دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء شوراي پژوهشي

 دکتر محمد رنجبر 

- پست سازمانی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
 رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
- پست الکترونیک: ranjbar3079@gmail.com
- شماره تماس:31492109-035
 علم سنجی

دکتر محمد حسن لطفی

- پست سازمانی: استاد گروه اپیدمیولوژی

-پست الکترونیک:hofaab@yahoo.com

-شماره تماس 38209100(035) داخلی 2250

علم سنجی

دکتر محمد زارع زاده

- پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

-پست الکترونیک: zamomehdi@gmail.com

 - شماره تماس: 31492181-035

دکتر محمد امین بهرامی

- پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

- پست الکترونیک:Bahrami-hmrc@ssu.ac.ir

- شماره تماس: 31492208-035

علم سنجی

دکتر روح اله عسکری

- پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت، سرپرست واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت(EDO)

- پست الکترونیک: r.asqari@ssu.ac.ir

- شماره تماس:31492210-035

علم سنجی

دکتر میلاد شفیعی

- پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سرپرست امور مجلات دانشکده بهداشت

- پست الکترونیک:milad.shafii@ssu.ac.ir

- شماره تماس:31492221-035

دکتر حسن جعفری

- پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

jafary_h@yahoo.com: پست الکترونیک -

- شماره تماس: 31492209_035

علم سنجی

دکتر حسین عامری

- پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو کمیته ارزیابی فناوری سلامت

- پست الکترونیک: h.amery@ssu.ac.ir

- شماره تماس: 31492219-035

علم سنجی

دکتر محمدرضا خواجه امینیان

- پست سازمانی: هیئت علمی گروه سلامت در بلایا
 
- پست الکترونیک:khajehaminian@gmail.com
 
- شماره تماس: 035-31492222

علم سنجی

 دکتر ابراهیم سلمانی

-پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل

-پست الکترونیک: salmani@ssu.ac.ir

- شماره تماس: 38209136

علم سنجی

 
دکتر محمد جواد اکبریان
- پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دانشگاه علوم پزشکی بم)
 

-پست الکترونیک: mjakbarian@yahoo.com  
 
-شماره تماس: 44219402-034
 

 دکتر راضیه السادات منتظرالفرج  

- پست سازمانی: معاون آموزشی دانشکده بهداشت و عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

montazer@ssu.ac.ir :پست الکترونیک-

035-31492192 :شماره تماس- 

علم سنجی

 
دکتر طاهره شفقت 
- پست سازمانی: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات 
- پست الکترونیک: Sara.shafaghat@gmail.com

035-31492163 :شماره تماس-

دکتر سارا جام بر سنگ

- پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 s.jambarsang@gmail.com: پست الکترونیک-

- شماره تماس: 31492281-035 

  علم سنجی

 دکتر محمد کاظم رحیمی زارچی  
 
  - پست سازمانی: معاون آموزشی مرکز تحقیقات و عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 
- پست الکترونیک: rahimi_1399@yahoo.com

035-31492288:شماره تماس -

دکتر مسعود موسوی

- پست سازمانی:  عضو هیئت  علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

- پست الکترونیک: m.mousavihp93@gmail.com
- شماره تماس:31492189-035 
 
 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/22
تعداد بازدید:
926
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal