دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

 دکتر سید حسین رضوی

   استادیار و مدیر گروه رادیولوژی فک و صورت

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:  
 

 

 

 

  دکتر مسعود اسماعیلی

   استادیار گروه رادیولوژی فک و صورت

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  

 

 

 

 
  دکتر محجوبه انتظار قائم

  استادیار گروه رادیولوژی فک و صورت

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

 پست الکترونیکی: 

 

 

 

 
  دکتر مطهره باغستانی

  استادیار گروه رادیولوژی فک و صورت

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

 پست الکترونیکی: