دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مهر

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

آموزش سرفصل هاي گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها ( كليه مقاطع)

98/7/2

سه شنبه

ساعت 7 الي 13

بيمارستان شهيد رهنمون

_

احياي قلبي ريوي پايه

(4 ساعت عمومي)

كليه پستها

98/7/3

 

ساعت 12:30-16:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار- تكنسين فوريتهاي پزشكي - بيهوشي- اتاق عمل

(ديپلم بهياري- ليسانس به بالاتر)

98/7/2

98/7/3

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول تشخيص آزمايشگاهي و جمع آوري و انتقال مايعات

(6ساعت شغلي)

پزشك عمومي-متخصصين داخلي،عفوني،اطفال،جراحي- پرستار ماما- كاردان ،كارشناس و كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي

98/7/2

98/7/3

ساعت 8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

مديريت بحران و ترياژ به روش start , save

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

شاغل در بيمارستان

98/7/2

98/7/4

 

ساعت:12:30-16:30

ساعت 8 تا 12

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

كليه مقاطع تحصيلي

98/7/3

98/7/4

چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت 12:30 الي 15:30

سالن پژوهشكده ناباروري يزد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار- تكنسين فوريتهاي پزشكي - بيهوشي- اتاق عمل

(ديپلم بهياري- ليسانس به بالاتر)

98/7/6

98/7/7

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

مديريت بحران و ترياژ به روش start , save

(8ساعت شغلي)

رشته هاي تشخيصي- درماني

شاغل در بيمارستان

98/7/6

98/7/8

ساعت:12:30-16:30

ساعت 8 تا 12

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

نقش خواص و عوام در شكل گيري نهضت عاشورا

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/7/7

98/7/8

ساعت 12 الي 14

بيمارستان شهداي محراب

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

انواع درن و مراقبت هاي پرستاري آن

پرستار، بهيار ، اتاق عمل

98/7/7

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

_

آموزش سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني شاغل در بيمارستان

(ديپلم و بالاتر)

98/7/8

98/7/11

98/7/13

98/7/15

ساعت 7 الي 11

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در 4تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/8

98/7/15

ساعت8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

احكام شرعي استفاده از امكانات دولتي

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/7/8

98/7/9

ساعت 12:15 الي 14:15

پژوهشكده علوم توليد مثل

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/7/10

ساعت 8 الي 16

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

احياي قلبي ريوي پايه

(4 ساعت عمومي)

كليه پستها

98/7/10

 

ساعت 8 الي 12

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

مراقبت هاي قبل و بعد از انجام تستهاي تهاجهمي و غيرتهاجمي قلبي

(8ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنيسين فوريتهاي پزشكي

98/7/10

98/7/17

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

تكنيك هاي نوين آزمايشگاهي پيوند كليه و كبد

(6ساعت شغلي)

كاردان و بالاتر علوم آزمايشگاهي

98/7/10

98/7/13

ساعت 8 الي 11

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

پرستاري در سالمندان

(8ساعت شغلي)

پرستار، بهيار

98/7/10

98/7/11

ساعت 8:30 الي 12:30

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

نهادينه كردن عفاف در محيطهاي اداري

(6 ساعت شغلي)

كليه پستها

98/7/11

 

ساعت:12:30-18:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

رفتار صحيح با فرزند (ويژه كودك)

(4 ساعت عمومي)

كليه پستها

98/7/13

 

ساعت: 17-21

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

آسيب شناسي خانواده

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/7/14

 

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

بيماري هاي شايع زنان در سنين باروري

(6ساعت شغلي)

پرستار، ماما

98/7/14

98/7/21

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آسيب شناسي خانواده

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/7/15

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4 ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، خدمات، ماما، اتاق عمل، هوشبري، پزشك

98/7/15

 

ساعت:12:30-16:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

نهادينه كردن عفاف در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/7/15

98/7/17

ساعت 12:15 الي 15:15

پژوهشكده علوم توليد مثل

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

آموزش سنجه هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

(16ساعت شغلي)

كليه پستهاي درماني شاغل در بيمارستان

(ديپلم و بالاتر)

98/7/15

98/7/22

98/7/24

98/7/29

ساعت 8 الي 12

مركز جامع روانپزشكي

_

آمويش تكنيك هاي

مصاحبه در بيماران روانپزشكي

(6ساعت شغلي)

پرستار، روانشناس، گفتار درمان، كار درمان

98/7/17

ساعت 8 الي 14

مركز جامع روانپزشكي

_

ارزيابي خطر سقوط بيمار و راههاي مديريت آن

(4 ساعت شغلي)

پرستار، بهيار، خدمات، ماما، اتاق عمل، هوشبري، پزشك

98/7/17

ساعت 8 الي 12

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

نوزادان پر خطر

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-مامايي-تكنيسين فوريتهاي پزشكي

98/7/20

98/7/25

98/7/30

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در سه تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/23

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/24

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار- تكنسين فوريتهاي پزشكي - بيهوشي- اتاق عمل

(ديپلم بهياري- ليسانس به بالاتر)

98/7/23

98/7/24

ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

اورژانس هاي كليه و مراقبتهاي پرستاري

(تكرار دوره)

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار- تكنسين فوريتهاي پزشكي - بيهوشي- اتاق عمل

(ديپلم بهياري- ليسانس به بالاتر)

98/7/25

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/28

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/28

98/7/30

ساعت 12:30 الي 15:30

پژوهشكده علوم توليد مثل

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

داروهاي ترالي احيا

(6ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،بيهوشي،تكنسين فوريت هاي پزشكي

98/7/29

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

نقش عوام و خواص در شكل گيري نهضت عاشورا

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/7/29

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در دو تاريخ اعلام شده الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
340
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal