دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شهريور

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

اصول پاكسازي و ضدعفوني ويژه خدمات

(6ساعت شغلي)

خدمات

كليه مقاطع تحصيلي

98/6/9

98/6/16

98/6/23

 

ساعت 8 الي 10

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

انواع درن و مراقبتهاي پرستاري

(4ساعت شغلي)

پرستار، بهيار،تكنيسين اتاق عمل، بيهوشي

ديپلم و بالاتر

98/6/13

 

ساعت 17 الي 21

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

_

احكام شرعي استفاده از امكانات دولتي     (4 ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/06/02جلسه اول

98/06/03جلسه دوم

ساعت 11 الي 13

بيمارستان افشار

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

بيماريهاي شايع زنان در سنين باروري       (6 ساعت شغلي)

پرستار ،ماما

98/06/11

98/06/12

(تكرار دوره)

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

_

آموزش سرفصل هاي گام دوم انقلاب           (6 ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/06/16جلسه اول

98/06/17جلسه دوم

ساعت 11 الي 14

بيمارستان افشار

_

داروهاي ترالي احياء

(6 ساعت شغلي)

پرستار،بهيار،ماما،اتاق عمل،هوشبري،فوريت هاي پزشكي

98/06/23

ساعت 8 الي 14

بيمارستان افشار

_

اصول تهويه مكانيكي و استفاده ازونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/6/3

98/6/4

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

_

اصول تهويه مكانيكي و استفاده ازونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/6/5

98/6/6

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

_

نحوه مراقبت از بيماران با خطر خودكشي و فرار

(8ساعت شغلي)

پرستار. بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتار درمان، فوريت هاي پزشكي، اپراتور بيسيم بامدرك پرستاري

98/6/10

98/6/11

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

نحوه مراقبت از بيماران با خطر خودكشي و فرار

(8ساعت شغلي)

پرستار. بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتار درمان، فوريت هاي پزشكي، اپراتور بيسيم بامدرك پرستاري

98/6/12

98/6/13

ساعت 14 الي 18

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

چالش هاي عدالت در نظام سلامت

(4 ساعت شغلي)

مديران مياني در كليه رشته ها

رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني در كليه پست ها

98/6/16

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي

_

مراقبت تخصصي نوزاد

(6ساعت شغلي)

ماما، پرستار

98/6/26

 

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

مراقبت تخصصي نوزاد

(6ساعت شغلي)

ماما، پرستار

98/6/27

ساعت 14 الي 20

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

گام دوم انقلاب

(6ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/6/23

98/6/24

ساعت 14 الي 17

بيمارستان شهيد صدوقي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

مهارت بيان خواسته در خانواده

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/6/3

98/6/4

98/6/5

98/6/6

ساعت 7 الي 9

مركز پرتو درماني شهيد رمضانزاده

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

نقش خواص وعوام در شكل گيري نهضت عاشورا

(4 ساعت عمومي)

كليه پست ها

98/6/14

ساعت 7 الي 11

بيمارستان شهيد رهنمون

_

اورژانس هاي گوارشي و مراقبت هاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-تكنسين فوريتهاي پزشكي-بيهوشي-اتاق عمل

(ديپلم بهياري-ليسانس به بالاتر)

98/6/26

98/6/27

ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

اورژانس هاي گوارشي و مراقبت هاي پرستاري

(8ساعت شغلي)

پزشك-پرستار-بهيار-تكنسين فوريتهاي پزشكي-بيهوشي-اتاق عمل

(ديپلم بهياري-ليسانس به بالاتر)

98/6/28

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون

_

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/6/16

98/6/17

ساعت 18 الي 21

بيمارستان ضيايي اردكان

_ شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

نحوه مراقبت از بيماران با خطر خودكشي و فرار

(8ساعت شغلي)

پرستار. بهيار . كمك بهيار.كاردرمان. روانشناس.گفتار درمان، فوريت هاي پزشكي، اپراتور بيسيم بامدرك پرستاري

98/6/7

98/6/10

ساعت 8 الي 12

ساعت  13 الي 17

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

اصول مراقبت در بيماران با پنوموتوراكس و هموتوراكس

(6 ساعت شغلي)

مترون-سوپروايزر-سرپرستار-پرستار-بهيار-ماما-اتاق عمل-هوشبري-تكنسين فوريتها

(ديپلم وبالاتر)

98/6/17

98/6/21

ساعت 11 الي 14

ساعت 8 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

نهادينه كردن حجاب در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/6/24

98/6/26

98/6/28

ساعت 12 الي 14

ساعت 9 الي 11

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

احكام شرعي استفاده از امكانات دولتي

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/6/6

ساعت 8 الي 12

بيمارستان مهريز

_

شبكه هاي اجتماعي مجازي و امنيت عمومي

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها

98/6/13

ساعت 8 الي 12

بيمارستان مهريز

_

مقاومت ميكروبي

(6ساعت شغلي)

علوم آزمايشگاهي كاردان و بالاتر

98/6/17

98/6/23

ساعت 8 الي 11

بيمارستان مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

اصول تهويه مكانيكي و استفاده ازونتيلاتور

(8 ساعت شغلي)

پزشك، پرستار، بهيار، اتاق عمل، بيهوشي، تكنسين فوريت هاي پزشكي

(ديپلم و بالاتر)

98/6/20

98/6/27

ساعت 8 الي 12

بيمارستان مهريز

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

نهادينه كردن حجاب در محيط هاي اداري

(6ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/6/7

98/6/28

ساعت 8 الي 11

مركز جامع روانپزشكي

شركت در تمام تاريخ هاي اعلامي الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/30
تعداد بازدید:
574
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal