دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آئين نامه وجين منابع كتابخانه
 
 

اگر در مجموعه كتابخانه فقط خريد انجام شود و توجه تنها به گسترش مجموعه معطوف گردد، ديري نمي پايد كه ديگر جايي براي منابع جديد باقي نمي ماند. بنابراين به لحاظ كمبود فضاي فيزيكي، وجين منابع كتابخانه اي بايد در الويت كارهاي دوره اي كتابخانه لحاظ شود كه در فصل كم كار كتابخانه در واقع مجموعه را ارزيابي كرده و به نوعي براي وجين تصميم گرفت و دست به انتخابي ديگر زد.

تعريف وجين

وجين يكي از عناصر مهم مجموعه سازي است كه از طريق آن منابع اطلاعاتي مازاد ، فرسوده و يا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد.

اهداف وجين

الف: ايجاد فضاي مناسب و كافي براي منابع اطلاعاتي جديد و موجود.

ب: پويا و زنده نگهداشتن مجموعه كتابخانه.

ج: تسهيل و تسريع دسترسي به منبع اطلاعاتي مورد نياز مراجعين كتابخانه.

اصول وجين

1 - قبل از شروع عمليات وجين ابتدا فرايند رف خواني توسط كتابداران كتابخانه هاي مربوطه انجام مي شود و مجموعه از لحاظ منابع مفقودي، امانت و موجودي كنترل و بازبيني مي شود.

2 - براي انجام اين كار كتابخانه ها به تشخصيص سرپرست كتابخانه مي توانند وظايف خدمات امانت خود در مقطع زماني مناسب تعطيل كنند تا كار با دقت بيشتري انجام شود.

3 - كتابخانه هاي تابعه دانشگاه بايد زمان مناسبي را براي كار وجين در نظر بگيرند. از نظر زماني بهتر است وجين منابع به صورت مستمر و سالانه در فصل تابستان و همزمان با قفسه خواني مجموعه انجام شود.

معيارها و ضوابط وجين منابع كتابخانه اي

1 - منابع فرسوده ، مستعمل و آلوده (نقصان، آسيب ديدگي فيزيكي ، پارگي و ..) و منابعي كه ارزش تاريخي و علمي ندارند ، را مي توان از مجموعه خارج كرد و در صورتي كه از منابع پر مراجعه كننده و مورد درخواست كتابخانه باشد، مي بايست با نسخه هاي جديد جايگزين و يا در صورت امكان صحافي گردد.

2 - نسخه هاي تكراري و مازاد بر نياز وهمچنين، ويرايش هاي قديمي كتب حوزه علوم پايه و باليني كه به طور منظم ويرايشهاي جديد آنها منتشر مي گردد و در كتابخانه موجود است. در صورت نياز, نگهداري يك نسخه از دو ويرايش ما قبل در كتابخانه ضروري است.

3 - كتابهايي كه بنا به شرايط و موقعيت زماني از عناوين پر مراجعه بوده اند و بنابراين از آنها نسخه هاي تكراري تهيه و در مجموعه قرار داده شده است اما در شرايط فعلي با تشخيص كتابدار اهميت موضوعي خود را از دست داده و يا به شكل ديگري مانند الكترونيكي منتشر شده باشند ، مي توان با نظر كتابدار آنها را به يك يا چند نسخه محدود كاهش داد.

4 ) منابع علمي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند، در صورتي كه مورد استفاده قرار نميگيرند، مي توان وجين نمود.

منابع مستثني از وجين

1 ) منابع هسته در رشته تحصيلي مشمول وجين نمي باشند.

2 ) منابع نفيس و هنري كه تصاوير رنگي و كاغذهاي اعلا دارند وجين نخواهد شد.

3 ) كتابهاي چاپ شده قبل از 1330 هجري شمسي در هر مجموعه اي از وجين مستثني بوده و درجهت نگهداري آنها كوشش گردد.

4 ) كتابهاي ادبي و تاريخي كه نسخه هاي زيادي از آنها در كتابخانه موجود نيست مشمول وجين نمي باشند.

اعضاء كميته وجين منابع

1 - سرپرست كتابخانه

2 رئيس كتابخانه

3 - يك نفر از كتابداران بخش امانت

4 - در صورت همكاري از اعضاي هيئت علمي يا كارشناس حوزه تخصصي به عنوان متخصص موضوعي

مراحل وجين

1 - كتابخانه موظف است بر اساس معيارهاي مذكور، به شناسايي، انتخاب و جمع آوري منابعي كه بايد وجين شوند بپردازد.

2 - لازم است مسئول كتابخانه پس از شناسايي منابع وجيني، اعضاي كميته وجين را جهت بررسي و تصميم گيري نهايي در جريان قرار دهد.

3 - كتابخانه موظف است پس از دريافت صورتجلسه منابع وجيني كتابخانه، نسبت به انتقال مدارك به مخزن وجين در نرم افزار كتابخانه اقدام نمايد.

4 - تصميم گيري نهايي در خصوص كتابهاي وجين بر عهده سرپرست و مسئول كتابخانه واحد ميباشد.

5 - مي توان با نظر رئيس دانشگاه، رئيس واحد، سرپرست و مسئول كتابخانه واحد كتابهاي وجيني را در اختيار ساير دانشكده ها, گروهها و دانشجويان قرار داد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/20
تعداد بازدید:
422
يزد، بلوار جمهوري، مركز قلب افشار، كتابخانه
تلفن: 31602074-035
 كدپستي: 8917945556
Powered by DorsaPortal