مقالات حاصل از طرح

Articles Resulting from IRCAP:

No

Type

Paper Title

Authors

Journal/ Conference Title

IF

Q

Published

1

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

 

Prevalence and Correlates of Psychiatric Disorders in a National Survey of Iranian Children and Adolescents

Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi1, Seyed Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar,et al

Iran J Psychiatry

1.19

3

2019

2

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

 

Epidemiology of Psychiatric Disorders in Iranian Children and Adolescents (IRCAP) and Its Relationship with Social Capital, Life Style and Parents' Personality Disorders: Study Protocol

Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Koorosh Kamali, Ali Khaleghi, Ameneh Ahmadi

Iran J Psychiatry

1.19

3

2017

3

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

The prevalence, comorbidity and socio-demographic factors of depressive disorder among Iranian children and adolescents: To identify the main predictors of depression

Mohammad Reza Mohammadi, Seyyed Salman Alavi, Nastran Ahmadi, Ali Khaleghi, Koorosh Kamali, Ameneh Ahmadi,et al

Journal of Affective Disorders

4.08

1

2019

4

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

 

Prevalence, correlates and comorbidities of feeding and eating disorders in a nationally representative sample of Iranian children and adolescents

Mohammad Reza Mohammadi, Seyed-Ali Mostafavi, Zahra Hooshyari, Ali Khaleghi, Nastaran Ahmadi, Parviz Molavi, et al

International journal of eating disorders

3.52

1

2019

5

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Prevalence, Comorbidities, and Sociodemographic Predictors of Conduct Disorder: The National Epidemiology of Iranian Children and Adolescents Psychiatric Disorders (IRCAP)

Maryam Salmanian, Mohammad Reza Mohammadi, Zahra Hooshyari, Seyed Ali Mostafavi, Hadi Zarafshan, Nastaran Ahmadi, et al

European Child & Adolescent Psychiatry

3.74

1

2019

6

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

National growth charts for BMI among Iranian children and adolescents in comparison with the WHO and CDC curves

Mohammad Reza Mohammadi, Seyed-Ali Mostafavi, Zahra Hooshyari, Ali Khaleghi, Nastaran Ahmadi, Koorosh Kamali, et al

Childhood Obesity

2.53

1

2019

7

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Gender Determines the Pattern of Correlation between Body Mass Index and Major Depressive Disorder among Children and Adolescents: Results from Iranian Children and Adolescents' Psychiatric Disorders Study

Mohammad Reza Mohammadi, Ali Khaleghi, Seyed-Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Koorosh Kamali, Zahra Hooshyari, et al

Childhood Obesity

2.53

1

2019

8

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Lifetime Prevalence, Socio-demographic Predictors, and Comorbidities of Oppositional Defiant Disorder: The National Epidemiology of Iranian Children and Adolescents Psychiatric Disorders (IRCAP)

Mohammad Reza Mohammadi, Maryam Salmanian, Zahra Hooshyari, Alia Shakiba, Seyyed Salman Alavi, Nastaran Ahmadi, et al

Brazilian Journal of Psychiatry

2.44

1

2019

9

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Prevalence of ADHD and its comorbidities in a population based sample

Mohammadi MR, Zarafshan H, Khaleghi A, Ahmadi N, Hooshyari Z, Mostafavi SA, et al

Journal of Attention Disorders

3.66

1

2019

10

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Prevalence of abdominal obesity and metabolic syndrome in children and adolescents: a community based cross-sectional study

Nastaran Ahmadi, Seyed Mahmood Sadr, Mohammad Reza Mohammadi, Masoud Mirzaei, Amir Hooshang Mehrparvar, Seyed Mojtaba Yassini Ardekani, et al

Iranian Journal of Public Health

1.7

3

2020

11

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Epidemiology of psychiatric disorders in children and adolescents in Chaharmahal-va-Bakhtiari province, Iran, 2017

Parvin Safavi, Mohammad Reza Mohammadi, Ali Khaleghi, Seyed Ali Mostafavi, Soghra Taheri, Nastaran Ahmadi, et al

Archives of Iranian Medicine

1.25

1

2019

12

ISI/Scopus Q1 Journal Paper

Prevalence of autism and the comorbidities and its relationship with maternal psychopathology: a national population based study

Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Hadi Zarafshan, Seyed-Ali Mostafavi, Koorosh Kamali, et al

Archives of Iranian Medicine

1.25

1

2019

13

ISI/Scopus Q2 Journal Paper

Epidemiology of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents; in Tehran, 2017

Ali Khaleghi, Mohammad Reza mohammadi, Atefeh Zandifar, Nastaran Ahmadi, Seyyed Salman Alavi, Ameneh Ahmadi, et al

Asian J Psychiatr

1.93

2

2019

14

ISI/Scopus Q2 Journal Paper

Psychiatric disorders in children and adolescents: Prevalence and sociodemographic correlates in Semnan Province in Iran

Siavash Talepasand, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed Salman Alavi, Ali Khaleghi, Zahra Sajedi, Nastaran Ahmadi, et al

Asian J Psychiatr

1.93

 

2

2019

15

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Prevalence of Psychiatric Disorders among Children and Adolescents in the East Azerbaijan Province, Tabriz, Iran in 2017

Shahrokh Amiri, Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi, Sanaz Nourouzi , Vahab Asl Rahimi, et al

Iran J Psychiatry Behav Sci.

0.68

3

2019

16

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Body Mass Index Status Across Different Psychiatric Disorders in a National Survey Among Children and Adolescents: To Identify the Role of Gender

Mohammad Reza Mohammadi, Seyed-Ali Mostafavi, Zahra Hooshyari, Ali Khaleghi, Nastaran Ahmadi

Iran J Psychiatry

1.19

3

2019

17

Journal Paper indexed in other indices

The Profile and Comorbidities of Mental Disorders among Children and Adolescents in Bushehr Province

Ahmad Ahmadipour, Mohammad Reza Mohammadi, Borzooyeh Naji, Ali Khaleghi, Seyyed Salman Alavi, Nastaran Ahmadi, et al

Journal of Iranian Medical Council

0

0

2018

20

Journal Paper indexed in other indices

Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents of South Khorasan Province in 2017

Zahra Farshidfar, Reza Dastjerdi, Mohammad Reza Mohammadi, Salman Alavi, Nastaran Ahmadi


Modern Care Journal

0

0

2019

19

Journal Paper indexed in other indices

Mental Health Profile in the Population of 6 to 18 Years Old in Alborz Province, Iran

Naser Hajian motlagh, Atefeh Zandifar, Mohammad Reza Mohammadi, Rahim Badrfam, Nastaran Ahmadi,Ali Khaleghi, et al

Journal of Iranian Medical

0

0

2019

20

Journal Paper indexed in other indices

Social Capital in General Population of Tehran Province in Comparison with Other Provinces of Iran

Mohammad Reza Mohammadi, Ali Khaleghi, Rahim Badrfam, Seyyed Salman Alavi, Atefeh Zandifar, Nastaran Ahmadi, et al

Journal of Iranian Medical Council

0

0

2019

21

ISI/Scopus Q2 Journal Paper

The Association Between Parents’ Lifestyles and Common Psychiatry Disorders in Children and Adolescents: A Population-Based Study

Saba Shakarami, Yousef Veisani, Koorosh Kamali, Seyed-Ali Mostafavi, Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, et al

Shiraz E-Med J.

0.65

2

2019

22

ISI/Scopus Q2 Journal Paper

The Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Hamadan Province, West of Iran

Mohammad Ahmadpanah, Marzieh Nazaribadie, Mohammad Reza Mohammadi, Zahra Hooshyari, Seyyed Salman Alavi, Nastaran Ahmadi, et al

Journal of Research in Health Sciences

1.34

2

2019

23

Journal Paper indexed in other indices

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی و اختلالات همراه آنها در کودکان و نوجوانان 6-18 ساله در استان قزوین

نسرین صراف، محمدرضا محمدی، نسترن احمدی، علی خالقی، سودابه غریبی، حافظ عطا پور، حمیده لشگری، نوید پوری تحویلداری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

0

0

1398

24

Journal Paper indexed in other indices

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان استان خراسان شمالی

علی حق بین، محمدرضا محمدی، نسترن احمدی، علی خالقی، حسن گلمکانی، فائزه کاویانی

مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی حراسان شمالی

0

0

1397

25

Journal Paper indexed in other indices

شیوع شناسی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در استان اردبیل: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت عمومی

پرویز مولوی، محمد رضا محمدی، نسترن احمدی، مهریار ندرمحمدی مقدم، علی خالقی، علی مصطفوی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

0

0

1397

26

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

همه گیرشناسی اختلالهای روان پزشکی در کودکان و نوجوانان 6 الی 18 ساله استان کردستان در سال 1395

سلیمان محمد زاده، محمد رضا محمدی، نسترن احمدی، زهرا هوشیاری، سمیه طه زاده، فایق یوسفی، بهنام مالکی، صمد حمیدی

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

0.23

3

1397

27

Journal Paper indexed in other indices

همه گیرشناسی اختلال های روان پزشکی در جمعیت 6 تا 18 سال استان اصفهان در سال 98

سرور آرمان، محمدرضا محمدی، نسترن احمدی، سید سلمان علوی، علی خالقی، مهناز قانعیان

تحقیقات علوم رفتاری

0

0

1398

28

Journal Paper indexed in other indices

The Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Rasht City

Kousha M, Mohammadi MR, Roshandel rad M, Khaleghi A, Ahmadi N

Journal of Guilan University of Medical Sciences

0

0

2019

29

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

The mothers' lifestyle status in Zanjan province

Ali Reza Armani Kian, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed-Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Jahangir Mohammadi Bytamar

J Adv Med Biomed Res

0

3

2019

30

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

A survey of psychiatric disorders and their comorbidities in children and adolescents

Aazam Sadat Heydari Yazdi, Mohammad Reza Mohammadi, Ali Khaleghi, Zahra Houshyari, Nastaran Ahmadi, et al

Galen Medical Journal (GMJ)

0

3

2019

31

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Social anxiety disorder among children and adolescents: A nationwide survey of prevalence, socio-demographic characteristics, risk factors and co-morbidities

Mohammad Reza Mohammadi, Mona Salehi, Ali Khaleghia, Zahra Hooshyari, Seyed Ali Mostafavia, Nastaran Ahmadi, et al

Journal of Affective Disorders

4.08

1

2019

32

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

The Epidemiology of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Mazandaran Province

M. Nasiri, M.R. Mohammadi, N. Ahmadi, S.S. Alavi, H. Rezazade, et al

J Babol Univ Med Sci

0.36

3

2019

33

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Application of Different Techniques of Factor Analysis to Develop Neighborhood Social Capital Rating Scale

Mohammad Reza Mohammadi, Zahra Hooshyari, Balal Ezanloo, Alia Shakiba, Nastaran Ahmadi, et al

Social Indicators Research

1.7

1

2020

34

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Prevalence, comorbidity and predictors of anxiety disorders among children and adolescents

Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Fatemeh RismanianYazdi, Ali Khaleghi, et al

Asian Journal of Psychiatry

1.93

2

2020

35

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Generalized Anxiety Disorder: Prevalence, Predictors, and Comorbidity in Children and Adolescents

Mohammad Reza Mohammadi, Parandis Pourdehghan, Seyed-Ali Mostafavi, Zahra Hooshyari, Nastaran Ahmadi, Ali Khaleghi

Journal of Anxiety Disorders

3.47

1

2020

36

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

Prevalence, Comorbidity and Predictor of Separation Anxiety Disorder in Children and Adolescents

Mohammad Reza Mohammadi, Rahim Badrfam, Ali Khaleghi, Zahra Hooshyari, Nastaran Ahmadi, Atefeh Zandifar

Psychiatric Quarterly

 

1.27

2

2020

37

ISI/Scopus Q3 Journal Paper

The epidemiological assessment of life style impact on childhood and adolescence psychiatric disorders in Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad province, Iran

Rahim Ostovar, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed-Ali Mostafavi, Ali Khaleghi, Nastaran Ahmadi

Shiraz E-Medical Journal

0.65

2

2020

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/12
تعداد بازدید:
172
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal