دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آذر

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/2

 

8الي 14

مركز جامع روانپزشكي

_

تهديدات سايبري

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/3

8 الي 14

مركز جامع روانپزشكي

_

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پستها

98/9/6

 

ساعت:12:30-16:30

بيمارستان ميبد

_

موارد پرخطر و اورژانس زنان و مامايي

(8ساعت شغلي)

ماما

98/9/7

98/9/14

 

ساعت:12:30-16:30

بيمارستان ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانسهاي گوارشي و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-تكنسين فوريتهاي پزشكي-بيهوشي-اتاق عمل

 

98/9/11

98/9/13

 

ساعت:12:30-16:30

بيمارستان ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آشنايي باانواع پانسمان پيشرفته ترميم زخم

(8ساعت شغلي)

كارشناس تجهيزات پزشكي- مهندسي پزشكي- برق الكترونيك-مكانيك وكارشناس پرستاري

98/9/18

98/9/20

 

ساعت: 12:30-16:30

بيمارستان ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

نوزادان پرخطر

(12ساعت شغلي)

مدير خدمات پرستاري سرپرستار- سوپروايزر پرستاري- پرستار - بهيار ماما- اتاق عمل و هوشبري و فوريتهاي پزشكي و كمك بهيار

98/9/28

98/9/29

 

ساعت:7:30-13:30

بيمارستان ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

مراقبت تخصصي نوزاد

(6ساعت شغلي)

پرستار، ماما

98/9/25

98/9/27(تكرار)

 

ساعت:12:30-18:30

بيمارستان ميبد

_

بهداشت محيط و مديريت پسماند(6ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/2

98/9/9

98/9/16

 

ساعت 8 الي 10

بيمارستان ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

رفتار صحيح با فرزند

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/26

ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهداي محراب

_

سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي)

كليه پست ها ي شاغل در بيمارستان

98/9/10

98/9/11

98/9/12

98/9/13

ساعت 7:30 الي 11:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي)

كليه پست ها شاغل در بيمارستان

 

98/9/17

98/9/18

98/9/19

98/9/20

ساعت 16:30 الي 20:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

پوشش بر اساس آموزه هاي قرآن و اهل بيت

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/9/7

ساعت 7 الي 11

بيمارستان شهيد رهنمون

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

پرستار-بهيار

98/9/9

ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(تكرار دوره)

پرستار، بهيار

98/9/14

ساعت 7 الي 11

بيمارستان شهيد رهنمون

_

برخورد با مسموميت هاي ناشي از اپيوم ها

(6ساعت شغلي)

 

پزشك-ماما-پرستار-بهيار-بيهوشي-اتاق عمل

(ديپلم وبالاتر)

98/9/16

98/9/17

ساعت 13 الي 16

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

برخورد با مسموميت هاي ناشي از اپيوم ها

(6ساعت شغلي)

(تكرار دوره)

پزشك-ماما-پرستار-بهيار-بيهوشي-اتاق عمل

(ديپلم وبالاتر)

98/9/21

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد رهنمون

_

پرستاري در اورژانس هاي نورولوژي

(8ساعت شغلي)

مديريت خدمات پرستاري سوپروايزر سرپرستار پرستار

بهيار اتاق عمل بيهوشي فوريت هاي پزشكي )ديپلم وبالاتر(

98/9/5

98/9/6

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

پرستاري در اورژانس هاي نورولوژي

(8ساعت شغلي)

مديريت خدمات پرستاري سوپروايزر سرپرستار پرستار

بهيار اتاق عمل بيهوشي فوريت هاي پزشكي )ديپلم وبالاتر(

98/9/10

98/9/11

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

حاملگي خارج از رحم

(6ساعت شغلي)

متخصص زنان پزشك مترون سوپروايزر سرپرستار پرستار اتاق عمل ماما هوشبري تكنسين فوريتهاي پزشكي )ديپلم وبالاتر(

98/9/13

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

حاملگي خارج از رحم(6ساعت شغلي)

متخصص زنان پزشك مترون سوپروايزر سرپرستار پرستار اتاق عمل ماما هوشبري تكنسين فوريتهاي پزشكي )ديپلم وبالاتر(

98/9/17

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

مهارت هاي ارتباطي همسران

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها

كليه رشته ها

98/9/19

98/9/20

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

ايمني كار در مشاغل خدماتي

(12ساعت شغلي)

خدمات

98/9/24

98/9/25

ساعت 8 الي 14

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

پارادايم موفقيت، تاثير نگرش مثبت بر موفقيت هاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/19

98/9/20

98/9/21

ساعت 11:30 الي 14:45

مركز ناباروري

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/9/30

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

تست هاي غربالگري سلامت جنين

(6ساعت شغلي)

كاردان و بالاتر

علوم آزمايشگاهي

98/9/7

ساعت 8 الي 14

اداره امور آزمايشگاه ها

 

 
لغو شد

آزمايشگاه  و بالين پيوند كليه

(6ساعت شغلي)

كاردان و بالاتر

علوم آزمايشگاهي

98/9/14

ساعت 8 الي 14

اداره امور آزمايشگاه ها

 

 
 
لغو شد

پارادايم موفقيت، تاثير نگرش مثبت بر موفقيت هاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/30

98/10/2

98/10/7

ساعت 7:30 الي 12:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

پارادايم موفقيت، تاثير نگرش مثبت بر موفقيت هاي فردي و شغلي

(10ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/10/9

98/10/4

98/10/11

ساعت 7:30 الي 12:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي)

كليه پست ها شاغل در بيمارستان

98/9/3

98/9/4

98/9/7

98/9/9

ساعت 8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آشنايي با آيين اخلاق پرستاري و منشور حقوق بيمار

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل

هوشبري

98/9/25

ساعت 8 الي 14

بيمارستان خاتم الانبياء

_

آريتمي هاي قلبي

( 8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي، فوريت هاي پزشكي

98/9/12

98/9/13

ساعت 11 الي 15

بيمارستان خاتم الانبياء

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي

كليه پست هاي شاغل در بيمارستان

98/9/9

98/9/11

98/9/12

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

مراقبت هاي قبل وبعد از انجام تستهاي تهاجمي وغيرتهاجمي قلبي

(8 ساعت شغلي)

پزشك،پرستار، بهيار،ماما، اتاق عمل، بيهوشي

98/9/13

98/9/14

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

داروهاي ترالي احيا

. پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . ماما . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/9/9

98/9/10

14-11

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانس هاي تنفسي و مراقبت هاي پرستاري

پزشك .مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . ماما . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/9/13

98/9/14

14-8

14-8

بيمارستان وليعصر

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران با بلوك هاي قلبي

مترون .سوپروايزر.سرپرستار . پرستار .بهيار .اتاق عمل . بيهوشي . تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/9/16

98/9/17

14-11

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

زايمان طبيعي با تاكيد بر روش هاي كاهش درد

كاردان و كارشناس مامايي

98/9/20

98/9/21

98/9/22

14-8

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سرفصل هاي گام دوم انقلاب

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/9/23

98/9/24

15-12

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش كاربردي اصطلاحات پزشكي در حوزه درآمد

متصدي پذيرش و ترخيص .كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي .كارشناس درامد ومتصدي امور بيمه گري  و كارشناس امور بيمه.كارشناس آمار و فناوري اطلاعات سلامت . كاردان و كارشناس امور مالي . منشي .متصدي امور دفتري .حسابدار

98/9/28

 

12-16

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

انواع درن و مراقبتهاي پرستاري آن

(4 ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-اتاق عمل- تكنيسين فوريت هاي پزشكي(ديپلم و بالاتر)

98/9/2

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

مديريت بحران وترياژ به روش به روش START  و SAVE

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي و درماني

98/9/7

98/9/14

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

كاهش موارد فوتي ناشي از خودكشي

(6ساعت شغلي)

پزشك عمومي-پرستار

98/9/17

ساعت 8 الي 14

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

آموزش سرفصلهاي گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/9/24

98/9/27

ساعت 8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

كتواسيدوز ديابتي در اطفال و كودكان

(6ساعت شغلي)

پزشك و پرستار

98/9/9

14-8

بيمارستان حكيم بهاباد

_

دوره تخصصي پرستاري در اورژانس

(6 ساعت شغلي)

پرستار و بهيار

98/9/16

14-8

بيمارستان حكيم بهاباد

_

كارگاه آموزشي آمادگي براي زايمان طبيعي

(34 ساعت شغلي)

ماما

98/9/17

98/9/18

98/9/19

98/9/20

98/9/21

14-8

بيمارستان حكيم بهاباد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

دوره تخصصي ccu

(34 ساعت شغلي)

پرستار

98/9/10

98/9/11

98/9/12

98/9/13

98/9/14

14-8

بيمارستان حكيم بهاباد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سرفصل هاي گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/9/18

98/9/19

98/9/20

_

مركز پرتو درماني

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

كليه پست هاي درماني

98/9/19

98/9/21

8تا 12

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/06
تعداد بازدید:
497
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal