دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات

·        مطالعه جمعيت هاي پرخطر از لحاظ ابتلا به بيماريهاي دهان و دندان

·        تعيين عوامل فردي و محيطي موثر در بهداشت دهان و دندان

·        تطبيق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي جامعه در زمينه سلامت دهان و دندان

·        بررسي شيوه هاي افزايش دسترسي به آموزش در زمينه سلامت دهان و دندان

·        مطالعه تاثير شيوه زندگي در بروز بيماريهاي دهان و دندان

·        پيشگيري از ضايعات دنداني

·        بررسي روشهاي مختلف آموزش در زمينه سلامت دهان و دندان

·        بررسي نحوه توزيع خدمات بهداشتي دهان و دندان در مراكز مختلف بهداشتي و درماني

·        بررسي عدالت در توزيع خدمات بهداشت دهان و دندان

·        توسعه تحقيقات نظام ارائه خدمات دندانپزشكي

·        ارتقاي كيفيت ارائه خدمات دندانپزشكي

·        تعيين سرباري بيماريهاي دهان و دندان بر جامعه

·        ارزيابي سيستم ارائه خدمات دندانپزشكي

·        بررسي و شناخت عوامل اتيولوژيك محيطي در ايجاد ناهنجاريهاي دنداني فكي

·        شناسايي و بررسي عوامل، موضوعات و مشكلات مربوط به ارائه خدمات دهان و دندان و ارائه راهكارهاي لازم

·        وضعيت اقتصادي و ارتباط آن با بيماريهاي دهان و دندان

·        اعتياد و بيماريهاي دهان و دندان

·        داروهاي روانگردان و ارتباط آن با بيماريهاي دهان و دندان

·        مقايسه تركيبات بزاق در افراد سيگاري و غير سيگاري

·        بررسي تركيبات بزاق در استفاده كنندگان از تلفن همراه

·        طب سنتي در درمان بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان از حقوق بيمار

·        بررسي رضايتمندي بيماران از ارائه خدمات ارائه شده در حوزه سلامت دهان و دندان

·        بررسي عوامل هورموني در بروز بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي اثر بيماريهاي نورولوژيك در بروز بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي اثر بيماريهاي ژنتيكي در بروز بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي عوارض داروهاي مختلف بر سلامت دهان و دندان

·        ارزيابي تاثير برنامه هاي آموزش بهداشت در جلوگيري از بيماريهاي دهان و دندان

·        تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي جهت تغيير نگرش و رفتارهاي بهداشتي در زمينه سلامت دهان و دندان

·        تعيين عوامل مرتبط با سلامت دهان و دندان در گروههاي سني مختلف

·        مطالعه و بررسي تاثيرات ترويج فرهنگ مراقبت از دهان و دندان در كاهش بيماريهاي ناشي از آن

·        ارزيابي سلامت دهان و دندان افراد سالمند

·        نيازسنجي و تعيين اولويت هاي بهداشت دهان و دندان گروههاي مختلف جامعه

·        تعيين شيوه هاي كارآمد مداخلات پيشگيرانه در بيماريهاي دهان و دندان

·        طراحي دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي در زمينه سلامت دهان و دندان براي كاركنان، دانشجويان و عموم مردم

·        ارزيابي سلامت دهان و دندان زنان باردار و شيرده

·        ارتقاء سطح آگاهي والدين به منظور پيشگيري و كاهش ناهنجاريهاي دهاني

·        نقش الگوي رفتاري خانواده و انتقال آن به فرزندان در جهت مراقبت از بهداشت دهان و دندان

·        بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان در افزايش آگاهي هاي گروههاي آسيب پذير

·        بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد مادران باردار نسبت به بهداشت دهان و دندان (مادر و كودك)

·        بررسي نقش تغذيه در گروه هاي سني مختلف در بروز بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي تاثير مداخلات تغذيه اي در روند كنترل و بهبود بيماريهاي دهان و دندان

·        چاقي و اضافه وزن و ارتباط آن با بيماريهاي دهان و دندان

·        بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت دهان و دندان

·        بررسي تاثير عوامل محيطي و فرهنگي در سلامت دهان و دندان

·        بررسي عملكرد دندانپزشكان در زمينه بيماريهاي ايدز و هپاتيت 

·        بررسي ميزان فلورايد آب در استان يزد و رابطه آن با فلوئوروزيس و پوسيدگي

·        اپيدميولوژي بيماريهاي دهان و دندان

·        ارزيابي سلامت دهان و دندان دانش آموزان شهر يزد

·        بررسي انواع ضايعات پاتولوژيك ناحيه دهان و ريسك فاكتورهاي مربوط به آنها

·        بررسي فاكتورهاي مستعدكننده جهت بروز ضايعات پيش سرطاني وسرطاني دهان

·        آگاهي دندانپزشكان عمومي و عملكرد آنها در رابطه با سرطان هاي شايع دهان

·        بررسي شيوع انواع ضايعات تكاملي دهان و فك و صورت و ريسك فاكتورهاي مربوط به آنها

·        پيشگيري از سرطان دهان و دندان و استراتژي هاي زود هنگام آن

·        بررسي تظاهرات دهاني، فكي، صورتي در بيماران مبتلا به مشكلات سيستميك

·        ارتباط بين بيماريهاي منتقله جنسي و عوارض ايجاد شده در دهان و دندان

·        مقايسه تركيبات بزاق در افراد سالم و افراد داراي بيماريهاي سيستميك

·        شناسايي و بررسي عوارض دهاني در مشاغل مختلف

·        بررسي نگرش دندانپزشكان و متخصصان نسبت به نامه هاي مشاوره و پاسخ هاي آنان در مورد بيماريهاي سيستميك مختلف

·        بررسي اثر بهبود وضعيت دهاني در افراد مبتلا به مشكلات دهاني بر كيفيت زندگي اين بيماران

·        بررسي ميزان آگاهي پرستاران از مراقبت هاي مشكلات دهاني

·        بررسي تاثير آموزش به پرستاران در زمينه مراقبت هاي پرستاري مشكلات دهاني به منظور بهبود عملكرد حفره دهان بيماران

·        بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مشكلات دهاني بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان

·        بررسي تاثير آموزش پرستاران بخش هاي مختلف بيمارستاني در زمينه مراقبت هاي دهاني بر كيفيت زندگي بيماران

·        بررسي ميزان آگاهي جامعه از نقش متخصصين بيماريهاي دهان در تشخيص و درمان مشكلات دهان، فك و صورت

·        بررسي ارتباط برخي از عوامل اتيولوژيك (ويروس HPV، آنمي فقر آهن، تغذيه و سبك زندگي و ...) با اسكواموس سل كارسينوماي دهان

·        بررسي نقش دندانپزشكان در تشخيص زودهنگام يا تاخيري تشخيص Scc دهان

·        بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان كودكان

·        بررسي ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد والدين در رابطه با اهميت بهداشت دهان و دندان كودكان

·        بررسي نياز به درمان در كودكان و نوجوانان و اجراي طرح هاي مداخله اي در اين رابطه

·        بررسي اضطراب كودكان در حين درمانهاي دندانپزشكي

·        بررسي شيوع تروما در دندانهاي دائمي يا شيري در استان يزد

·        تهيه و تدوين نرم افزار آموزشي در زمينه تروما

·        تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه درمانهاي اورژانس تروما

·        بررسي تاثير آموزش درجلوگيري از صدمات تروماتيك دهان و دندان

·        پيشگيري از بيماريهاي پريودنتال

·        مطالعات اپيدميولوژيك در زمينه بيماريهاي پريودنتال

·        بررسي ارتباط بين بيماريهاي پريودانتيكس و بيماريهاي سيستميك

·        بررسي عوامل موثر در بروز بيماريهاي پريودنتال

·        بررسي عوامل موثر در ايجاد جرم لثه اي

·        جنبه هاي روانشناسي در ارتودنسي

·        زيبايي در ارتودونسي

·        ژنتيك در ارتودونسي

·        بررسي هاي اپيدميولوژيك در ارتودونسي

·        پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي دنداني فكي در سنين كودكي و نوجواني از طريق مداخلات ارتودونسي پيشگيري

·        بررسي فراواني پوسيدگي در گروههاي مختلف جامعه و تعيين عوامل موثر در آن

·        بررسي كيفيت درمانهاي اندودانتيك انجام شده در شهر يزد

·        بررسي تاثير درد دندان بر كيفيت زندگي بيماران

·        شيوع دردهاي با منشاء اندودانتيك در مراجعبن به دانشكده دندانپزشكي يزد

·        بررسي شيوع درد پس از درمان ريشه

·        بررسي ميزان ترس بيماران از درمانهاي اندودانتيك

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/12
تعداد بازدید:
162
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal