دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فروردین 1401

ایام هفته

تاریخ

ژنرال و بخش

اورژانس

نوزادان سالم

NICU

قلب

آلرژی

PICU-ریه

غدد

خون

کلیه

عفونی

اعصاب

گوارش

دوشنبه

1/01/1401

دکتر افلاطونیان

دکتر افلاطونیان

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر بهجتی

دکتر خلیلی

دکتر صالحی

دکترمیرحسینی

دکتر یزدان پرست

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

سه شنبه

02/01/1401

دکتر یزدان پرست

دکتر یزدان پرست

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر بهجتی

دکتر خلیلی

دکتر صالحی

دکترمیرحسینی

دکتر یزدان پرست

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکترعدالتخواه

چهارشنبه

03/01/1401

دکترموحدی نیا

دکترموحدی نیا

دکتر نوری

دکتر نوری

دکتر بهجتی

دکتر خلیلی

دکتر صالحی

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکترعدالتخواه

پنج شنبه

04/01/1401

دکتر فردوسیان

دکتر فردوسیان

دکتر نوری

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکترعدالتخواه

جمعه

05/01/1401

دکتر دانائیان

دکتر دانائیان

دکتر نوری

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

شنبه

06/01/1401

دکتر فلاح

دکتر فلاح

دکتر کریمی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکتر افلاطونیان

یکشنبه

07/01/1401

دکتر کریمی

دکتر کریمی

دکتر کریمی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکتر افلاطونیان

دوشنبه

08/01/1401

دکتر خلیلی

دکتر خلیلی

دکتر کریمی

دکتر میرجلیلی

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر جعفری

دکتر نقیبی فرد

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکتر افلاطونیان

سه شنبه

09/01/1401

دکترعدالتخواه

دکترعدالتخواه

دکتر کریمی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتر خلیلی

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

چهارشنبه

10/01/1401

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر کریمی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتر خلیلی

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

پنج شنبه

11/01/1401

دکتر نافعی

دکتر نافعی

دکتر نافعی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتر خلیلی

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

جمعه

12/01/1401

دکتر ناصرزاده

دکتر ناصرزاده

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

شنبه

13/01/1401

دکتر اردویی

دکتر اردویی

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکترعدالتخواه

یکشنبه

14/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر کریمی

دکتر لوک زاده

دکتر بهجتی

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر اردویی

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

دوشنبه

15/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر نقیبی فرد

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

سه شنبه

16/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر نوری

دکتر میرجلیلی

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر اردویی

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

چهارشنبه

17/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر اردویی

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

پنج شنبه

18/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر اردویی

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

جمعه

19/01/1401

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر دانائیان

دکتربهنیا فرد

دکتر صالحی

دکتر اردویی

دکتر یزدان پرست

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

شنبه

20/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

دکتر بهجتی

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

یکشنبه

21/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر لوک زاده

دکتر بهجتی

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

دوشنبه

22/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر نافعی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر ناصرزاده

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

سه شنبه

23/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر نوری

دکتر میرجلیلی

دکتر دانائیان

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

چهارشنبه

24/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر دانائیان

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

پنج شنبه

25/01/1401

دکتر کریمی

دکتر نافعی

دکتر کریمی

دکتر نوری

دکتر دانائیان

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

جمعه

26/01/1401

دکتر کریمی

دکتر واقفی

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

دکتر دانائیان

دکتر خلیلی

دکتر جعفری

دکترمیرحسینی

دکتر هاشمی

دکتر شکیبا

دکتر فردوسیان

دکتر فلاح

دکترعدالتخواه

شنبه

27/01/1401

دکتر نافعی

دکتر یزدان پرست

دکتر میرجلیلی

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

یکشنبه

28/01/1401

دکتر نافعی

دکتر یزدان پرست

دکتر کریمی

دکتر لوک زاده

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکترطلائی پور

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

دوشنبه

29/01/1401

دکتر نافعی

دکتر یزدان پرست

دکتر نافعی

دکتر نوری

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر نقیبی فرد

دکتر جناب زاده

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

سه شنبه

30/01/1401

دکتر نافعی

دکتر یزدان پرست

دکتر نوری

دکتر میرجلیلی

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکترطلائی پور

دکتر فردوسیان

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

چهارشنبه

31/01/1401

دکتر نافعی

دکتر یزدان پرست

دکتر لوک زاده

دکتر لوک زاده

دکتر علیپور

دکتربهنیا فرد

دکتربهنیا فرد

دکتر اردویی

دکتر جناب زاده

دکترطلائی پور

دکتر ناصرزاده

دکترموحدی نیا

دکتر افلاطونیان

رونوشت : دفتر پرستاری – حراست – اورژانس – مرکز تلفن – امور مالی – پذیرش – بخش (اطفال - NICU) – بیمارستان کوثر) اتاق نوزادان ) و ) اتاق نوزادان سالم ) – آموزش-اورژانس اطفال – طب اورژانس

دکتر سلیمانی – ریاست بیمارستان شهید صدوقی

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/24
تعداد بازدید:
70
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal