دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نیازمندی های واحدهای تابعه دانشگاه جهت مشارکت خیرین