دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خانم دکتر زندی

لیست پایان نامه های پایان یافته دکتر هنگامه زندی

 

 

ردیف

 

 

عنوان پایان نامه

 1

بررسی میزان فراوانی جهشهای احتمالی در ژن nalc در پمپ افلاکس Mex AB oprM سودوموناس آئروژینوزای مقاوم و حساس به کارباپنم درنمونه های زخم سوختگی در شهر یزد

 

2

بررسی پلی مورفیسم ژن 23s rRNA در ایزوله های Helicobacter pylori  حساس ومقاوم به کلاریترومایسین درافراد مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد

 

3

مقایسه حساسیت میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از دهانه مجرای پاروتید در بیماران مبتلا به شوکرن ثانویه نسبت به سفازولین و اگزاسیلین به روش E.test

 

4

توزیع فراوانی مقاومت Prevotella intermedia جدا شده از سطح ریشه دندان های کشیده شده نسبت به  آموکسی سیلین و مترونیدازول

 

5

مقایسه تعداد کلنی های کشت T. forsythia و  P. gingivalis در شانه های مسواک nanogold  و advantage پس از کاربرد

 

6

بررسی فراوانی جهش  ژن oprD درسویه های سودوموناس آئروژینوزای حساس ومقاوم به کارباپنم ها در نمونه های بالینی (سال1391)

 

7

بررسی فراوانی ژن کدکننده توکسین پنتون والنتین لکوسیدین(PVL)در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی یزد در سال92

 

8

بررسی فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف و متالوبتالاکتامازها در سویه های اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 92

 

9

بررسی فراوانی آنزیم های بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته (ESBLs) در سویه های Acinetobacter baumanniiجداشده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم مشهد به روش های فنوتیپی و ژنوتیپی در سال 1393

 

10

بررسی فراوانی  سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز های با طیف گسترش یافته تولید کننده کارباپنماز و مقاوم به کینولون ها به واسطه پلاسمید جدا شده از ادرار بروش های فنوتیپی و مولکولی در شهر یزد و کرج

 

11

مقایسه اثر پرتوالکترونی و عصاره نعناع فلفلی بر نابودی باکتری های سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیا کلی O157:H7 در گوشت شتر

 

12

بررسی فراوانی مقاومت به کینولونها در میان اشرشیاکلی تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته  جدا شده از نمونه ادرار بیماران بستری در بیمارستان

 

13

بررسی وضعیت آلودگی عسل های تولیدی ایران به اسپور کلستریدیوم بوتولینوم و تعیین تیپهای آن به روش مولکولی در سال 1393

 

14

مطالعه تاثیر پرتوالکترونی بر روی بقای باکتری بروسلا در بستنی سنتی

 

15

بررسی فراوانی و مقایسه جهش nalb در سویه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم وحساس به فلوروکینولون ها در نمونه های زخم سوختگی در یزد (سال 1391)

 

16

بررسی  شیوع آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف به روش دیسک ترکیبی در سویه های کلبسیلا واشرشیاکلی ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی یزد بین سالهای 91-90

 

17

بررسی اثر سه روش مختلف پالیش بر خشونت سطحی و تجمع پلاک باکتریال روی سطح دو نوع کامپوزیت

 

18

سنجش آلودگی استرپتوکوکی ناشی از ریز قطرات تولید شده به وسیله اسکیلر پیزوالکتریک بر حسب فواصل و زمان‌های مختلف از یونیت دندانپزشکی

 

19

فراوانی آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر یزد به روش Double Disk Synergy Test

 

20

مقایسه اثر ضد میکروبی کلرامفنیکل و هیپوکلریت سدیم در شست و شوی کانال

 

21

بررسی شیوع آنزیم های متالوبتالاکتاماز در سویه های انتروباکتریاسه جدا شده از بیماران به روش PCR

 

22

بررسی فراوانی ژن های  qnrS,qnrB و qnrA در سویه های  E. coli حساس و مقاوم به سیپروفلوکساسین جدا شده ازعفونت ادراری

 

23

بررسی خصوصیات اکولوژی فردی گونه سنبل الطیف کوهی در استان یزد

 

24

بررسی میزان حساسیت استرپتوکوک های ایزوله شده از دندان های کشیده نسبت به پنس سیلین Vو آموکسی سیلین

 

25

بررسی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس در قسمت های مختلف پلاک های متحرک ارتودنسی

 

26

بررسی تاثیر استفاده از دهانشویه کلر هگزیدین قبل از جرمگیری دندان بر میزان استرپتوکوک های آلفا همولیتیک و استافیلوکوک اورئوس

 

27

مقایسه pH و اثرات ضد میکروبی در فورمولاسیون جدید هیدروکسید کلیسم با دو روش مختلف

 

28

مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره گیاه اسفند و هیدروکسید کلسیم بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس به روش انتشار  اگار

 

29

بررسی تاثیر روش های مختلف آماده سازی کلسیم هیدروکساید بر روی خاصیت ضد میکروبی و pH آن

 

30

مقایسه روش های مختلف ضد عفونی کردن دندانها جهت استفاده در پری کلینیک

 

31

بررسی اثر ضد میکروبی چند  روش آماده سازی هیدروکسید کلسیم به صورت in-vitro

 

32

بررسی همبستگی نفوذ میکروبی و هدایت الکتریکی در تعیین میزان ریز نشت پر کردگی کانال ریشه دندان

 

33

مقایسه میزان کلنی استرپتوکوکوس موتانس در بزاق کودکان با و بدون پوسیدگی شیشه شیر در شهر یزد

 

34

بررسی تاثیر روش های مختلف آماده سازی کلیسم هیدورکساید بر روی فعالیت ضد میکروبی آن در توبول های عاجی دندان

 

35

بررسی میزان اثر ضد میکروبی هیدروکسید کلسیم در دندانهای مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت  in-vitro

 

36

مقایسه میزان ریز نشت میکروبی MTA ساخت ایران و خارجی در اپکسیفیکاسیون تک جلسه ای

 

37

بررسی تاثیر کلسیم هیدروکساید بر کاهش میکروارگانیسم  های داخل کانال پس از پر کردن دندان ها

 

38

مقایسه آزمایشگاهی تعداد کلنی های باکتریایی خارج شده از انتهایی اپیکال متعاقب استفاده از سه تکنیک وسایل چرخشی

 

39

بررسی اثر ضد میکروبی آموکسی سیلین ترکیب شده با دو سیلر AH26 و Rosen علیه انتروکوکوس فکالیس

 

40

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی ترکیب آنتی بیوتیک-سیلر علیه انتروکوکوس فکالیس

 

41

بررسی اثر نانوذرات اکسید مس بر خواص ضد استرپتوکوکی و استحکام باند برشی ادهزین های ارتودنسی

 

42

مطالعه نقش نوچه لینگوتولا سراتا در الودگی باکتریایی فراورده های دامی و تعیین دوز های موثر پرتو الکترونی در نابودی این انگل

 

43

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی انغوزه و زنیان در میزان بیان ژن های مرتبط با کروم سنسینگ در استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متیسیلین

 

44

مقایسه میزان تاثیر جوشانده شیرین بیان با انتی بیوتیک های انتخابی بر رشد هلیکوباکتر پیلوری ( در شرایط آرمایشگاهی

 

45

بررسی اثر روش های مختلف اماده سازی هیدروکسید کلیسم بر روی ریز نشست میکروبی کانال دندان

 

46

مقایسه آزمایشگاهی ریز نشست تاجی کانال های پرشده توسط رزیلون و کانال های پر شده توسط گوتاپرگا به روش نفوذ میکروبی

 

47

مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم 25/5%بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس


48

بررسی آزمایشگاهی اثر انتی باکتریال لیزر Diode در پالپکتومی دندان های شیری

 

49

مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم 25/5% بر روی انتروکوکوس فکالیس به صورت ازمایشگاهی

 

50

مقایسه آزمایشگاهی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه پونه با هیپوکلریت سدیم 25/5% بر روی یاکتری انتروکوکوس فکالیس

 

51

بررسی اثر ضد میکروبی هیپوکلریت سدیم و تری کرزول فرمالدهید بر انتروکوکوس فکالیس

 

52

بررسی ازمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره اسفند در مقایسه با هیپوکلریت سدیم 25/5% و کلر هگزیدین 2% بر روی میکروب انتروکوک فکالیس

 

53

بررسی فراوانی مقلومت به کینولون ها به واسطه پلاسمید و کروموزوم در جدایه های کلبسیلا پنومونیه اخذ شده از ادرار در شهر یزد (سال 1394)

 

54

بررسی قرابت ژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های بالینی در شهر کرمان به روش MLVA

 

55

بررسی فراوانی ژن های کرباپنماز اگزاسیلینازی (OXA type) در جدایه های آسینتوباکتر بومانی اخذ شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر اصفهان 1394

 

56

بررسی فراوانی ژن های مقاومت به کینولون های وابسته به پلاسمید در جدایه های اشریشیا کلی تولید کننده و غیر تولید کننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از نمونه های ادرار در بیمارستان های شهر یزد

 

57

بررسی تاثیر عصاره گونه Salivia persypolitana Boiss بر باکتری های بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروجینوزا

 

58

بررسی توانایی و قدرت مهر و موم کنندگی MTA و سرامیک سرد

 

59

بررسی جرم های شایع و میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های رایج در بیماران با رینوسینوزیت مزمن که تحت عمل جراحی آندوسکوپی بینی قرار گرفته اند (1394-1393)

 

60

بررسی آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی نانو زینک اکساید در غلظت ها و اندازه های مختلف

 

61

مقایسه ترکیب میکروبی پلاک زیر لثه های در دندان های دارای کراودینگ و بدون کراودینگ

 

62

بررسی فراوانی ژن‌های qnr و aac(6’)-Ib-cr در کلبسیلا پنومونیه مقاوم و حساس به سیپرو فلوکساسین و اسید نالیدیکسیک جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شیراز

 

63

تعیین فراوانی اشریشیاکلی تولیدکننده آنزیم بتالاکتاماز وسیع‌الطیف (ESBL) جدا شده از ادرار بیماران سرپایی

 

64

بررسی فراوانی ژن های acc(6')-II، ant(2'')-I و اینتگرون های کلاس یک، دو و سه در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در شهر یزد-1394

 

65

بررسی اثر ضد میکروبی پپتید های متراکم کننده بر سویه های حساس و مقاوم به چند دارو (MDR) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و تعیین سیتوتوکسیسیتی آن

 

66

بررسی آزمایشگاهی قدرت مهروموم کنندگی  گوتاپرکا و سرامیک سرد

 

67

بررسی ارتباط فیلوژنیک، حضور ژن های بیماریزا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کلی باسیلوز طیور و E. coli جدا شده از نمونه های ادرار انسان در یزد

 

68

بررسی فراوانی ژن‌های کد‌کننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف و  AmpC در  اشریشیا‌ کلی جدا شده از نمونه ‌های ادرار بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد (سال 1394)

 

69

بررسی شیوع ژن های ant(2``)-I و aac(6`)-II و اینتگرون های کلاس یک و دو و سه در پسودوموناس آئروژینزا جدا شده از نمونه های بالینی

 

70

طراحی روش تشخیص مولکولی اندوکاردیت عفونی با استفاده از تکنیک Real-time PCR

 

71

بررسی ارتباط فیلوژنتیکی و بیان ژن های پمپ افلاکسadeABC  درحضور مهارکننده پمپ افلاکسCCCP در جدایه های آسینتوباکتر بومانی مقاوم به تیجاسایکلین جدا شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم مشهد

 

72

بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های سالمونلا جدا شده از شیر خام و برخی محصولات لبنی سنتی عرضه شده در یزد در سال 1397

 

73

ارزیابی مقایسه ای اثر ضد میکروبی بر روی گونهStreptococcus mutans  و استحکام فشاری گلاس آینومر رزین مدیفاید حاوی آنتی بیوتیک های مختلف


74

مقایسه آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال کلیسم هیدروکساید، متاپکس و ZOE بر انتروکوکوس فکالیس

 

75

Molecular diagnosis of definite infective endocarditis by Real-time PCR

 

76

مقایسه ترکیب شیمیایی و اثر ضد میکروبی روغن بذر و صمغ گیاه انغوره  بر باکتری های ایجاد کننده ی پوسیدگی دندانی

 

77

بررسی  مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به اینتگرون‌ در جدایه ‌های Klebsiella  pneumoniae  جدا شده از جامعه در شهر یزد

 

78

بررسی بیوآئروسل­های باکتریایی و قارچی در هوای داخل و فضای آزاد بیمارستان شهدای محراب یزد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها

 

79

مقایسه‌ی کارایی کلرین دی اکساید و پراستیک اسید در حذف باکتری‌های پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس از سطوح بخش NICU بیمارستان شهید صدوقی یزد

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/02
تعداد بازدید:
115
growthdisorders.rc@yahoo.com
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal