدارك پزشكي(شاغل در ناباروري)، پزشك، ژنتيك، بهداشت خانواده، علوم آزمايشگاهي

98/10/14

98/10/15

98/10/17

11 تا 12

مركز ناباروري

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول رهبري و مديريت در بخش

(8ساعت شغلي)

سرپرستار، سوپروايزر، مسئول اتاق عمل، مامامسئول، مترون، سوپروايزر آموزشي ، سوپروايزر آموزش سلامت

98/10/5

98/10/7

8 تا 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستان ها

(16ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

98/10/10

98/10/11

98/10/14

98/10/15

14 تا 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/16

8 تا 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

(6ساعت شغلي)

مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/18

14 تا 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/10/23

 

8 تا 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

تشخيص و درمان عوارض شايع در شيمي درماني

(6ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/10/25

14 تا 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

آسيب شناسي در خانواده

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/10/29

98/10/30

14 تا 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستان ها

(16ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

98/10/1

98/10/3

98/10/5

98/10/8

 

8 تا 11

13تا 16

8تا 14

8 تا 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/10

98/10/12

8تا 10

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آسيب هاي اجتماعي و نحوه مقابله با آن

(6ساعت)

كليه پست ها

98/10/14

8 تا 14

 مركز جامع روانپزشكي

_

تست هاي غربالگري سلامت جنين

(6ساعت شغلي)

علوم آزمايشگاهي

98/10/5

8 تا 14

اداره امور آزمايشگاه ها

_

آزمايشگاه و بالين عفونت هاي استرپتوكوكي

(6ساعت شغلي)

علوم آزمايشگاهي

98/10/26

8 تا 14

اداره امور آزمايشگاه ها

_

آريتمي هاي قلبي

( 8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي، فوريت هاي پزشكي

98/10/14

98/10/21

98/10/28

98/11/5

7:30 تا 9:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

چالش هاي پرستاري دركروپ وآسم

 (4 ساعت شغلي)

پزشك،پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي

98/10/9

 

8تا 12

بيمارستان افشار

_

آسيب شناسي وحركات اصلاحي درمحيط هاي اداري

(6 ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/16

8 تا 14

بيمارستان افشار

_

نحوه مراقبت ازبيماران باخطرخودكشي وفرار

(8 ساعت شغلي)

پرستار.بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتاردرمان،فوريت هاي پزشكي،اپراتوربيسيم بامدرك پرستاري

98/10/21

98/10/22

8 تا 12

بيمارستان افشار

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

مديريت بحران وترياژ به روش به روش START  و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي و درماني

98/10/14

98/10/15

8 تا12

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

نظام هاي پرداخت

(4ساعت شغلي)

 

مديران مياني در كليه رشته ها

رشته ي مديريت خدمات بهداشتي و درماني در كليه پست ها

98/10/5

8 تا 12

بيمارستان شهيد صدوقي

_

تكنيك هاي مصاحبه در بيماران روانپزشكي

(6ساعت شغلي)

پرستار، روانشناس، گفتار درمان، كار درمان

98/10/19

7:30 الي 13:30

مركز جامع روانپزشكي

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/10/5

12 تا 18

بيمارستان ضيايي اردكان

_

اخلاق پرستار و منشور حقوق بيمار

(8ساعت شغلي)

سوپروايزرين پرستاري و سرپرستاران

98/10/1

8تا16

اداره پرستاري معاونت درمان

_

ايمني كار با تجهيزات پزشكي

(8ساعت شغلي)

مديران پرستاري(مترون،سوپروايزر، سرپرستار)

98/10/30

8تا16

اداره پرستاري معاونت درمان

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-خدمات- ماما- اتاق عمل هوشبري - پزشك

(ديپلم وبالاتر)

98/10/29

8 تا 12

بيمارستان افشار

_

پارادايم موفقيت-تاثير نگرش مثبت در موفقيتهاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پستها

98/10/17

98/10/24

98/11/8

98/11/15

12 تا 14

مركز پرتو درماني

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/15

14-10

بيمارستان وليعصر بافق

_

موارد پرخطر و اورژانس زنان و مامايي

كاردان و كارشناس مامايي

98/10/16

98/10/17

14-10

بيمارستان وليعصر بافق

_

اخلاق فردي ، اداري و اجتماعي

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/10/19

14-8

بيمارستان وليعصر بافق

_

اصول تعرفه گذاري در خدمات تشخيصي

متصدي پذيرش و ترخيص .كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي .كارشناس درامد ومتصدي امور بيمه گري  و كارشناس امور بيمه.كارشناس آمار و فناوري اطلاعات سلامت . كاردان و كارشناس امور مالي . منشي .متصدي امور دفتري .حسابدار

98/10/26

98/10/28

15-12

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آشنايي با تغييرات سامانه ارزيابي  عملكرد مديران و كاركنان دانشگاه

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/18

11 تا 15

مركز ناباروري

_

همودياليز و پيوند

(8ساعت شغلي)

پرستار

98/10/27

8 تا18

امور بيماري هاي خاص معاونت درمان

_

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

كليه پست هاي درماني

98/10/25

98/10/26

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

احيا قلبي ريوي پايه

كليه پست ها

98/10/18

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

_

اخلاق حرفه اي با محوريت رعايت حريم خصوصي بيمار

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/10/10

9 تا 13

بيمارستان خاتم الانبيا ابركوه

_

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/16
تعداد بازدید:
212
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal