دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آقای استاد مصدق

لیست پایان نامه ها

1-بررسی فراوانی ژنهای fimH,pap,afa,cnf,aer در ایزوله های اشریشیا کلی جداشده از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری  و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی سال 1394-زهرا عبدالله زاده

اساتید راهنما:احمد مصدق-خانم دکتر اکرم استانی -تیر 1396

2- بررسی فراوانی اینتگرونهای کلاس 1 و2 در سویه های شیگلا جداشده از نمونه های اسهالی در بیمارستانهای کرمان در سال 1393- سمیه ابوالحسنی زاده

اساتید راهنما:دکتر محمد مرادی-احمد مصدق دی 1394

3-بررسی الگوی حساسیت انتی بیوتیکی و فراوانی ژنهایبتالاکتاماز وسیع الطیف blatem,blashv,blactx,, در سویه های انتروباکتر جداشده از کشت خون در بیمارستانهای شیراز طی ده سال 1393-1383-صدیقه نعمت اللهی

اساتید راهنما:احمد مصدق-دکتر جلال مردانه-دی 1394

4- بررسی فراوانی جهش توپوایزومرازIV و DNAژیراز در جدایه های سودوموناس ائروژیناز مقاوم و حساس به فلوروکینولونها در نمونه های زخم سوختگی یزد سال 1394- سحر السادات عمادی

اساتید راهنما:احمد مصدق-دکتر اکرم استانی-1395

5- بررسی فراوانی ژنهای بیماریزایی pap,traT,hly, aer,fimH,  و بتالاکتامازهای وسیع الطیف blat em,bla shv,blactxM  در ایزوله های اشریشیا کلی جداشده از نمونه ادرار بیماران سرپایی بیمارستان گناباد سال 1398-حمید نقی زاده

اساتید راهنما:دکتر اکرم استانی-احمد مصدق-1398

6-تعیین فراوانی ژنهای تولید کننده کلی سینهای Ia و V در ایزوله های اشریشیا کلی جداشده از نمونه های بالینی شر یزد سال 1397- حبیب اله زارع

اساتید راهنما: دکتر اکرم استانی-احمد مصدق-1397

7- بررسی فراوانی سویه های کلبسیلا پنومونیه مولد انزیمهای کارباپنماز blaOXA48 و blaOXA181 جداشده از نمونه های ادرار شهر یزد سال 1396- فاطمه خرازی نژاد

اساتید راهنما:دکتر اکرم استانی-احمد مصدق

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/24
تعداد بازدید:
56
growthdisorders.rc@yahoo.com
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal