پژوهشکده طب تولید مثل
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse پژوهشکده طب تولید مثلپژوهشکده طب تولید مثل
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده </span>پژوهشكده
درباره ما
فعاليت هاي تحقيقاتي
دستاوردهاي درماني
فعاليت هاي آموزشي
رياست پژوهشكده
مدیریت پژوهشکده
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي اداري</span>واحدهاي اداري
امور مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
اهداف و رسالات
تيم تخصصي
فايل هاي آموزشي
روابط عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجله علمي-پژوهشي</span>مجله علمي-پژوهشي
درباره ما
راهنماي نويسندگان
تيم تخصصي
آيين نامه ها و فرايندها
چارت سازمانی
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه</span>كتابخانه
تاريخچه
ليست پايان نامه ها و طرح ها
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات و فناوری</span>معاونت تحقیقات و فناوری
معرفی
معاون پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری</span>مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری
اولویت های پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقات سقط</span>مرکز تحقیقات سقط
اولویت های پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکزتحقیقات سلول های بنیادی </span>مرکزتحقیقات سلول های بنیادی
اولویت های پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت</span>مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت
اولویت های پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز تحقیقات آندرولوژی</span>مرکز تحقیقات آندرولوژی
اولویت های پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته متدولوژی</span>کمیته متدولوژی
معرفی
فرآیند
اعضای کمیته
روند بررسی طرح ها و مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق</span>کمیته اخلاق
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
راهنمای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی
راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی
راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی
اعضای کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دریافت فرم ها</span>دریافت فرم ها
تعهد نامه اجرای پروژه های تحقیقاتی
تعهدنامه طرح تحقیقاتی
تعهد چاپ مقاله
فرم نظارت گزارش پیشرفت
فرم گزارش نهایی
فرم آمار_ناظر
فرم نظارت ناظر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروپوزال طرح تحقیقاتی</span>پروپوزال طرح تحقیقاتی
پروپوزال مطالعات همگروهی (کوهورت)
پروپوزال مطالعات تجربی حیوانی
پروپوزال مطالعات سیستماتیک ریویو و متا آنالیز
پروپوزال مطالعات مقطعی
پروپوزال مطالعات مورد-شاهدی
پروپوزال کارآزمایی بالینی
پروپوزال مطالعات آزمایشگاهی
رضایت آگاهانه
تقسیم وظایف نویسندگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه تصویب طرح تحقیقاتی
آیین نامه اعطای گرنت پژوهشی و فناورانه
آیین نامه هزینه طرح های تحقیقاتی
دستورالعمل معیار انتخاب و شرح وظایف ناظر طرح‌/پروژه های تحقیقاتی
راهنمای تنظیم و نگارش گزارش نهایی
شیوه نامه تشویق چاپ مقالات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتاب</span>کتاب
فرایند تالیف کتاب
فرایند ترجمه کتاب
فرم پیشنهاد تالیف و ترجمه کتاب
فرم تعهدنامه رعایت اصول مرتبط با نشر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه پژوهان </span>سامانه پژوهان
راهنمای ثبت مقالات در سامانه پژوهان
راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهان
راهنمای داوری طرحهای تحقیقاتی در سامانه پژوهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای ثبت نام در سامانه ها</span>راهنمای ثبت نام در سامانه ها
GOOGLE SCHOLAR
ORCID
RESEARCHER ID
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های بین المللی برای انواع مطالعات </span>دستورالعمل های بین المللی برای انواع مطالعات
ARIVE Author Checklist
CONSORT 2010 Checklist
PRISMA_2020_checklist
STROBE_checklist_case-control
STROBE_checklist_cross-sectional
STROBE_checklist_cohort
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی </span>فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی
روند اجرای طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تولید مثل یزد
فرایند تصویب طرح تحقیقاتی با بودجه در حد مرکز
فرایند تصویب طرح تحقیقاتی با بودجه خارج از سقف مرکز
مراحل تصویب طرحهای فناورانه
دفتر مجله IJRM
آدرس آکادمیک مراکز تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز</span>مراكز
مركز تحقيقات سقط
مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي
مرکز تحقیقات آندرولوژی
مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی و مهندسی بافت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك ها</span>كلينيك ها
کلینیک روانشناسی
آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانستني ها</span>دانستني ها
آنچه بايد بدانيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فيلم هاي آموزشي</span>فيلم هاي آموزشي
باروري و ناباروري
تغذيه
مطالب عمومي
دستورالعمل تغذیه ای
تظاهرات گوارشی بیماری کووید19
راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
معاون آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه آموزشی مداوم</span>سامانه آموزشی مداوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره مرکز
اعضای کمیته علمی آموزش مداوم
کارشناسان آموزش مداوم
تاریخچه و چگونگی تشکیل اداره کل آموزش مداوم
سیر تصویب قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انواع دوره های آموزش مداوم </span>انواع دوره های آموزش مداوم
برنامه های حضوری
برنامه های غیر حضوری
فعالیت های آموزش و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه و دستورالعمل ها</span>بخشنامه و دستورالعمل ها
آیین نامه و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
بخشنامه
مروری بر دستورالعمل های آموزش مداوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای تابعه</span>واحدهای تابعه
مرکز تحقیقات آندرولوژی
مرکز تحقیقات سقط
مرکز تحقیقات سلول های بنیادی
مرکز تحقیقات ناباروری
مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی و مهندسی بافت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه های بازآموزی </span>برنامه های بازآموزی
حضوری
غیرحضوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
فرآیند نیاز سنجی آموزشی
فرآیند ثبت برنامه بازآموزی در سامانه
فرآیند ثبت مجور برنامه های وبینار
فرآیند ثبت نام در برنامه های وبینار
فرآیند شرکت در برنامه های وبینار ثبت نام شده
فرآیند ثبت نام در برنامه های غیر حضوری
راهنمای صدور گواهی
فرآیند گواهی نهایی
فرآیند گواهی ماده 6
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم
تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپزیوم
تخصیص امتیاز به اعضای پانل
تخصیص امتیاز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
فرم نظر سنجی
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
فرآیند آموزش حضوری کارکنان
فرآیند آموزش غیر حضوری کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
تماس با پژوهشکده
فرم ثبت شکایات
ثبت پیشنهادات و انتقادات
راهنماي جستجو در سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ميز خدمت</span>ميز خدمت
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيند ارئه خدمات درماني سرپايي(كد 16022573105)</span>فرآيند ارئه خدمات درماني سرپايي(كد 16022573105)
كلينيك تغذيه
كلينيك ها
فرآيند خدمات بستري (16032573106)
فرايند خدمات آزمايشگاه ژنتيك
فرايند خدمات مجلهIJRM(كد 16052587101)
فرآيند برگزاري كارگاهها ، جشنواره ها،همايشها و بينارها
ویزیت آنلاین
دپارتمان بیماران بین الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هزینه های درمانی</span>هزینه های درمانی
شماره حساب تمدید فریز
هزینه های درمانی بستری ناباروری
هزینه های درمانی سرپائی ناباروری
برنامه حضور پزشکان
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره ما
رياست مركز
مديريت مركز
اعضاي شوراي پژوهشي
آيين نامه ها و فرآيندها
چارت سازماني
برنامه نهايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف</span>اهداف
اهداف درماني
اهداف آموزشي
اهداف پژوهشي
معاون پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه سيتوژنتيك</span>آزمايشگاه سيتوژنتيك
تيم تخصصي
آزمايشات پس از تولد
آزمايشات قبل از تولد (PND)
آزمايشات قبل از كاشت (PGT)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ژنتيك مولكولي</span>آزمايشگاه ژنتيك مولكولي
تيم تخصصي
آزمايشات ژنتيك مولكولي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك مشاوره سقط</span>كلينيك مشاوره سقط
درباره ما
فعاليت ها
تيم تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشي و آموزشي</span>پژوهشي و آموزشي
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه ها </span>كارگاه ها
كاريوتايپ
مولكولار سايتو ژنتيك (FISH)
تشخيص هاي ژنتيكي قبل از تولد (PND)
Real Time PCR
PCR
دوره هاي كارآموزي
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه دانشجویی
الويت هاي پژوهشي
راهنمای جستجو در سایت
ارتباط با مايزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal