شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد حراست

 

 
 
      نام و نام خانوادگي : كمال طالبي
 
      سابقه خدمت : 15 سال
 
      سمت : مسئول حراست 
   
 
           شرح وظايف واحد حراست :
 
          1ـ برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات تاميني امنيت جهت جلوگيري از دسترسي عوامل غيرمجاز به پرسنل، تاسيسات و اسناد و مدارك.
          2ـ پيش بيني و پيشگيري از تحركات ضد امنيتي از قبيل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات.
          3ـ جمع آوري اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتي- كسب و پرورش اطلاعات اخبار محيط اعم از سياسي – اجتماعي- اقتصادي .
          4ـ بررسي و تعيين رده حراستي افراد جهت دسترسي به اسناد طبقه بندي شده و انعكاس به مديريت دستگاه مراجع ذيصلاح.
          5- تعيين پست هاي مشاغل حساس دانشگاه.
          6- اعلام صلاحيت عمومي شاغلين جهت تصدي پست هاي مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال- انتقال و ماموريت به دانشگاه.
          7- بررسي در مورد متقاضيان دريافت سلاح با همكاري دستگاههاي ذيصلاح.
          8- صدور كارت شناسايي و هويت بخشي سازماني با اساتيد- كاركنان- دانشجويان.
          9- نظارت و مراقبت بر اجراي امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل.
        10- برنامه ريزي و اجراي طرح حفاظت شخصيت ها درصورت بررسي و لزوم و تعيين سطوح حفاظتي با هماهنگي مراجع ذيصلاح.
        11- اجراي طرحهاي آموزشي مربوط به حراست بر اساس دستور العمل هاي صادره در حوزه امنيت و حفاظت.
        12- پيشنهاد و اجراي طرحهاي حراستي و حفاظتي متناسب با شرايط خاص.
        13- انجام امور مربوط به بيسيم و ديگر امور امنيتي در تسريع امور اطلاع رساني و حفاظت گفتار.
        14- انجام امور مربوط به دوربين هاي مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها - تاسيسات - مخابرات و افراد .
        15- مديريت در امر حفاظت فيزيكي و رسيدگي به مشكلات مربوطه.
        16- بررسي و نظارت بر واحدهاي تحت پوشش جهت شناسايي مشكلات و معضلات.
        17- رعايت كامل و دقيق شرح وظايف و دستورالعملهاي اجرايي و بهره برداري كامل از آنها.
        18- ارائه مشاوره امنيتي به سطوح مديريتي.
        19- پيش بيني و پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.
        20- تدوين دستور العملهاي حفاظتي و امنيتي و نظارت بر اجراي آنها.
        21- ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به بالاترين مقام اجرايي دستگاه.
        22- ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه و دريافت و ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه ذيربط. 
        23- شناسايي عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقائ آن در محيط.
         035-32333019  -  داخلي  136        @ssu.ac.ir 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/20
تعداد بازدید:
418
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal