دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه تشخیص

 

 
دکتر محمد حسن اخوان کرباسی

  استادیار گروه بیماری های دهان و دندان

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:  pooriakarbassi@gmail.com
 

 

 


 
دکتر حکیمه احدیان

   دانشیار گروه بیماری های دهان ودندان

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  dr_ahadian@yahoo.com
 

 

 

 

 
دکتر فاطمه اولیا

   دانشیار گروه بیماری های دهان و دندان

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  Dr.owlia@gmail.com
 

 

 

 

 

 
دکتر عادله پویا فرد

  استادیار گروه بیماری های دهان و دندان

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی: a.pouyafard@gmail.com
 

 

 

 

  

 دکتر سمیرا حاجی مقصودی

  استادیار گروه بیماری های دهان و دندان

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی: