دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تقویم جلسات مرکز

تقویم جلسات مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران ها

عنوان جلسه

تاریخ برگزاری

جلسه شماره 1

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی شاهد بر آگاهی دختران دانش آموز دبیرستانی شهر یزد در سال 1390"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی میزان رضایت و نگرش تکنسین های شاغل در پایگاههای شهری اورژانس 115 سطح شهر یزد ار دو شیوه آموزش مجازی و سنتی در 6 ماهه دوم سال 1390"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی چهره اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث ترافیکی شهر یزد در سالهای 1385-1389"

01/08/90

جلسه شماره 2

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات خانگی شهر یزد"

 

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی عوامل میکروبی (باکتریایی وقارچی) بیماریزای مهم درکابین عقب آمبولانس های اسپرینتر اورژانس های شهری 115 استان یزد "

27/3/91

جلسه شماره 3

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی رابطه تعادل کار- خانواده و کیفیت زندگی درپرسنل عملیاتی شاغل در پایگاههای شهری اورژانس115 سطح شهریزد، 1392"

 

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه پرسنل فوریت های پزشکی در سال 1393"

 

14/05/91

جلسه شماره 4

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانهای استان یزد از نقطه نظر بحران"

 

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی وضعیت ایمنی حریق دربیمارستان های سطح شهریزد"

 

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد رانندگان جاده ای شهریزد درخصوص اقدامات اولیه پزشکی درمصدومین جاده ای"

 

02/12/91

جلسه شماره 5

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد در سال 1391 "

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی سطح استرس و عوامل ایجاد کننده آن در پرسنل شاغل در پایگاههای شهری اورژانس 115 سطح شهر یزد در زمستان 92"

12/04/92

جلسه شماره 6

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی شیوع سوء مصرف مواد روان گردان در حوادث ترافیکی منجر به تروما در سطح شهر یزد در سال92"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان یزد دربهار92"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی علل اپیدمیولوژیک علل نیاز به دریافت خدمات اورژاتس 115 در افراد سالمند در 1391"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان های شهر یزد و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از بحران"

05/10/92

جلسه شماره 7

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی شهر یزد بر اساس مدت زمان لازم برای حضور نیروهای اورژانس در نیمسال اول سال 1392"

 

 

05/11/92

 

جلسه شماره 8

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی عملکرد مرکز فوریتها و حوادث استان یزد به تفکیک پایگاهها درسال93"

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی حوادث و سوانح خانگی در سالمندان مراجعه کننده به اورژانس های  بیمارستان های شهر یزد در سال 94"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی عوامل  مرتبط با خودکشی در افراد سالمندمراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد"

03/03/94

جلسه شماره 9

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " تعیین بررسی حوادث و سوانح خانگی در سالمندان مراجعه کننده به اورژانس شهرستان یزد از سال1393

015/03/94

جلسه شماره 10

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد در برابر بلایا با استفاده از ابزار ملی"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی واکنش حجاج بیت الله الحرام شهر یزد در مقابله با حادثه منا در سال 94"

17/08/94

جلسه شماره 11

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "واکنشهای روانشناختی حجاج یزدی متعاقب فاجعه منا در سال 1394 در یک مطالعه طولی"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی کفایت ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تأثیر آموزش بر ارتقاء آن"

 

06/11/94

جلسه شماره 12

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی آمادگی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد در بلایا با استفاده از ابزار ملی در سال 1395"

 

16/12/94

جلسه شماره 13

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی آمادگی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد در برابر بلایا با استفاده از ابزار ملی در سال 1395"

 

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی اثر اکسیژن تراپی بر کیفیت خواب پرسنل شب کار اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد"

14/2/95

جلسه شماره 14

دستورکار جلسه:

ارائه گزارش نهایی"بررسی عملکرد مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد به تفکیک پایگاه‌های شهری یزد در سال 93"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی رابطه هوش معنوی بر عملکرد شغلی و سرسختی شغلی در کارکنان اورژانس 115 و کارکنان اورژانس بیمارستانی"

8/4/95

جلسه شماره 15

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی" بررسی و مقایسه رابطه هوش معنوی و سرسختی شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی شهر یزد سال 1395"

 

18/07/95

جلسه شماره 16

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "ارزیابی سطح آمادگی بیمارستان های آموزشی شهر یزد در مواجهه با بلایا از دید گاه مدیریتی و سازمانی -1395"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی میزان رضایتمندی مصدومین حوادث ترافیکی از خدمات فوریتهای پزشکی 115 شهرستان بافق طی شش ماهه دوم سال 95"

2/09/95

جلسه شماره 17

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "اعتبار سنجی مراکز فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بر اساس سنجه های سلامت محیط

 

 

26/11/95

جلسه شماره 18

دستورکار جلسه:

ارائه گزارش نهایی "مقایسه رابطه هوش معنوی و سرسختی شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر یزد سال 1395"

 

بررسی طرح تحقیقاتی " تاثیر ورزش برفرسودگی شغلی تکنسین های 115 شهر یزد در سال 1396"

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی میزان تاثیر آموزش دوره (phtls اقدامات حمایتی مصدومین ترومایی)از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام)بر عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر یزد درسال 1396"

28/03/96

جلسه شماره 19

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی اثر اکسیژن تراپی بر کیفیت خواب پرسنل شب کار بیمارستان شهید صدوقی یزد"

بررسی طرح تحقیقاتی "ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های شهید رهنمون و ضیایی اردکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1396"

22/05/96

جلسه شماره 20

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیر ایجاد کارگروه احیای قلبی ریوی در بیمارستان ضیائی بر میزان دانش پرسنل پرستاری"

بررسی طرح تحقیقاتی "ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1396"

ارائه گزارش نهایی "مقایسه رابطه هوش معنوی و سرسختی شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی شهر یزد سال 1395

 

1/8/96

جلسه شماره 21

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی دانش و نگرش دندانپزشکان یزد از اصول احیاء قلبی و ریوی در سال 1397"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت منابع آب مصرفی بیمارستان های استان یزد در شرایط بحران در سال 1398"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی فراگیری مهارت های مدیریت استرس بر پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد در سال 1398"

11/12/1397

جلسه شماره 22

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی علل مسمومیت در مراجعین به بیمارستان های استان یزد

14/02/1398

بررسی طرح تحقیقاتی بررسی علل و محل فوت مصدومین حوادث ترافیکی استان یزد در سال 1398

بررسی طرح تحقیقاتی " بررسی علل مسمومیت در مراجعین به بیمارستان های استان یزد در سال 1398

 

جلسه شماره 23

دستورکار جلسه:

ارائه گزارش نهایی "تحلیل همبستگی بین مولفه های مختلف ابزار ملی در ارزیابی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد در آمادگی در برابر بلایا در سال 1395"

05/06/98

جلسه شماره 24

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت منابع آب مصرفی بیمارستان های استان یزد و مدیریت آن در شرایط بحرانی در سال 1398"

بررسی طرح تحقیقاتی "ارزیابی آمادگی بیمارستان های دولتی شهر یزد در حوادث شیمیایی،بیولوژیک،رادیواکتیو، هسته ای و انفجاری"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی چالش های اخلاقی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی یزد در سال 1398"

12/9/1398

جلسه شماره 25

دستورکار جلسه:

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی عوامل خطر، مشخصات کلینیکی و آزمایشگاهی بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی بزد با تشخیص covid-19 در سال 1399

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی موارد مسمومیت با الکل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های استان یزد در دوران اپیدمی covid-19"

بررسی طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت منابع آب مصرفی بیمارستان های دولتی استان یزد و مدیریت آن در شرایط بحران"

24/03/1399

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/19
تعداد بازدید:
99
یزد، چهار راه فرهنگیان، سازمان اورژانس، مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران ها
37266535 - 035 تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15
Powered by DorsaPortal