دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آبان

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

پارادايم موفقيت

(10 ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/08/23

98/08/26

98/08/27

98/08/28

98/08/29

10-8

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/8/6

8-14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/8/8

14-20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

آريتمي هاي قلبي

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي،تكنسين فوريتهاي پزشكي

98/8/13

98/8/14

8-12

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آريتمي هاي قلبي

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي،تكنسين فوريتهاي پزشكي

98/8/21

98/8/22

14-18

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

بهداشت محيط و مديريت پسماند

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/8/18

8-14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

بهداشت محيط و مديريت پسماند

(6ساعت شغلي)

خدمات

98/8/20

14-20

بيمارستان شهيد صدوقي

_

ارزيابي مهارت هاي باليني پرستاري(مديريتي)

(6ساعت شغلي)

مترون، سوپروايزر باليني، سوپروايزر آموزشي، سرپرستار

98/8/23

8-14

بيمارستان شهيد صدوقي

_

نقش خواص و عوام در شكل گيري نهضت عاشورا

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/8/26

14-18

بيمارستان شهيد صدوقي

_

آموزش سنجه هاي اعتبار بخشي

(16ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني شاغل در بيمارستان

(ديپلم و بالاتر)

98/8/2

98/8/4

98/8/8

98/8/14

ساعت 8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

نوزادان پر خطر

(12ساعت شغلي)

پرستار ماما-بهيار-كمك بهيار-اتاق عمل-هوشبري-تكنيسين فوريتهاي پزشكي(ديپلم و بالاتر)

98/8/11

98/8/19

98/8/26

ساعت 8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانسهاي نورولوژي

(8ساعت شغلي)

پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي-تكنيسين فوريتهاي پزشكي(ديپلم و بالاتر)

98/8/22

98/8/29

ساعت 8الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آريتمي هاي قلبي

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، ماما، اتاق عمل، بيهوشي،تكنسين فوريتهاي پزشكي

98/8/4

98/8/5

تكرار

98/8/6

98/8/7

12-8

 

 

16-12

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/8/9

تكرار

98/8/11

14-8

 

18-12

بيمارستان وليعصر بافق

_

آموزش آناليز كسورات و افزايش درآمد بيمه اي

(6ساعت شغلي)

متصدي پذيرش و ترخيص .كاردان و كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي .كارشناس درامد ومتصدي امور بيمه گري  و كارشناس امور بيمه.كارشناس آمار و فناوري اطلاعات سلامت . كاردان و كارشناس امور مالي . منشي .متصدي امور دفتري .حسابدار

98/8/16

 

98/8/18

14-11

 

16-13

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

تاثير مهارت هاي هوش اخلاقي در بهره وري كاركنان

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/8/23

 

98/8/25

12-8

 

16-12

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتبار بخشي

(16ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني شاغل در بيمارستان

(ديپلم و بالاتر)

98/8/26

98/8/27

98/8/28

98/8/29

12-8

 

20-16

بيمارستان وليعصر بافق

شركت در چهار تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

نهادينه كردن حجاب در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/8/2

7-13

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

_

حفاظت در پرتوهاي غير يونيزان

(4 ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بيهوشي-اتاق عمل-ماما- راديولوژي- راديوتراپي-فيزيوتراپي

(كاردان وبالاتر)

98/8/21

13 الي 17

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

_

حفاظت در پرتوهاي غير يونيزان

(4 ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بيهوشي-اتاق عمل-ماما- راديولوژي- راديوتراپي-فيزيوتراپي

(كاردان وبالاتر)

98/8/23

7 الي 11

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

_

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/8/28

98/8/29

13الي 17

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/8/30

7 الي 15

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

_

مهارت هاي ارتباطي همسران

(8 ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/08/11

98/08/13

98/08/18

98/08/20

98/08/25

10-8

13-11

10-8

13-11

10-8

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتبار بخشي

(16ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني شاغل در بيمارستان

(ديپلم و بالاتر)

98/8/11الي 98/8/14

8- 12

بيمارستان بهاباد حكيم

شركت در تمام تاريخ هاي اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول تهويه مكانيكي و استفاده از ونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-اتاق عمل-بيهوشي-تكنسين فوريتهاي پزشكي

(ديپلم وبالاتر)

98/8/11

98/8/12

16:30 الي 20:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار- تكنسين فوريتهاي پزشكي - بيهوشي- اتاق عمل

(ديپلم بهياري- ليسانس به بالاتر)

98/8/9

98/8/14

8 الي 12

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

مديريت بحران و ترياژ به روش start , save

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

شاغل در بيمارستان

98/8/19

98/8/28

8 الي 12

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سرفصل هاي گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/8/12

98/8/16

8 الي 11

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

مهارت هاي ارتباطي همسران

(8 ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/8/13

98/8/14

8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4 ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، خدمات، ماما، اتاق عمل، هوشبري، پزشك

98/8/18

9الي 13

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

مهارت بيان خواسته در خانواده

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/8/22

98/8/23

8 الي 12

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آشنايي با انواع  پانسمان پيشرفته ترميم زخم

(8ساعت شغلي)

كارشناسان تجهيزات پزشكي و پرستاري

98/8/11

98/8/12

8:30 الي 12:30

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اخلاق اداري و مناسبات انساني

(8ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/8/23

8 الي 16

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/04
تعداد بازدید:
309
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal