دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراحل پيشنهاد و تصويب پايان نامه عادي و تحقيقاتي

رساله پايان نامه :

هدف كلي درس : آموزش مهارتهاي نظري و عملي به دانشجويان به گونه اي كه قادر باشند به عنوان يك عضو تيم تحقيقاتي پروژه هاي پژوهشي در دندانپزشكي را طراحي و اجرا نموده و نتايج آن را انتشار دهند.

مديريت و ارزشيابي درس :

رساله پايان نامه 1 (1 واحد)                         رساله 3( 1 واحد)   

رساله پايان نامه 2(1 واحد)                         رساله پايان نامه 4(5 واحد) 

مسئوليت مديريت اين برنامه به عهده شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي بوده و نحوه ارزشيابي اين برنامه به صورت ارزشيابي برنامه از ديد دانشجو، استاد و ميزان دستيابي به اهداف اختصاصي مي باشد كه بايد همه ساله توسط اين شورا انجام و نتيجه آن همراه پيشنهادها و راهكارهاي ارتقاء اجراي برنامه به شوراي آموزشي دانشكده ارائه گردد.

دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي در ترم 8 پس از اخذ واحد رساله 1 بر اساس علاقه خود مي توانند جهت اخذ واحد رساله پايان نامه به واحد پژوهشي دانشكده مراجعه نمايند

دانشجويان به منظور انتخاب عنوان پايان نامه دوره دكتراي خود بسته به نوع پايان نامه انتخابي (عادي يا تحقيقاتي) مراحل متفاوتي را پيش رو دارند كه در اين صفحه شما با مراحل پيشنهاد و تصويب پايان نامه هاي دوره دندانپزشكي عمومي اين دانشكده آشنا مي شويد:

 مراحل پيشنهاد و تصويب پايان نامه عادي:

1.      انتخاب استادراهنما: (جهت يافتن استاد راهنما بر اساس موضوع مورد نظرتان به لاين تحقيقاتي اساتيد توجه نماييد. با هماهنگي اولويتهاي پژوهشي استاد مربوطه با موضوع مورد نظر شما در مورد موضوع با ايشان مشورت كنيد، و نتايج جستجوي منابع خود را به استاد مربوطه ارائه نماييد و از نظرات مفيد استاد استفاده نماييد. و كسب موافقت استاد راهنما را به واحد پژوهشي دانشكده ارائه نماييد.) 

2.      انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

3.      بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط واحد پژوهشي دانشكده همراه با تكميل فرم تاييد عنوان تصويب عنوان پيشنهادي در گروه آموزشي مربوطه

4.      ارائه پروپوزال عادي چاپ شده مورد تاييد اساتيد راهنما و مشاوران علمي و آماري همراه با فايل word مربوطه به واحد پژوهشي دانشكده

5.      دفاع از پروپوزال در جلسه شوراي پژوهشي دانشكده توسط دانشجو با كمك استاد راهنما به همراه فرم ارائه استاندارد پاورپوينت

6.       ابلاغ اصلاحات شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما

7.      ارائه پروپوزال اصلاح شده به واحد پژوهشي ظرف مدت 2 هفته

8.      ارسال پروپوزال تاييد شده به كميته اخلاق معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

9.      دريافت كد اخلاق از معاونت پژوهشي دانشگاه و انجام مراحل تحت نظارت استاتيد راهنما و مشاور

مراحل پيشنهاد و تصويب پروپوزال پايان نامه تحقيقاتي

در صورتي كه عنوان پايان نامه پيشنهادي تحقيقاتي باشد دانشجو موظف به تكميل پروپوزال پايان نامه تحقيقاتي بوده و پس از تصويب عنوان پيشنهادي در گروه آموزشي مربوطه مراحل به شكل زير ادامه مي يابد:

1.      تعيين حداقل دو داور از گروه تخصصي مربوطه به طور محرمانه جهت ارزشيابي پرسشنامه تحقيقاتي توسط معاونت پژوهشي دانشكده و ارسال آن از طريق سامانه امور پژوهشي ظرف مدت دو هفته

2.      دريافت نظرات داوران از سامانه و ارائه پروپوزال به صورت فرم ارائه استاندارد در كميسيون تلفيقي متدولوژي و شوراي پژوهشي دانشكده توسط دانشجو با همراهي استاد راهنما و مشاور و ارائه نظرات داوران طرح

3.      تهيه و ارسال نامه اصلاحات مورد نظر كميسيون متدولوژي و شوراي پژوهشي دانشكده به مجري طرح

4.      ارائه پروپوزال اصلاح شده توسط دانشجو به واحد پژوهشي ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اصلاحات و بررسي اصلاحات انجام يافته توسط معاون پژوهشي دانشكده و تصويب نهايي آن در شوراي پژوهشي دانشكده 

5.      ارائه پروپوزال اصلاح شده به كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه و دريافت كد اخلاق

6.       ارسال پروپوزال به كميته بودجه بندي دانشگاه (مدارك لازم جهت بودجه بندي)

7.      تنظيم ريز هزينه و عقد قرارداد با مجري طرح

8.      تكميل مراحل تحقيقات و اتمام پايان نامه زير نظر استاد راهنما

9.      دفاع از پايان نامه در موعد مقرر به صورت فرم استاندارد(power point )(مدارك لازم جهت دفاع)

 ( مدارك لازم بعد از دفاع پايان نامه: فرم چكيده پايان نامه، فرم كتابخانه ملي)

 

ضوابط تدوين پايان نامه
مقدمه : يكي از اهداف ارائه پايان نامه ، آشنايي دانشجويان بانحوه نگارش وچگونگي تنظيم مطالب يك موضوع علمي ميباشد. اگرچه تمام نكات لازم را نمي توان دراين آيين نامه بيان كرد ولي به منظور ايجاد هماهنگي بين پايان نامه هاي تحصيلي رعايت نكات زير درهنگام تنظيم پايان نامه توسط دانشجويان ضروري است.


راهنماي نگارش پايان نامه وطرح تحقيقاتي

صفحات ابتدايي شامل عناوين ذيل مي باشد:

·        صفحه عنوان

·        بسم الله الرحمن الرحيم-

·        اسامي همكاران

·        تقديم درصورت لزوم به.....

·        تقدير نامه ازكسانيكه در انجام تحقيق مشاركت داشته اند ازجمله اساتيد راهنما ، مشاورين وغيره

·        فهرست مطالب، جداول ونمودارها

·        خلاصه فارسي(حداكثر سه صفحه)

فصل اول:كليات(Introduction)

حداكثر 25صفحه و هر صفحه شامل 20 سطر مي باشد و شامل :

·        بيان مسئله واهميت موضوع

·        مروري برمطالعات مشابه

·        اهداف،فرضيات وسوالات پژوهشي

·        تعريف واژه ها

فصل دوم: روش كار (Materials and methods)

·        جامعه مورد بررسي وخصوصيات افراد مورد مطالعه

·        نوع وروش تحقيق (طراحي تحقيق بويژه درمورد مطالعات مداخله اي )

·        روش نمونه گيري ،تعيين حجم نمونه ويا برآورد حجم نمونه مختصراً توضيح داده شود

·        تعيين نوع وتعريف متغيرها ،معرفي ابزار جمع آوري اطلاعات اعم ازپرسشنامه وغيره

·        روش انجام كار بصورت مشروح ودقيق وگام به گام

·        محدوديت ها ومشكلات اجرايي واخلاقي تحقيق


فصل سوم: نتايج(Resultes)

نتايج با متن و معرفي تحقيق شروع شده و ابتدا بصورت نوشتاري نتايج حاصله اورده مي شود و بدنبال ان جداول و نمودارها به همراه شرح مختصر وبا اشاره به نتيجه ازمون در زير هرجدول ادامه مي يابد بطوريكه عنوان جداول با شماره در بالا و نمودارها در پايين آورده شود.

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري (Discussion&Conclusion)

·        بحث

·        نتيجه گيري

·        پيشنهادات

 منابع و ماخذ

رفرنس نويسي بر اساس فرمت ونكوور باشد.

ضمايم

(پرسشنامه تحقيق، فرم رضايت نامه آگاهانه، داده هاي خام آماري، تاييديه اخلاق، تاييديه استاد راهنما، تاييديه مشاور آمار، صورتجلسه نمره و سوگندنامه )

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/26
تعداد بازدید:
623

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal