دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساسنامه

بسمه تعالی


اساسنامه مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

ماده 1-  بمنظور گسترش پژوهش، مبتنی بر اصول نظام ملی تحقیقات سلامت و در راستای تأمین عدالت اجتماعی و بموجب این اساسنامه « مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت » که از این پس به اختصار « مرکز » نامیده می شود، برای تأمین اهداف زیر تشکیل می گردد:

ماده 2-  اهداف:
1- توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه نظام سلامت و مدیریت و رهبری اثر بخش بمنظور بهبود کیفیت زندگی، ارتقاء سلامت و نیل به توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران.

2- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی ( با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر، مداخله ای و بینش استراتژیک ) بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش، همچنین همکاری در تعیین سیاستها و اولویتهای نظام ملی تحقیقات سلامت با استفاده از اصل مشارکت و مشورت بمنظور پاسخگویی به نیاز جامعه و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سلامت.

3-  مدیریت استفاده از دانش تولید شده از طریق جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مقالات با استفاده از فنآوری روز اطلاعات و ارتباطات بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب انتشار، ارتباط محققین و استفاده کنندگان از نتایج تحقیقات و تشکیل بانک اطلاعاتی محققین.

4-  ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت پژوهشگرانی کارآمد بمنظور توسعه توانمندی مدیریت بخش سلامت و انجام پروژه های منطقه ای و ملی اولویت دار در زمینه سیاستگذاری سلامت.

5- جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهای افراد بمنظور اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن وکاهش نابسامانیها و نابرابریهای اجتماعی -  اقتصادی با لحاظ اصل سلامت محوری توسعه.

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی داخل کشور و جذب منابع سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف برنامه های جاری و توسعه ای آنان و مرکز.

7-  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی و جذب منابع با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

8- حمایت از طراحی، اجرا، انتشار و استفاده از نتایج تحقیقات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، سیاستگذاران و تصمیم گیران سطح ملی و استان.

9- ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از مجموعه نظام سلامت (هم به صورت داده های خام و نیز گزارش ها که در اختیار گذاشتن و یا انتشار آنها مشمول قوانین مالکیت فکری کشور و با توجه به مصالح دانشگاه یاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود).

ماده 3 - ارکان مرکز عبارتنداز:
الف- شورایعالی مرکز (کمیته راهبردی)
ب- رئیس مرکز

ج- شورای پژوهشی مرکز
ماده 4 - اعضای شورایعالی مرکز (کمیته راهبردی) عبارتنداز:
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
2- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

3- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
4- معاون درمان
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

5- رئیس دانشکده بهداشت

6- یکنفر متخصص در زمینه سیاستگذاری سلامت
7- یکنفر متخصص مدیریت در یکی از رشته های
 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8- یکنفر متخصص در زمینه اپیدمیولوژی
تبصره یک :
 منظور از متخصص دارنده دانشنامه تخصصی بالینی در رشته های بالینی فوق الذکر و در سایر رشته ها دارنده حد اقل دانشنامه کارشناسی ارشد دررشته مربوطه می باشد.

ماده 5 - وظایف شورایعالی مرکز (کمیته راهبردی) به شرح زیر می باشد:
1- تصویب اصول و خط مشی پژوهشی مرکز.
2-
  تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی و نهادهای مرتبط با سلامت جامعه در داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی وفق مقررات و ضوابط مربوطه.
3- بررسی و تصویب پیشنهاد فعالیتهای سالیانه مرکز.
4- بررسی و تصویب بودجه سالیانه مرکز با رعایت ضوابط قانونی.
5- تصویب دستور العملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز.
6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز.

تبصره دو: مصوبات شورایعالی مرکز ( کمیته راهبردی ) بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هماهنگ با آن خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز (کمیته راهبردی ) و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هر چهار سال یکبار منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 7 - وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی مرکز جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی ریاست شورای پژوهشی مرکز را عهده دار بوده و مسئول نظارت بر کلیه فعالیتهای علمی پژوهشی مرکز می باشد.

ماده8- اعضاء شورای پژوهشی مرکز:

  الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی مرکز

  ب- معاونت پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی مرکز

 ج- 13 نفر از اعضاء هیأت علمی مرکز یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند با انتخاب رئیس مرکز

 تبصره سه:  معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز انتخاب می­شود و مسؤول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش­های پژوهشی خواهد بود.

   ماده 9 - وظایف شورای پژوهشی مرکز:

اعضاء شورای پژوهشی مرکز مسؤولیت برنامه­ریزی و تعیین سیاست­های پژوهشی مرکز را بر عهده داشته و بررسی پروپوزال­ها و تصویب نهایی آنها از وظایف این شورا می­باشد.

ماده 10-  اعضاء مرکز:

مرکز دارای 3 نوع عضو بشرح زیراست:
الف ) اعضای پیوسته: اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران غیر عضو هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت هستند.
ب ) اعضای وابسته: اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاهها و یا کارشناسان سایر سازمانهای رسمی مرتبط با سلامت هستند.
ج ) اعضاء مردمی: علاقمندان و فعالان حوزه تحقیق مرتبط با سلامت هستند.

ماده 11- منابع مالی مرکز:
الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب) منابع تخصیصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به مرکز
ج) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و گروهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی
 اعم از خصوصی، تعاونی، خیریه و ...

با توجه به مصوبه مورخ ................ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 11 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید.

 بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور در مدت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلااثر خواهد شد.

 

 

 

دکتر مرضیه وحید دستجردی

وزیر بهداشت

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در تاریخ 1390/2/14 افتتاح گردید. 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/19
تعداد بازدید:
271
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت
31492223 - 035
Powered by DorsaPortal