دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه ترمیمی

  دکتر طیبه السادات بقائی

متخصص ترمیمی و زیبایی (استادیار)

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:   Tsba_t@yahoo.com

 

 

 

  دکتر عبدالرحیم داوری

   متخصص ترمیمی و زیبایی (استاد)

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی: