دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه پریودانتیکس

  دکتر آرزو خبازیان

استادیار گروه پریو

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:  arezookhabazian@yahoo.com

 

 

 

  دکتر فهیمه رشیدی میبدی

دانشیار گروه پریو

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  F_rashidi63@yahoo.com

 

 

 

  دکتر محمد عرب فراشاهی

  استادیار گروه پریو

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

 پست الکترونیکی: sma.farashahi_69@yahoo.com

 

 

 

  دکتر فرزانه السادات وزیری

  استادیار و مدیر گروه پریو

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  Farzane.vaziri@gmail.com