۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت دهان و دندان

شرح وظايف

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

·         بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها

·         شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)

·         تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها ،استراتژيهاي كلي

·         تعيين واعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد .... ) بين مراكز تابعه

·         برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف

·         برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان

·         برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

·         هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

·         نظارت براجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها

·         نظارت وپايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني

·         نظارت و ارزشيابي نيروهاي شاغل در واحدهاي تحت پوشش

·         پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت

·         هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتهاي دندانپزشكي

·         جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي استاني و كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح"سنجش سلامت دهان ودندان كودكان پايه اول دبستان"

·         برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح كشوري"پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان مقطع ابتدايي از طريق فلورايد تراپي"

·         مشاركت در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي

شرح وظايف دندانپزشك

·         شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)

·         اطلاع از جمعيت تحت پوشش و نصب آن به برد مركز

·         هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم

·         پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني

·         ارائه خدمات بهداشتي درماني لازم به مراجعين با اولويت گروه هدف

·         قبول ارجاع از پايگاه هاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت

·         آموزش چهره به چهره به كليه مراجعين

·         آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس و ساير گروههاي غير تخصصي در منطقه تحت پوشش

·         جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش براي اجراي طرح ها در مدارس

·         برگزاري كلاس هاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي

·         مراقبت از زنان باردار در ماههاي سه، پنج و هفتم بارداري

·         ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز زنان تا يك سال پس از زايمان( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

·         ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان زير 6 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

·         ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان 6-12 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

·         ارجاع موارد لازم به مراكز تخصصي

·         تكميل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه

·         گزارش عملكرد به مركز بهداشت شهرستان

·         رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز دندانپزشكي

·         حفظ،نگهداري تجهيزات و وسايل دندانپزشكي

·         پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات دندانپزشكي مورد نياز و اعلام به موقع به ستاد

·         مشاركت در كليه طرح ها، تحقيقات، برنامه ها و دستورالعمل هايي ابلاغي از واحد بهداشت دهان ودندان

·         تحويل واحد از سرپرست مركز/ دندانپزشك قبلي/ بر اساس آخرين ليست مواد مصرفي و تجهيزات موجود در واحد دندانپزشكي

·         شركت در جلسات تعيين شده واحد بهداشت دهان ودندان

·         همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف 

وظايف كاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشكي

·         شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني ( خانه هاي بهداشت و مدارس ، مهد كودك ، ... )

·         اطلاع از جمعيت تحت پوشش ( گروههاي هدف ) و نصب آن به برد مركز

·         هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم

·         آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعين ، به خصوص به گروههاي هدف ( كودكان زير 12 سال، خانمهاي باردار، مادران يكسال پس از زايمان )

·         ارائه خدمات بهداشتي پيشگيري مورد نياز مراجعين با اولويت گروه هدف ( فلورايد تراپي موضعي با ژل، وارنيش، جرمگيري،برساژ و پروفيلاكسي،فيشورسيلانت تراپي و پاليشينگ پرگردگيها )

·         آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش به صورت گروهي و چهره به چهره

·         پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني

·         آموزش كاردان و كارشناس بهداشت خانواده شاغل در پايگاهها و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به صورت گروهي و چهره به چهره

·         برگزاري كلاسهاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي تحت پوشش

·         آموزش رابطين بهداشتي مراكز بهداشتي درماني

·         آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش

·         جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش در اجراي برنامه هاي كشوري و منطقه اي سلامت دهان و دندان جهت دانش آموزان مدارس

·         آموزش مديران ، مربيان مهد كودكهاي منطقه تحت پوشش

·         معاينات دهان و دندان گروه هدف ( كودكان زير 12 سال، خانمهاي باردار، يكسال پس از زايمان ) در مراكز بهداشتي درماني

·         معاينات دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني

·         معاينات دهان و دندان كودكان تحت پوشش مهد كودك ها و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني

·         مشاركت در طرحها و تحقيقات استاني و كشوري در زمينه دهان و دندان شامل معاينه، تكميل فرمها، جمع آوري اطلاعات و انجام خدمات تحت شرح وظيفه

·         رعايت اصول استريليزاسيون و كنترل عفونت در واحد بهداشت دهان و دندان

·         حفظ و نگهداري تجهيزات دندانپزشكي و اعلام به موقع نقايص تجهيزات

·         پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز و اعلام به موقع آن به مركز بهداشت شهرستان

·         تهيه گزارش عملكرد و ارسال به مركز بهداشت شهرستان

·         تكميل دفتر روزانه خدمات بهداشت دهان و دندان

·         همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف

·         تحويل واحد از سرپرست مركز/ دندانپزشك قبلي/ بر اساس آخرين ليست مواد مصرفي و تجهيزات موجود در واحد دندانپزشكي

·         شركت در جلسات تعيين شده واحد بهداشت دهان و دندان

 

 معرفي پرسنل

نام مسئول واحد : دكتر محمدعلي جعفري

تحصيلات : دكتر دندانپزشك

شماره تلفن : 36248021 الي 36248025 داخلي 237

معرفي مراكز

مراكز بهداشتي درماني داراي واحد دندانپزشكي

 

مركزصفائيه

صفائيه ميدان امام حسن(ع)‌ مركزبهداشتي درماني صفائيه تلفن 8244545

 

مركزرحمت آباد

رحمت آباد بلوار شهيد دشتي كوچه 101 مركزبهداشتي درماني اكبري صفائيه تلفن 8223410

مركز شهيد فرشاد

خيابان كاشاني خيابان مسكن وشهرسازي مركزبهداشتي درماني شهيد فرشادتلفن 6232022

مركزجوي هرهر

خيابان مهدي خيابان اسدي كوچه پارك وحشي مركزبهداشتي درماني جوي هرهرتلفن  6252962

مركز نيكوپور

خيابان مطهري  جنب دفتر هواپيمايي مركزبهداشتي درماني نيكوپور تلفن 7222777

مركزاكبرآباد

چهار راه مهديه بلوارامام جعفر صادق روبروي  فروشگاه رفاه  مركزبهداشتي درماني اكبرآباد 6249440

مركزامام شهر

بلوار17 شهريور ابتداي 52 متري امام شهر مركزبهداشتي درماني امام شهر تلفن 5253222

مركزآزادشهر

فلكه دوم آزادشهر روبروي كوچه مخابرات جنب دانشگاه حضرت رقيه مركزبهداشتي درماني آزادشهر تلفن 7211190

مركزخيرآباد

خيرآباد بلوارشهيد جوكار كوچه شماره 2 آزادگان مركزبهداشتي درماني خيرآباد تلفن 7211170

مركزمحمدآباد

روستاي محمدآباد خيابان مطهري مركزبهداشتي درماني محمدآباد تلفن 8363233

مركزدهنو

دهنو خيابان امام بعداز مسجدمهدي مركزبهداشتي درماني دهنو تلفن 8361733

مركز زارچ

زارچ خيابان امام خيابان مجلسي مركزبهداشتي درماني طالقاني زارچ تلفن   4888و2310  - 0352367

مركزشاهديه

شاهديه جنب فلكه شاهد تلفن 5211546

خدمات

گروه هاي هدف

1-     زنان باردار

2-     زنان شيرده (تا يك سال پس از زايمان)

3-     كودكان زير 6 سال

4-     كودكان 6 تا 12 سال

 

خدمات دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني

1-     معاينه و آموزش بهداشت دهان و دندان

2-     فلورايد تراپي با وارنيش فلورايد جهت كودكان 3 تا 6 سال

3-     توزيع مسواك انگشتي جهت كودكان زير سه سال

4-     فيشورسيلانت دندان هاي دائمي

5-     جرم گيري و برساژ

6-      ترميم دندان

7-     درمان پالپ زنده

8-      كشيدن دندان هاي غيرقابل نگهداري

مطالب آموزشي

رعايت بهداشت و سلامت دهان و دندان در ماه مبارك رمضان

نوروز و دندانها....

لطفا مسواك نزنيد؟!!!!

مكيدن انگشت دركودكان جدي بگيريد.

اثرات دخانيات بر دهان ودندان

وارنيش فلورايد

20 نكته مهم بهداشت دهان و دندان

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/26
تعداد بازدید:
585
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal