شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد
واحد كارگزيني

 

 
 
      نام و نام خانوادگي : حميدرضا فياضي
 
      سمت : مسئول كارگزيني  
 
   شماره داخلي : 124
 
 
      نام و نام خانوادگي : آسيه عمراني
 
      سمت : كارگزين
 
شماره داخلي : 124
 
 
        شرح وظايف واحد كارگزيني :
 
         1-كنترل و تكميل مدارك اوليه پرسنل، پيگيري رفع نواقص مدارك، تشكيل پرونده جهت كليه كاركنان، بايگاني كليه مكاتبات و مدارك پرسنلي در پرونده پرسنل ذيربط
        2-دقت و مراقبت مستمر در نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات پرسنلي با رعايت اصل محرمانه بودن كليه اطلاعات پرسنلي
        3-ثبت كليه اطلاعات مورد نياز در سيستم پرسنلي
        4-انجام مكاتبات اداري در موضوعات ارجاع شده از مافوق
        5-صدور ابلاغ هاي تغيير و تعيين محل خدمت پرسنل
        6-اجراي بخشنامه هاي مختلف اعم از اعمال ضرايب ساليانه حقوق براي كليه كاركنان رسمي،‌پيماني، قانون كار و قراردادي.
        7-ابلاغ كليه دستور العمل ها و اطلاعيه هاي مرتبط با كاركنان و اطمينان از اطلاع كليه افراد ذينفع از مفاد آنها به نحو مقتضي.
        8-نظارت مستمر بر حسن اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها و اعلام بموقع محدوديتها و موانعي كه موجب عدم اجراي صحيح آنها مي گردد به مدير واحد و يا معاونت هاي مافوق
        9-انجام هماهنگي هاي لازم با مسئولين واحدها به منظور برگزاري جلسات كميته ها (نقل و انتقالات، انتصابات، بازنشستگي و ...) و ارسال صورتجلسات در موعد مقرر به معاونت تخصصي
      10-اعلام شروع بكار يا پايان كار كاركنان اعم از طرحي، پيماني، قراردادي و ... به مديريت منابع انساني و معاونت تخصصي
      11-تهيه و ارائه فرم تسويه حساب كاركناني كه با دانشگاه قطع همكاري نموده اند و پيگيري تكميل آنها تا زمان ارائه به حوزه منابع انساني دانشگاه
      12-اعلام اسامي بازنشستگان به مديريت منابع انساني ابتداي هر سال، اعلام به پرسنل مربوطه جهت ارائه مدارك لازم و ارسال پرونده و ساير مستندات يكماه قبل از تاريخ بازنشستگي به اداره بازنشستگي
      13-تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل و ارجاع به امور مالي
      14-صدور احكام پرسنلي ، بررسي پرونده پرسنل بصورت دوره اي و رفع نواقص آنها
      15-تنظيم قرارداد كار پرسنل طرح پزشك خانواده و تمديد قرارداد قبل ازانقضا مدت قرارداد قبلي طبق ضوابط مربوطه
      16-تمديد قرارداد كليه كاركنان پيماني و قرارداد انجام كار معين بر اساس ضوابط مربوطه.
      17-بررسي پرونده هاي ارتقاء طبقه و رتبه و تهيه مستندات لازم
      18-پاسخگوئي به ارباب رجوع
      19-انجام ارزيابي عملكرد ساليانه مديران و كارمندان
      20-كنترل حضور و غياب كاركنان، كنترل مجوزهاي صادرشده و پيگيري نواقص ثبت ورود و خروج در سامانه تردد
      21-تهيه گزارشات مورد نياز مقام مافوق از سيستم حضور و غياب و سيستم پرسنلي
      22-تهيه گزارش اضافه كاري از اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به امور مالي واحد
      23-گزارش گيري و بررسي مانده مرخصي هاي كاركنان و در صورت لزوم اعلام به پرسنل
      24-شركت فعال در دوره هاي آموزشي جهت ارتقا معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله
      25-برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با امور اداري و كارگزيني جهت افزايش آگاهي كاركنان از قوانين و مقررات و حقوق ايشان در صورت لزوم
      26-پيگيري صدور كارت شناسايي پرسنلي 
      27-انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 
 
             035-32333019  -  داخلي  124        @ssu.ac.ir 
            035-32337500
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/27
تعداد بازدید:
496
يزد - ميبد - ميدان آيت ا... اعرافي - شبكه بهداشت و در مان شهرستان ميبد
تلفن : 03532333019 نمابر : 03532333015
پست الكترونيكي Behdasht.Meybod@ssu.ac.ir
Powered by DorsaPortal