دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فارغ التحصیلان

ورودی 1395

 

 

نام و نام خانوادگی: سحر خسروی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1395

فارغ التحصیل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فرشته غفاری

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1395

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: مرجان گلابی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1395

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: فرناز مقدم

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1395

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: الهام نوذری

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1395

 فارغ التحصیل

 
 ورودی 1394


 

 

 

نام و نام خانوادگی: شورانگیز پیرامون

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 نام و نام خانوادگی: نفیسه دهقانی فیروزآبادی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 نام و نام خانوادگی: فرشته سلامی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 نام و نام خانوادگی: سحر شریعتی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 نام و نام خانوادگی: سیده لیلا عبدالهی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 نام و نام خانوادگی: سیده زینب فتاحی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

 

 

نام و نام خانوادگی: شیرین مرتضوی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1394

فارغ التحصیل

 

ورودی 1393


 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مجتهدی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1393

فارغ التحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه پاشیزه

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1393

فارغ التحصیل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مژده نامورپور

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1393

فارغ التحصیل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه رحمانی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1393

فارغ التحصیل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین انصاری نیا

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1393

فارغ التحصیل ودانشجوی نمونه قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه شهید بهشتی

 

 

ورودی 1392


 

 

 

نام و نام خانوادگی: اعظم آرامش

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا اکبری

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: سپیده جامه بزرگ

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: نجمه حسینی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه خان براری

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: امیر عبدیان اصل

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

 فارغ التحصیل و قبولی دوره اول آزمون دکتری

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مظلوم

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: نفیسه یاقوتی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1392

فارغ التحصیل

 

ورودی 1391


 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه جعفری ندوشن

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین منصور آبادی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی: مریم فتوحی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه ارجمند

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

 فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: مریم موگویی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: آیسودا حسین زاده

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

فارغ التحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد نجفی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

 قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی در دانشگاه مازندران

 

 

نام و نام خانوادگی: آسیه فتوحی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1391

فارغ التحصیل

 

 ورودی 1390


 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه زارع سنگدرازی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1390

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران و رتبه اول آزمون ورودی

 

نام و نام خانوادگی: زینب نعمت الهی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1390

فارغ التحصیل

 

نام و نام خانوادگی: الهام عبدالهی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1390

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

 

نام و نام خانوادگی: فتانه توسلیان

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1390

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس

 

نام و نام خانوادگی: مهدی دهقان منشادی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1390

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

 
 ورودی 1389


 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ابولقاسم اسدی ساغندی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1389

قبولی در دوره دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی: مریم اسدی اصطهباناتی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1389

فارغ التحصیل و قبولی دکتری شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه السادات دشتی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1389

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه مشهد

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نرجس عباسی راد

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1389

فارغ التحصیل

 

 

نام و نام خانوادگی: سهیل نجفی

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1389

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران

 
 ورودی 1388


 

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیرا قبادزاده

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1388

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس


 

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه رهنما

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1388

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه اصفهان

 

نام و نام خانوادگی: مریم روزه

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1388

قبولی در دوره دکتری ایمونولوژی دانشگاه تهران

 

 

 

نام و نام خانوادگی: یاسر ورقائیان

مقطع: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

ورودی:1388

فارغ التحصیل و قبولی دوره اول آزمون دکتری

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
80
drc@ssu.ac.ir
يزد، ميدان باهنر،انتهاي كوچه تالار هنر، مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
37280215 - 035
Powered by DorsaPortal