دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منابع الكترونيك مشترك وزارت بهداشت

All Resources

Databases

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/endnote.jpg

 

 
http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/cochrane-ovid_3065.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key.jpg
 

 

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg

 

ESI-new.jpg 


 sjr.jpg
 

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/scopus.jpg

reaxys-new.jpg 

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/wos.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/uptodate.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/ulrich-1.gif 

 

 

logo-home.png 

E- Journals

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/bmj_journals.jpg 

 sjr.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/sciencedirect.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/proquest.jpg 

 wiley-new.jpg

 new_england_journal.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/springer.jpg 

Evidence Based Medicine

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/uptodate.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/cocrane.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg 

E-Books, Atlases & CME

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/elsevierbook.png

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/clinical_key_3220.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/bmj-learning-logo_78896.png

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/WileyBooks_3072.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/path-consult.jpg

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg 

Medical Images, Protocol, interactive Skills & Procedure

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/firsr-consult.jpg

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/ClinicalKey_3066.jpg

 Anatomy.TV

 http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/primal_pictures.jpg

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/oviddb.jpg 


 
 jove-new.jpg
 
 

 

 

http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/Mpajoheshi/cohort/images/manabe_electronic/rtop_logox2.png

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/03
تعداد بازدید:
712
info@ssu.ac.ir
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal