دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دکتر ناصر علی میر حسینی

فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی -------

 

اطلاعات عمومی

گروه: کودکان نام درس: بیماری های غدد در کودکان و بیماریهای متابولیک ارثی تعداد واحد: .......... پیش نیاز: علوم پایه_ فیزیوپاتولوژی

رشته: ......... مقطع تحصیلی: ......... سال تحصیلی : .........

نیمسال: ................ مسئول درس: ............... مدرسین: دکتر میرحسینی

 

مقدمه:

اختلالات اندوکربن در کودکان و بیماریهای متابولویک ارثی از اختلالات مهم در طب اطفال است زیرا تشخیص و درمان زودرس در پیش آگهی بیمار مؤثر است. برای مثال هیبوگلیسیمی شدید طول کشیده مکرر در سنین زیر 6 ماه در 50%-25% موارد همراه با عارضه عصبی بصورت عقب ماندگی ذهنی ، اپی لپسی و اختلال شناختی می باشد.

پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی، در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

فراگیر در پایان دوره قادر باشد بیماریهای اندوکرین کودکان از قبیل هیپوگلیسیمی، دیابت ملیتوس و کتو اسیدوز دیابتی را تشخیص دهد و درمان اولیه آنها را انجام دهد و جهت ادامه درمان ارجاع دهد و با توجه به تظاهرات بالینی بیمار به بیماریهای متابولیک ارثی مشکوک شود و جهت تشخیص و درمان ارجاع دهد.

 

هدف کلی:

- اهمیت هیپوگلیسیمی به عنوان اورژانس غدد و نیز علل و علائم بالینی آن را بداند.

- انواع دیابت، علائم بالینی و آزمایشگاهی کتو اسیدوز دیابتی و درمان اولیه آن را بداند.

- علائم بالینی که مشکوک به بیماریهای متابولیک ارثی میشود را بداند.

 

اهداف عینی

فهرست موضوعات

حیطه اهداف­ آموزشی[1]

روش تدریس

فعالیتهای یادگیری[2]

روش ارزیابی فراگیر[3]

مدرسین

جلسه/ برنامه زمانی

   

آنلاین همزمان

غیرهمزمان در سامانه

   

میان-دوره

پایان¬دوره

   

1. تعریف هیپوگلیسمی و مکانیسم ایجاد آن را در نوزاد مادر دیابتی شرح دهد.

برخورد با هیپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی_ عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

2. هیپوگلیسمی کت

3. وتیک ایدیوپاتیک را شرح دهد

برخورد با هپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی_ عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

4. روش برخورد با بیمار مبتلا به هپیوگلیسمی را شرح دهد.

برخورد با هیپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

5. تعریف دیابت و مکانیسم ایجاد علائم بالینی کتواسیدوز دیابتی را شرح دهد

دیابت و کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

6. روش برخورد با بیمار مبتلا به کتواسیدوز دیابتی را شرح دهد

دیابت کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

7. دیابت تیپ یک را با دیابت تیپ دو از نظر علائم بالینی مقایسه کند

دیابت کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

8. علائم بالینی هیپر آمونمی را در شیرخواران و کودکان شرح دهد.

نشانه شناسی بیماریهای متابولیک ارثی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

9. علائم بالینی فنیل کتونوری را شرح دهد

نشانه شناسی بیماریهای متابولیک ارثی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

9 علائم بالینی ارگانیک اسیدمی (متیل مالونیک اسیدمی و پروپیونیک اسیدمی) را شرح دهد

10.

نشانه شناسی بیماریهای متابولیک ارثی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

11. روش برخورد با بیمار مبتلا به بلوغ زود رس را شرح دهد

بلوغ

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

12. روش برخورد با بیمار مبتلا به تاخیر در بلوغ را شرح دهد

بلوغ

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

13. روش برخورد با بیمار مشکوک به هیپوتیروئیدی مادرزادی اولیه را شرح دهد

تیروئید

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

14. روش برخورد با بیمار مشکوک به هیپوتیروئیدی اکتسابی اولیه را شرح دهد

تیروئید

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

15. روش برخورد با بیمار مشکوک به بیماری های متابولیک ارثی را شرح دهد

نشانه شناسی بیماریهای متابولیک ارثی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

16. روش برخورد با بیمار مبتلا به ابهام ژنیتالیا را شرح دهد

ابهام ژنیتالیا- CAH

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

17. روش برخورد با بیمار مبتلا به کوتاهی قد را شرح دهد

اختلال رشد

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

18. روش برخورد با بیمار مبتلا به هیپوکلسمی را شرح دهد

هیپوکلسمی- ریکتز هیپوپاراتیروئیدیسم - هیپومنیزیمی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

19. روش برخورد با بیمار مبتلا به بلوغ زود رس را شرح دهد

برخورد با هیپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی_ عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

20. روش برخورد با بیمار مشکوک به هیپوتیروئیدی مادرزادی اولیه را شرح دهد

برخورد با هپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی_ عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

21. روش برخورد با بیمار مشکوک به هیپوتیروئیدی اکتسابی اولیه را شرح دهد

برخورد با هیپوگلیسمی در نوزادان و کودکان

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

22. روش برخورد با بیمار مشکوک به بیماری های متابولیک ارثی را شرح دهد

دیابت و کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

23. روش برخورد با بیمار مبتلا به ابهام ژنیتالیا را شرح دهد

دیابت کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

24. روش برخورد با بیمار مبتلا به کوتاهی قد را شرح دهد

دیابت کتواسیدوز دیابتی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

25. روش برخورد با بیمار مبتلا به هیپوکلسمی را شرح دهد

نشانه شناسی بیماریهای متابولیک ارثی

شناختی-عملکردی

نگرشی- عاطفی

اتاق گفتگو

چند گزینه ای

چند گزینه ای

دکتر میرحسینی

30دقیقه

   

نحوه نمره دهی

         

منابع آموزشی

         [1] شناختی، نگرشی/ عاطفی

[2] فعالیتهای یادگیری شامل تکالیف، پروژه، کوئیز و اتاق گفتگو

[3] روشهای کتبی (چندگزینه ای، تشریحی، تشریحی تغییر یافته، جورکردنی گسترده، شفاهی، گزارش کار و پایان نامه) و آزمون­های استدلالی (PMP,KF,SC)

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/28
تعداد بازدید:
108
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal