دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش مجلات دانشگاه
Editor -in-Chief: A. Hashemi, M.D.
Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: Emerging Sources Citation Index (ISI), Scopus, Magiran
 
Editor -in-Chief: A. Aflatoonian, M.D.
 FrequencyMonthly
Language: English
Indexed in:  Emerging Sources Citation Index (ISI), PubMed, Scopus, DOAJ,
   


     


 
Editor -in-Chief: MH. Ehrampoush, Ph.D. 
Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: Scopus, Chemical Abstracts Service, DOAJ, ISC,
 
Editor -in-Chief: G. Eslami, Ph.D. 
  Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: Scopus, COPE, DOAJ, ISC, 
       
Editor -in-Chief: SM. Yassini, M.D. 
 Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: DOAJ, ISC, Index Copernicus, CABI, CIVILICA,
 
 Journal of Community Health Research      
Editor -in-Chief: E. Salmani, Ph.D.
Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: DOAJ, ISC, SID, Magiran, Index Copernicus, 
   
Editor -in-Chief: H. Hadi, Ph.D.
 Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in:  Magiran, ISC, Magiran, Google Scholar, Chemical Abstracts Service, IMEMR,
 

Iranian Journal of Diabetes and Obesity

Editor -in-Chief: M. Afkhami, M.D.
 Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: DOAJ, CABI, SID, ISC, EBSCO, IMEMR, 
   
Editor-in-Chief: H. Mozaraffari Khosravi, Ph.D.
Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: Scopus, DOAJ, CABI, ISC, SIS, Magiran,
 
Editor-in-Chief: M. Ranjbar, Ph.D.
 Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: DOAJ, Index Copernicus, CABI, ISC, IMEMR,
   

Elderly Health Journal 

Editor-in-Chief: MA. Morowati, Ph.D.
Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: SID, DOAJ, ISC, CABI, Google Scholar,
 
Editor-in-Chief: MR. Khajeaminian, Ph.D. 
Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: DOAJ, Magiran, Index Copernicus, CIVILICA, SIS,
   

Critical Comments in Biomedicine

Editor-in-Chief: A, Salehi, Ph.D.
Frequency: Semiannually
     Language: English 
Indexed in: Google Scholar, Magiran, CIVILICA
 
Editor-in-Chief: MJ. Zare, Ph.D.
 Frequency: Quarterly
Language: English 
Indexed in: ISC, Magiran, Google Scholar, Index Copernicus,
   
Editor-in-Chief: M. Karami, Ph.D. 
 Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: Google Scholar, Magiran, CIVILICA, ICI,
 
Editor-in-Chief: M. Mazaheri, M.D, Ph.D. 
 Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: Magiran, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service, SID,
   
Editor-in-Chief: SM. Sadr, M.D. 
Frequency: Monthly
Language: Persian 
Indexed in: SID, ISC, Google Scholar, DOAJ, CINHAL
 

Cardiovascular Biomedicine Journal

Editor-in-Chief: SJ. Mirhosseini, M.D.
 
Frequency: Semiannually
Language: English 
Indexed in: Google Scholar, Magiran
 
 
     
Editor-in-Chief: SS. Mazloomy, Ph.D.
 Frequency: Biomonthly
 Language: Persian
Indexed in: DOAJ, ISC, Magiran, CABI,
 
Editor-in-Chief: AH. Mehrparvar, M.D. 
 Frequency: Quarterly
Language: Persian 
Indexed in:  DOAJ, SID, ISC, Google Scholar, Magiran, Iranmedex
   
Editor-in-Chief: R. Jafari, Ph.D.
 Frequency: Quarterly
Language: Persian 
Indexed in:  ISC, CIVILICA, Iranmedex, SID, ISC, DOAJ, Magiran,
 
Editor-in-Chief: M. Mirzaei, M.D., Ph.D. 
 Frequency: Quarterly
Language: Persian 
Indexed in: DIAJ, ISC, Magiran, Iranmedex, SID, COPE
   
 

Advances in Pharmacology & Therapeutics

Editor-in-Chief: M. Zabihi, Pharm. D.
Frequency: Quarterly     
 Language: English
Indexed in: Google Scholar, Magiran

Editor-in-Chief: H. Ameri, Ph.D. 
  Frequency: Quarterly
Language: Persian 
Indexed in: DOAJ, ISC, CIVILICA, IMEMR, Magiran, Index Copernicus,
   
             
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/12
تعداد بازدید:
761
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/31
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal