۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفی

وظایف

مادران

تحت پوشش قرار دادن کلیه مادرانی که قصد باردار شدن دارند به منظور ارائه خدمات قبل از بارداری شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینات بالینی ، آزمایشات ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازی ( آموزشها شامل بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان ودندان ، تغذیه و مکملهای دارویی ، عدم مصرف مواد مخدر ، زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن )انجام مراقبتهای حین بارداری و پس از زایمان طبق برنامه های کشوری ، شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینه بالینی توسط پزشک ، در خواست آزمایشات مورد نیاز و بررسی آن ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازی ،ارائه آموزشهای لازم از جمله بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه دوران بارداری ، عدم مصرف دخانیات ، علائم خطر مادر و نوزاد ، شکایتهای شایع ، فواید زایمان طبیعی و ایمن ، شیر دهی ، مراقبت از نوزاد به کلیه مادران باردار نظارت برکمیت و کیفیت مراقبتها و ارائه خدمات و مقایسه با برنامه های استاندارد کشوری وبرنامه ریزی جهت رفع مشکلات مشاهده شده .

باروری سالم

مشاوره قبل از ازدواج جهت زوجین در شرف ازدواج ، مشاوره زوجین جوان و زنان در زمینه باروری سالم و فرزندآوری ، ارائه خدمات مربوطه همراه با مراقبتهای روتین ولازم ، برآورد نیاز و در خواست وسایل پیشگیری از بارداری ، تجهیز کلیه واحدها به انواع روشهای موجود جهت امکان دسترسی آسان و سریع مردم ، تجهیز اتاقهای آی یودی گذاری ، انجام پاپ اسمیر، معاینات زنانگی و معاینه پستان به کلیه زنان متقاضی ، اطللاع رسانی و فعالیتهای آموزشی خاص در هفته جهانی جمعیت ، آموزش به کلیه پرسنل مرتبط با برنامه

میانسالان

استخراج شاخصهای برنامه میانسالان ومقایسه آن باشاخصهای سال قبل ،پی گیری ونظارت وبازدید از مراکز خدمات جامع سلامت جهت اجرای برنامه میانسالان به نحو احسن ،همکاری در ارزشیابی برنامه ها ، آموزش وبرگزاری کارگاه جهت ارتقاء آگاهی پرسنل ،فراخوان وبازاریابی برای خدمان سلامت میانسالان وگزارش دهی از اطلاعات وآمار به مرکز استان.

سالمندان

تحت پوشش قرار دادن افراد 60 ساله و بالاتر و انجام معاینات مختلف و ارجاع به سطوح بالاتر در صورت نیاز و ارائه آموزشهای مورد نیاز به این گروه ارائه آموزشها با بکارگیری از کتاب های شیوه زندگی سالم در سالمندی به افراد در دسترس این گروه با همکاری واحد مبارزه با بیماری ها .

کودکان

تحت پوشش داشتن کلیه کودکان زیرپنج سال اجرای برنامه کودک سالم شامل مراقبت نوزادان و کودکان اعم از ارزیابی و طبقه بندی کودک از نظر وضعیت عمومی ، زردی ، وضعیت پایش رشد و تکامل ، وضعیت تغذیه ، وضعیت دهان و دندان ، وضعیت بینایی ، واکسیناسیون ، وضعیت مکمل های دارویی ، وضعیت آزمایش ، مشاوره با مادر در مورد روابط متقابل کودک کمتر از دو سال و والدین ، مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیرپنج سال ، اجرای برنامه مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) شامل ارزیابی و طبقه بندی کودک از نظر نشانه های خطر ، کنترل کودک از نظر کم وزنی ، کنترل وضعیت واکسیناسیون و مصرف مکملهای دارویی ، ارزیابی سایر مشکلات ، تشخیص و درمان کودک بیمار ، در صورت نیاز ارجاع و پیگیری کودک ، مشاوره با مادر در مورد غذا و نحوه تغذیه و تعیین زمان مراجعه بعدی انجام مشاوره شیر دهی ، تشکیل کمیسیون تشخیص نیاز شیر مصنوعی در هر دوشنبه در مرکز احمدیه، پایش و ارزش یابی برنامه های مانا و کودک سالم و نظارت بر نحوه ارائه خدمات و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات در سطوح میانی و محیطی . برگزاری کمیته فصلی کاهش مرگ ومیر نوزادان و کودکان 1 تا 59 ماهه ، پایش بیمارستان دوستدار کودک ، پیش بینی نیاز و در خواست مکملهای دارویی جهت تامین نیاز کلیه مراکز و خانه های بهداشت پیش بینی نیاز و درخواست شیر مصنوعی جهت توزیع در واحد های روستایی نظارت بر مکمل یاری کودکان در کلیه واحدها و محاسبه شاخصهای مربوطه.

نوزادان

جمع آوری اطلاعات مرگ های خارج وداخل بیمارستانی نوزادان ،پرسشگری مرگ نوزاد تادوهفته پس از وقوع مرگ ،ثبت مرگهای خارج بیمارستانی نوزادان در سامانه ثبت مرگ ،تشکیل کمیته مرگ نوزادان وبررسی مرگ داخل وخارج بیمارستانی ،طراحی مداخلات جهت پیشگیری از موارد مشابه ،پی گیری انجام مداخلات طراحی شده ،استخراج وتحلیل شاخصهای مرگ نوزادان ،جمع آوری اطلاعات مراقبتهای خارج بیمارستانی نوزادان ،گزارش دهی ماهیانه آمارمراقبتها به مرکز بهداشت استان ،پیگیری گروههای حامی شیر مادر،بررسی وپی گیری تکمیل فرمهای ASQبرای نوزادان پرخطر،بررسی وپی گیری سلامت نوزادان پر خطر ،پی گیری آموزش خانواده هایی که نوزاد مشکل دار وپرخطر دارندبرای حاملگیهای بعدی ومراقبتهای پیش از بارداری ،تهیه برنامه عملیاتی ،پایش ونظارت ،انجام تحقیقات کاربردب ،انجام سایر امور محوله مرتبط .

برنامه مرگ کودکان و نوزادان و مسئول آمار و اطلاعات واحد خانواده

ارسال دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان به کلیه مراکز و پزشک متخصص اطفال ، درخواست صدور ابلاغ عضویت در کمیته مرگ شهرستانی برای اعضای کمیته ، بررسی گواهی فوت ماهیانه جهت استخراج موارد مرگ نوزادان و کودکان خارج بیمارستانی ، گزارش فوری مرگ کودکان به کارشناس برنامه مرگ کودکان معاونت بهداشتی ، گزارش آمار مرگ نوزادان به معاونت بهداشتی ، ثبت اطلاعات اولیه مرگ کودکان و نوزادان درسامانه مرگ کودکان و نوزادان ، مکاتبه با بیمارستانها در خصوص ارسال مستندات بستری کودک متوفی (در صورت سابقه بستری ) ، تکمیل پرسشنامه مربوط به مرگ های خارج از بیمارستانی ، تکمیل پرسشنامه ناهنجاری جهت کودکان فوت شده بر اثر ناهنجاری ، تهیه وتنظیم سناریو و ارسال به پزشک متخصص اطفال جهت بررسی درکمیته مرگ ، تشکیل کمیته هر سه ماه یکبار و بررسی علل مرگ کودکان 59-1 ماه ، ثبت صورتجلسه مرگ کودکان در سامانه مرگ کودکان ، ارسال سناریو و صورتجلسه کمیته مرگ به مراکزبهداشتی درمانی ومعاونت بهداشتی ، تهیه شاخص مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه

شیرمادر

تشکیل کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیرمادر سالیانه دوبار یا بیشتر، شرکت در کمیته های بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر و اتخاذ مداخلات لازم در راستای اقدامات درمانی ، تعیین وضعیت موجود بیمارستان های دوستدار کودک با ارزیابی مجدد و تکمیل چک لیست (سالیانه دوبار )و ارسال گزارش و پیگیری مداخلات لازم در این خصوص ، ارزیابی تماس پوست با پوست در بیمارستان های دوستدار کودک (سالیانه دوبار )و تکمیل چک لیست ، برنامه ریزی و برگزاری هفته جهانی شیرمادر( مرداد ماه هرسال ) با همکاری سازمان های درون بخشی و برون بخشی ، توزیع کتابچه و مجلات آموزشی به بیمارستان ها و مراکز مشاوره شیردهی ، پایش و نظارت برنامه های ترویج تغذیه با شیرمادر در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت ، نظارت بر توزیع و مصرف شیر مصنوعی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و ارائه راهکارها و مداخلات لازم بر اساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده ،تشکیل کمیسیون شیرمصنوعی (دوشنبه هر هفته )و غربال واجدین شرایط و پیگیری و حمایت موارد مشکل دار، معرفی و حمایت و تشویق کارکنان علاقمند در امر ترویج تغذیه با شیرمادر ،نظارت بر گروه حامی بیمارستان های دوستدار کودک و ارسال عملکرد ، نظارت بر توزیع شیر مصنوعی و درخواست شیر مصنوعی ( هر سه ماه یکبار ) ، ثبت اسامی دریافت کننده شیر مصنوعی در برنامه اکسل و ارسال به معاونت غذا و دارو وجهت در یافت کالا برگ شیرمصنوعی .

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/15
تعداد بازدید:
165
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal