دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه پاتولوژی

  دکتر نجمه جعفری

استادیار گروه پاتولوژی

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:  jafarynajmeh@yahoo.com

 

 

 

  دکتر سید حسین طباطبائی

دانشیار و مدیرگروه پاتولوژی

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  Taba48971@gmail.com

 

 

 

  دکتر سید مصطفی محمودی

  استادیار گروه پاتولوژی

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15