طرح هاي خاتمه يافته

 

 

ليست طرح هاي خاتمه يافته

مقاله چاپ شده منتج از طرح

تاريخ خاتمه

 

تاريخ تصويب

مجري اول

عنوان.طرح

شماره طرح

رديف

مقاله چاپ شده 

7/5/92

15/10/88

دكتر فاطمه عزالديني

بررسي ارزش تشخيصي سنگ هاي پالپي دندان در تشخيص بيماريهاي ايسكميك قلب

1217

1

 

21/3/94

12/11/89

دكتر عباس انديشمند

بررسي ميزان بروز و مشخصات افراد دچار مرگ هاي ناگهاني شهر يرئ در سال1390

1264

2

مقاله چاپ شده

3/10/92

19/11/88

دكتر منصور اسمعيلي

بررسي اثر خوراكي عصاره اتانولي برگ زيتون بر پيش شرطي شدن قلب رت بي هوش در برار آريتمي هاي ايسكمي و خونرساني

1183

3

مقاله چاپ شده

3/7/93

10/12/88

دكتر فرشاد همايوني مقدم

تاثير القاء مكانيكي بر تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي اندتليال در حضور و عدم حضور استروژن

1225

4

مقاله چاپ شده

3/10/92

4/5/89

دكتر محمدمهدي حيدري

بررسي پلي مورفيسم (APOE) در بيماريزايي آترواسكلروز

1256

5

مقاله چاپ شده

15/12/91

18/5/89

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي نتايج كوتاه مدت- متوسط المدت و طولاني مدت بالون والوپلاستي تنگي مادرزادي دريچه ريوي

1218

6

مقاله چاپ شده

7/4/90

18/5/89

دكتر مصطفي بهجتي

بررسي موفقيت و عوارض دستگاه آمپلاتزر جهت بستن ASD از طريق كاتتر

1215

7

مقاله چاپ شده

3/7/93

1/6/89

دكتر فرشاد همايوني مقدم

تاثير هم كشتي سلولهاي اندوتليال و سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي بر تمايز آنها به كارديوميوسيت

1226

8

 

25/5/90

11/8/89

دكتر سيدجليل ميرحسيني

The effect of preoperative low dose of methyl prednisolone on post operative atrial fibrilation in patients with severe LV dysfunction

1281

9

مقاله چاپ شده

3/10/92

2/9/89

علي اكبر رحيميان فر

بررسي آگاهي و عملكرد پرسنل بهداشتي درماني بيمارستان افشار يزد در رابطه با صدمات ناشي از وسايل نوك تيز سال 1388

1238

10

مقاله چاپ شده

30/10/95

27/10/89

حميده دهقاني

بررسي نيازهاي جسمي رواني اجتماعي بيماران با نارسائي قلب بستري در بخش هاي قلب

1267

11

 

30/10/95

27/10/89

حميده دهقاني

بررسي نيازهاي جسمي رواني اجتماعي بيماران با نارسائي قلب بستري در بخش هاي قلب

1267

12

مقاله چاپ شده

28/10/92

10/3/90

دكتر بهجتي

بررسي نتايج كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت آمپلاتزر جهت بستن PDA از طريق كاتتر

1407

13

مقاله چاپ شده

7/12/93

25/11/90

دكتر حبيب ا... حسيني

بررسي اثر استفاده از ترانس آمين بصورت موضعي بر ميزان خونريزي بعد از عمل پيوند عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي و ريوي

3325

14

 

11/4/94

25/11/90

دكتر سيدحسين حكمتي مقدم

hemodynamic parameters in off-pump coronary artery bypass graft surgery in chronic opium users compared with non-users

1254

15

 

8/5/94

23/1/90

دكتر سيدمجتبي ياسيني

بررسي شيوع حملات پانيك در افراد مبتلا به پرولاپس دريچه ميترال

2109

16

 

11/4/94

24/3/90

دكتر سيدحسين حكمتي مقدم

بررسي شيوع وضعيت آلودگي باكتري Acinobacter در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد

1272

17

مقاله چاپ شده

11/10/93

21/4/90

دكتر محمدحسن عبداللهي

بررسي مقايسه اي اثر اوندانسترون و ميريدين در جلوگيري از لرز پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب بدون استفاده از پمپ قلبي- ريوي

1257

18

 

7/12/93

22/6/90

دكتر فروزان نيا

بررسي ميزان انطباق وضعيت موجود بيمارستان قلب افشار با استانداردهاي كميسيون مشترك بين الملل(JCI) در سال 90 و ارائه راهكارهاي پيشنهادي در راستاي جذب گردشگران پزشكي

2356

19

 

13/12/92

17/8/90

علي اكبر رحيميان فر

بررسي ميزان اضطراب در والدين كودكان نيازمند عمل جراحي قلب

1385

20

 

30/8/91

29/8/90

فاطمه بخشي

بررسي ميزان تاثير تغيير پوزيشن بر كاهش عوارض بعد از آنژيوگرافي

1275

21

مقاله چاپ شده

3/10/92

1/9/90

علي اكبر رحيميان فر

بررسي تاثير استفاده از Booklet بر ميزان اضطراب قبل و بعد از عمل بيماران كانديد جراحي عروق كرونر

2143

22

 

29/5/94

22/9/90

دكتر فروزان نيا

بررسي فراواني مصرف خون، فراورده هاي خوني و عوارض ناشي از آن با اجراي برنامه هموويژلانس در از تاريخ 01/10/1390 تا 01/04/1391 در بيمارستان افشار

2165

23

 

13/12/92

6/10/90

علي اكبر رحيميان فر

بررسي رفتار اطلاع يابي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1390

2142

24

مقاله چاپ شده

7/12/93

19/1/92

دكتر فروزان نيا

بررسي كيفيت زندگي در بيماران با جراحي باي پس عروق كرونر به روش بدون پمپ در بيمارستان افشار يزد

2614

25

 

23/7/94

27/1/92

غلامعلي حيدري

بررسي شيوع اضطراب ، افسردگي و استرس در بيماران مبتلا به فشار خون در استان يزد

2799

26

مقاله چاپ شده

7/5/92

5/2/91

دكتر فاطمه صفري

بررسي ميزان نسخه‏برداري و بيان ژن هاي UCP2 و UCP3 به دنبال ايسكمي رپرفيوژن حاد ميوكارد درموش صحرايي

2378

27

 

22/12/96

20/4/91

دكتر علي مرادي

بررسي فراواني ژنوتيپ هاي هاپتوگلوبين در افراد ديابتي مبتلا به بيماري عروق كرونر در مراجعه كنندگان به بيمارستان افشار يزد در مقايسه با افراد سالم

2798

28

مقاله چاپ شده

3/7/93

3/5/91

دكتر فروزان نيا

بررسي مقايسه اي اثرات تجويزسفازولين پروفيلاتيك به دو روشbolus و continuous در بيماران كانديد جراحي باي پاس شريان كرونري بدون استفاده از پمپ قلب ريوي (OPCAB )

2354

29

مقاله چاپ شده

2/11/93

17/5/91

سارا عامل شهباز

بررسي دموكرافيك و اپيدميولوژيك انواع بيماري هاي مادرزادي قلب در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد از سال 80 الي 90

2377

30

 

6/12/94

11/7/91

حميده دهقاني

بررسي مشكلات روحي رواني وكيفيت زندگي در بيماران با دستگاه اصلاح ريتم قلب مراجعه كننده به مركز قلب بيمارستان افشار يزد

2470

31

مقاله چاپ شده

31/4/95

 

6/9/93

دكتر محمدرضا علي پور

بررسي تاثير مصرف ايبوپروفن خوراكي بر بسته شدن مجراي شرياني باز در نوزادان ترم در هفته ي دوم پس از تولد

3447

32

مقاله چاپ شده

30/10/95

11/10/93

دكتر سلطاني

بررسي يافته هاي باليني، اكوكارديوگرافي، آزمايشگاهي و پيش آگهي بيمارستاني و يك ساله بيماران بالغ بستري با نارسائي حاد قلب در بيمارستان افشار

3458

33

 

31/4/95

16/11/93

دكتر منصور رفيعي

بررسي اثرات تيوسولفيت سديم بر ميزان بيان mRNA ژنِ GLUT4 و گيرندة انسولينيِ (IR) و سطوح سرمي گلوكز و انسولين رتهاي نر نژاد ويستار

3453

34

مقاله چاپ شده

6/12/94

7/12/93

دكتر فاطمه صفري

بررسي اثر Sirtinol بر آسيب ناشي از ايسكمي- رپرفيوژن ميوكارد به دنبال پيش شرط سازي فوري و تاخيري

3695

35

 

28/11/95

10/10/94

دكتر منيره مدرس مصدق

مقايسه تاثير آنتي اكسيداني و تغييرات در پروفايل چربي ناشي از نان هاي حاوي كنجد و پودرFlaxseed (بذر كتان) در بيماران با stage I hypertension

4371

36

مقاله چاپ شده

24/11/96

8/11/94

دكتر سيد محمود صدر

بررسي ميزان استرس، نوع استرس ادراك شده و راهبردهاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد

4339

37

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/15
تعداد بازدید:
177
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal