دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه اندودانتیکس

  دکتر مینا آیت اللهی

 دانشیار و مدیرگروه  اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15