دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خانم دکتر آستانی

 

ردیف

 

 

 

عنوان پایان نامه

 

 

عنوان دوره تحصیلی

 

محل انجام

اسامی همکاران به ترتیب اولویت ( شامل نام متقاضی)

سمت در ارتباط با پایان نامه

 

MPH

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی گروه پزشکی

دوره تخصصی

دکترا

(Ph.D)

فوق تخصصی

 

1

بررسی فراوانی و مقایسه جهش nalb در سویه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم وحساس به فلوروکینولون ها در نمونه های زخم سوختگی در یزد (سال1391)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

مرتضی موسوی، اکرم آستانی، هنگامه زندی

استاد راهنمای اول

 

2

شیوع و تعیین ژنوتیپ های استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه های ادرار و واژن در بین زنان حامله مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد- 1394


 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

آناهیتا نظری، اکرم آستانی، محمدباقر خلیلی، مریم ساده

استادراهنمای اول

 

3

بررسی شیوع استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه های ادرار و واژن  به روش mPCR در بین زنان باردارمراجعه کننده به مراکز درمانی زنان شهر یزد- 1394


 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

نیلوفر نجاریان عراقی، اکرم آستانی، محمدباقر خلیلی، مریم ساده

استادراهنمای اول

 

4

بررسی فراوانی مقاومت به کینولونها به واسطه پلاسمید و کروموزوم در جدایه های کلبسیلا پنومونیه اخذ شده از ادرار در شهر یزد (سال 1394)


 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

گلنار ایزدی، اکرم آستانی، هنگامه زندی

استاد راهنما اول

 

5

بررسی فراوانی جهش توپوایزومراز IV و DNA ژیراز در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم و حساس به فلوروکینولونها در نمونه های زخم سوختگی یزد (سال 1394)


 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

سحر عمادی، احمد مصدق، اکرم آستانی،

استاد راهنما دوم

 

6

بررسی اثر 1,25-Dihydroxy-vitaminD3 بر مارکرهای هیپرتروفی و سطح پروتئین SIRT3 در کاردیومیوسیت های رده H9c2 (1394)

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

فاطمه جهانی فر، فاطمه صفری، اکرم آستانی

استادراهنمای دوم

 

7

بررسی فراوانی ژنهایfimH ،PaP ،  Sfa/foc، afa ،Cnf-1وaer درایزوله های اشریشیاکلی جداشده از ادرار بیماران  مبتلا به عفونت ادراری یزد و تعیین الگوی مقاوم انتی بیوتیکی انها در سال (1394)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

زهرا عبداالله زاده، احمد مصدق،  اکرم آستانی

استادراهنمای دوم

 

8

بررسی فراوانی ژن‌های کد‌کننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف و AmpC در اشریشیا‌ کلی جدا شده از نمونه ‌های ادرار بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد (سال 1394)


 

 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

علی منصوری، هنگامه زندی، اکرم آستانی

استاد راهنمای دوم

 

9

بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر یزد (در سال 1394)

 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

فاطمه صاحبی

، فاطمه اکرمی، اکرم آستانی

استاد مشاور

 

10

اثر ضد ویروسی کارواکرول بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

 

 

*

 

 

 

 

دانشگاه آزاد

مینا کمال آیادی، اکرم آستانی، فهیمه نعمتی

استادراهنمای اول

 

11

بررسی اثر رزوراتول بر بیان اینترلوکین 6 و اجزای گیرنده آن در میوسیت های رده H9c2  هیپرتروف شده: تعیین نقش سیرتوئین 1 (1395)

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

فریبا آخوندزاده یزدی، فاطمه صفری، اکرم آستانی

استادراهنمای دوم

 

12

بررسی قرابت ژنتیکی جدایه‌های اشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های بالینی در شهر کرمان به روش   MLVA (1395)


 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

شهلا روشنی، هنگامه زندی، اکرم آستانی

استاد مشاور

 

13

 

اثر فاکتور رشد تغییر دهنده β بر غضروف بینی گاو در مقابل تخریب بافتی ناشی از اینترلوکین -1 آلفا در محیط کشت اولیه(دو بعدی) و اکسپلنت


 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

وجیهه نائب زاده، مریم یادگاری، مرتضی انوری، اکرم آستانی

استادمشاور

 

14

بررسی ارتباط فیلوژنیک، حضور ژنهای بیماری زا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کلی باسیلوز طیور و اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادرار انسان در یزد (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

منصوره بخشی، هنگامه زندی، اکرم آستانی،

استادمشاور

 

15

بررسی فراوانی سویه های کلبسیلا پنومونیهتولید کننده بتالاکتامازهای با طیف گسترده، تولید کننده کارباپنماز جدا شده از نمونه های ادرار در شهر یزد در سال (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

فاطمه خرازی نژاد، اکرم آستانی، احمد مصدق

استادراهنمای اول

 

18

بررسی پایداری سینتیکی و فعالیت ضد استافیلوکوکی پروتئین نوترکیب LasA تولید شده در E.coli  در شرایط in vitro (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

بهناز رحمانی، اکرم آستانی، حسین زارعی، احمد مصدق

استادراهنمای اول

 

20

بررسی میزان شیوع سرولوژی و مولکولی بروسلوز در شیر و خون اسب در یزد در سال (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده بهداشت

لادن رئیسی، فاطمه اکرمی، اکرم آستانی

استادمشاور

 

21

بررسی فراوانی و تشخیص مولکولی انگل Cryptosporidium در نشخوارکنندگان (گوسفند، گاو، بز) کشتار شده در یزد در سال (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده بهداشت

زهره فیروزی، فاطمه اکرمی، اکرم آستانی

استادمشاور

 

22

بررسی فراوانی و تشخیص مولکولی انگل Giardia در نشخوارکنندگان (گوسفند، گاو، بز) کشتار شده در یزد در سال (1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده بهداشت

نرگس کیانی، فاطمه اکرمی، اکرم آستانی

استادمشاور

 

23

بررسی اثر حفاظت پرتوی نانوذرات سریم اکساید (CONPs) در تابش دهی به سلولهای MCF-7 و MRC-5 با پرتوهای ایکس مگاولتاژ (1396)

 

 

*

 

 

 

 

پردیس بین الملل

نورالدین عبدی، محمد حسن زارع، اکرم آستانی

استادراهنمای دوم

 

25

بررسی فراوانی ژن‏های بیماریزایی ( fimH، aer ،  hly ، ، pap، و traT) و بتالاکتامازهای وسیع الطیف  در ایزوله های Escherichia coli  جداشده از نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گناباد(بهمن 1396)

 

 

 

*

 

 

 

 

دانشکده پزشکی

حمید نقی زاده، اکرم آستانی، احمد مصدق، جلال مردانه

استادراهنمای اول

 

28

ارزیابی حضور ژنوم انکویروسهای HPV و EBV بر وضعیت متیلاسیونی پروموتور و بیان ژن سرکوبگر تومور CYLD در بیماران مبتلا به سرطان پستان (1398)

 

 

 

 

 

*

 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جواد چاراستاد، منوچهر مکوندی، اکرم آستانی

استاد مشاور اول

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء عضو هیئت علمی

امضاء مدیر گروه مربوطه:

امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/29
تعداد بازدید:
81
growthdisorders.rc@yahoo.com
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal