دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منابع الكترونيك دسترسي رايگان و آزمايشي

Anatomy.TV

 A

BMJ

 B

clinicalkeyCivilicaCochrane

 C

Doaj

D

Essential Science IndicatorEmbaseEndnote

 E

Google Scholar CitationGoogle Scholar

G

ISC

I

Journal Citation ReportJove

 J

Mendeley

M

New England Journal of Medicinenoor mags

 N

Ovid

 O

PubmedProquest

 P

ReaxysResearcherIDResearchgate

 R

ScopusSience DirectSpringerScimagoSID

 S

Trip

T

UptodateUlrichs

 U

WileyWeb Of Science

 W

Zotero

Z

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/08
تعداد بازدید:
464
info@ssu.ac.ir
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal