دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر مریم سادات نبوی نیا

1. بررسی اثر سینرژیسم نانوپارتیکل زینک اکساید و عصاره ی سماق بر باکتری های دهان

2. تهیه و ارزیابی و مقایسه ی فراورده های مختلف واژینال از گل انار

3. بررسی و مقایسه اثر آنتی میکروبی عصاره ی هیدروالکلی Lawsonia inermis وریته های دلگان، سلمانیه و اردوگاه علیه Pseudomonas aeruginosa و Trichomonas vaginalis و group B streptococcus در محیط آزمایشگاه

4. بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی بخش¬های هوایی گیاه مریم گلی لبه دار، باکوپای باریک‌برگ و آب قاشقی بر روی سویه استاندارد و مقاوم به دارو باکترهای گونه های مقاوم بیماری زا در ایجاد زخم پای دیابتیک و تعیین خاصیت همزمانی این مواد بر روی انتی بیوتیک های رایجبیوتیک های رایج

5. کلونینگ و بهینه سازی بیان آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز جدا شده از Thermoactinomyces intermedius در باکتری E.colli Bl21

6. طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید N-(3,5-dinitrophenyl)cinnamamide بعنوان مهار کننده آنزیم لیپواکسیژناز(LOX

7. بررسی فراوانی سویه های تولید کننده ESBLوAmp Cدر بین ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان¬های آموزشی_درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

8. تعیین عوامل موثر در بهبود شاخصهای بالینی و تصویربرداری و همچنین پیامدها و عوارض درمان های مورد استفاده در بیماران COVID19

9. مقایسه اثر پلاسمای غنی شده از پلاکت فعال شده و فعال نشده بر رشد فولیکول های تخمدانی

10. بررسی اثر ترکیب عصاره آبی و هیدروالکلی گیاه حنا (Lawsonia inermis) با اریترومایسین و کلیندامایسین بر روی باکتری استرپتوکوک گروه ب

11. بررسی اثر نیاسین بر مارکرهای سرمی ذخیره تخمدان در نارسایی زودرس تخمدانی القا شده به وسیله داروی سیکلوفسفامید در مدل موشی

12. سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات جدید هیبریدی سینامیک اسید و 2-امینوبنزوتیازول

13. بررسی اثرات سیتوتوکسیک مشتقات N’-(2-(biphenyl-4-yl) acetyl) arylsulfonohydrazide در مدل موش سرطان کلون C26در مقایسه با دوکسوروبیسین

14. مقایسه بازیابی GM-CSF از اینکلوژن بادی با استفاده از روش دیالیز و ابزار میکروفلوئیدیک

15. تهیه و تعیین خصوصیات نانوپارتیکل آلبومین حاوی گالبانیک اسید هدفمند با آپتامر علیه MUC1

16. کلونینگ و بهینه سازی بیان آنزیم hydroxycinnamoyl transferase جدا شده از Capsicum annuumدر داخل باکتری E.coli

17. کلونینگ و بهینه سازی بیان ژن آنزیم فورمات دهیدروژناز جداشده از Pichia pastoris در باکتری E.coli

18. ارزیابی اثرات عصاره تام، پرس سرد و هیدروژل سرشاخه های گیاه گشنیز (Coriandrum sativum) بر فرایند بهبود هیستوپاتولوژیک زخم ناشی از سوختگی حرارتی درجه 2 و 3 در موش سوری

19. تهیه و تعیین خصوصیت نانوپارتیکل آلبومین حاوی SN-38 هدفمند با آپتامر علیه MUC1

20. بررسی اثر تجویز همزمان اریتروپوئیتین و VEGF بر میزان بیان ژن های BAX و BCL-2 در سلول های H9c2

21. بررسی اثر تجویز همزمان اریتروپوئیتین و VEGF بر میزان بیان ژن های PI3K و HIF1 در سلول های H9c2

22. کلونینگ و بیان فاکتور تحریک کننده ی کلونی های ماکروفاژ و گرانولوسیت انسانی نوترکیب در باکتری اشرشیا کلی Shuffle T7

23. بررسی اثر پلاسما غنی از پلاکت بر پارامترهای مختلف اسپرم بعد از فرایند فریز شدن

24. طراحی و ساخت کیت تشحیصی سریع برای ویروس کرونا بر اساس ایمنی سنجی جریان جانبی(LFIA)

25. بررسی فیلوژنی ایزوله های بالینی Leishmania major مقاوم به درمان

26. بررسی اثر حفاظتی لوزارتان و کاپتوپریل در پیشگیری از سمیت ناشی از 5-فلورویوراسیل در رده سلولی H9c2

27. بررسی بیان HMGB1 و TNF-alfa در بیماران دیابت تیپ 2 حساس و مقاوم به متفرمین قبل و بعد درمان

28. بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBC

29. سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمند

30. مقایسه فراوانی انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) با گروه کنترل

31. بررسی فراوانی و تولید انواع متابتالولاکتاماز توسط پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمی پنم جدا شده از بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1389

32. ساخت DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

33. بررسی فراوانی وجود انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های قائم(عج)

34. ساخت وکتور بیان کننده Mtb72F با فیو‍‍ژن ژنهای Mtb39 و Mtb32 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

35. بررسی فراوانی ژنوتیپ های 1 و 3 هپاتیت C در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) و بیماران HCV مثبت مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) ، شمال شرق کشور، مشهد

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/23
تعداد بازدید:
72
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035  تاریخ بروزرسانی: 1399/12/05
Powered by DorsaPortal