طرح هاي تحقيقاتي و پاياننامه
طرح هاي تحقيقاتي و پاياننامه

ليست پايان نامه هاي مرتبط با طرح كوهورت قلب سالم استان يزد. YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

 

 

1

عنوان: مطالعه طولي فشار خون در جمعيت 20-74 سال شهزري يزد طي مطالعه 10 ساله. YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

نام دانشجو: دكتر نماينده

مقطع: دكتراي تخصصي PhD epidemiology

نام استاد راهنما :دكتر رضاييان زاده

 

2-

عنوان: بروز سندرم متابوليك در جمعيت 20-74 سال شهزري يزد طي مطالعه طولي 10 ساله  YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

نام دانشجو: دكتر ساربان

مقطع: دكتراي تخصصي پژوهشي PHD by research

نام استاد راهنما: دكتر مير حسيني.

 

3–

عنوان: بروز ديابت و عوامل موثر در جمعيت 20-74 سال شهزري يزد طي مطالعه طولي 10 ساله

 YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

نام دانشجو: آقاي كريمي

مقطع: كارشناسي ارش اپيدميولوژي

نام استاد راهنما :   دكتر نماينده

 

 

 

4-

عنوان: بروز ديابت بروز پرفشاري خون و عوامل موثر در جمعيت 20-74 سال شهري يزد طي مطالعه طولي 10 ساله

 YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

نام دانشجو:  آقاي محمد حسيني

مقطع:  كارشناسي ارش اپيدميولوژي

نام استاد راهنما : دكتر نماينده

 

 

 

5-

عنوان: تدوين سيستم تعيين ريسك بروز پرفشاري خون در جمعيت 20-74 سال شهري يزد طي مطالعه طولي 10 ساله

 YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

نام دانشجو: آقاي محمدي

مقطع: كارشناسي ارش اپيدميولوژي

نام استاد راهنما :   دكتر نماينده

 

 

 

 

 

ليست طرح هاي مرتبط با طرح كوهورت قلب سالم استان يزد.

 

 

- عنوان: تحليل فضايي بيماريهاي ديابت در جمعيت 20-74 سال شهري يزد طي مطالعه طولي 10 ساله

 YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

 

نام مجريان:   دكتر نماينده دكتر ميرزايي

 

 

- عنوان: تعيين ميزان پيش گويي كنندگي شاخص هاي آنتروپومتري در بروز سندرم متابوليك. YHHC(Yazd Healthy Heart Cohort)

 

نام مجريان:     دكتر رضوي

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
148
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal