دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه هفتگي گروه كودكان

روزهاي هفته

 

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

توضيحات

 

 

شنبه

اساتيد

------

 

Morning report

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

كلاس آموزشي

 

دستياران

 

ويزيت بيماران

آموزش درون بخشي

 

كارورزان

كلاس آموزشي

 

كارآموزان

Morning /   فيلم آموزشي

كلاس تئوري

 

يكشنبه

اساتيد

------

Morning report

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

كلاس آموزشي

 

دستياران

ويزيت بيماران

راند بيماران

كلاس آموزشي

 

كارورزان

Morning report/

Clinical Approach

پيگيري بيماران

 

كارآموزان

كلاس تئوري

 

دوشنبه

اساتيد

------

 

Morning report

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

Case report/ case problem/ joint clinic / mortality report

Case report  (هفته اول ماه)

joint clinic ( هفته دوم ماه ) در صورت عدم برگزاري mortality report برگزار مي شود.

case problem (هفته سوم ماه )

mortality report (هفته چهارم ماه )

دستياران

ويزيت بيماران

كارورزان

كلاس آموزشي

 

كارآموزان

Morning /   فيلم آموزشي

كلاس تئوري

 

سه شنبه

اساتيد

------

جلسه گروه1

ژورنال كلاب2 كنفرانس اساتيد3

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه و

 re-order پرونده هاي باليني

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

كلاس آموزشي

1-جلسه گروه هفته اول و سوم ( مختص اساتيد)

2-ژورنال كلاب (هفته دوم ماه)

3-كنفرانس اساتيد (هفته چهارم)

 

دستياران

ويزيت بيماران

كلاس آموزشي

كارورزان

فيلم آموزشي

پيگيري بيماران

 

كارآموزان

Skill lab

كلاس تئوري

 

چهارشنبه

اساتيد

------

 

Morning report

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

راند

باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

گراند راند

كلاس آموزشي

 

دستياران

ويزيت بيماران

پيگيري بيماران

 

كارورزان

پيگيري درماني بيماران

كلاس آموزشي

 

كارآموزان

Morning /   فيلم آموزشي

كلاس تئوري

 

پنجشنبه

اساتيد

------

ويزيت بخش

فالوآپ هفتگي بيماران بستري اورژانس

راند

 باليني / آموزشي بخش و درمانگاه

پيگيري درماني بيماران

------

 

دستياران

ويزيت بيماران

------

 

كارورزان

------

 

كارآموزان

كلاس تئوري

كلاس تئوري

كلاس تئوري

كلاس تئوري

------

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/22
تعداد بازدید:
211
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal