دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه راهبردي

« برنامه راهبردي دانشكده دندانپزشكي »

     -دور نما(vision  )

     ما تصميم داريم تا دانشكده دندانپزشكي يزد بعنوان يكي از دانشكده هاي دندانپزشكي برتر در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي وارائه خدمات درماني دندانپزشكي در كشور مطرح باشد.

-رسالت (Mission  )

رسالت اين دانشكده تربيت دانش آموختگاني عالم و ماهر، كارآمد و پاسخگوي نيازهاي جامعه در حوزه سلامت دهان ودندان مي باشد. دندانپزشكان متعهد و متخصص كه در نظام سلامت كشور عزيزمان به منظور تامين حفظ وارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه از طريق ارائه انواع خدمات آموزشي ، پژوهشي ، پيشگيري ودرماني نقش موثري ايفا نمايند.

 -ارزشها(values )

اين دانشكده در ارائه خدمات و فعاليتهاي آموزشيدرماني خود به اصول و ارزشهاي زير پايبند است :

1-حفظ كرامت انساني در انجام تكاليف سازماني

2-انجام و هماهنگي درون و برون سازماني

3-عدالت محوري در ارائه خدمات دندانپزشكي

4-مسئوليت پذيري وپاسخگوئي در قبال مشتريان

5-اخلاق گرايي و پايبندي به اخلاق حرفه اي

6-انجام كار گروهي

7-توجه به دانش و پژوهش

8-پايبندي به قوانين و مقررات

-اهداف  (Goals)   

-اهداف كلي:

1. مشاركت در ارتقا نظام بهداشتي، درماني و آموزش دندانپزشكي در استان و كشور

2.تامين بخشي از دانش آموختگان علوم دندانپزشكي در استان و كشور

3.توانمندسازي اعضاي هيات علمي رشته دندانپزشكي

4.ارتقا كيفيت آموزش دندانپزشكي در همراهي با برنامه هاي دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت متبوع

5.ارتقا فعاليت هاي پژوهشي در حوزه دندانپزشكي

6.ارتقا انگيزه هاي تحصيلي و مشاركت پذيري اجتماعي در دانشجويان دندانپزشكي شاغل به تحصيل در دانشكده

-اهداف اختصاصي :

الف )حوزه آموزشي عمومي وتخصصي

-ارتقاء كيفيت آموزشي عمومي و تخصصي

- ارتقاء كيفيت ارزشيابي تئوري و باليني

- بررسي و پايش وضعيت آموزش باليني در دانشكده به منظور برنامه ريزي جهت ارتقاي كيفيت آموزش

- تهيه طرح درس روزانه توسط مدرسين و بارگذاري در سايت دانشكده

-تهيه برنامه زمان بندي واحدها توسط مسئولين درس و بارگذاري در سايت دانشكده در هر نيمسال

-پيگيري جذب منظم كادر هيئت علمي مشمول تعهدات قانوني به منظور تامين وحفظ نسبت ايده ال استاد به دانشجو

-تلاش در جهت پذيرش دانشجويان دولتي وبين الملل در يك نيمسال با توجه به محدوديت فضا ، امكانات و تعداد اعضاي هيئت علمي و اشكال در برنامه ريزي ارائه واحدهاي تئوري وعملي با هدف جلوگيري از افت كيفيت آموزش باليني

-پيگيري اصلاح چارت سازماني دانشكده وجذب اعضاي هيئت علمي استخدامي و ماندگار

- تقسيم وظايف و در معرض ديد بودن شرح وظايف هريك از پرسنل واحد آموزشي دانشكده

_اطلاع رساني مناسب در رابطه با برنامه هاي آموزشي به دانشجويان ، دستياران واساتيد

-پيگيري برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت توانمندسازي اعضاي هيئت علمي در امر آموزش وپژوهش

-به روز آوري تجهيزات سمعي ، بصري وكمك آموزشي

- معرفي بخشهاي دانشكده توسط مديران گروههاي آموزشي و بارگذاري در سايت دانشكده

-به روز رساني سايت دانشكده شامل درج تصاوير واخبار ، درج لينكهاي مربوطه

-پيگيري توسعه فضا و تجهيزات و امكانات آموزشي و يونيت و پيگيري حفظ ظرفيت فعلي پذيرش دانشجوي دندانپزشكي

-پيگيري افزودن يك فضاي آموزشي درماني با ظرفيت 50 يونيت به دانشكده و انتقال بخشهاي تخصصي به اين فضاي جديد

- برگزاري جلسات بررسي رابطه كلينيكوپاتولوژيك كيس با مشاركت گروههاي آموزشي مختلف به ويژه جراحي ، پاتولوژي و بيماريهاي دهان و راديولوژي

-تلاش در جهت ارتقاء همكاري بين بخشي و علوم بين رشته اي ( دندانپزشكي وپزشكي ) از طريق پيگيري ايجاد بخش دندانپزشكي بيمارستاني در بيمارستان شهيد رهنمون در محل بخش جديد جراحي فك وصورت با اهداف :

1-حضور دستياران رشته هاي تخصصي جراحي فك و صورت، بيماري هاي دهان، اسيب شناسي، راديولوژِ دهان و فك و صورت ، ارتودنسي ، پريودانتيكس ، دندانپزشكي كودكان وكارورزان دندانپزشكي بر اساس كوريكولوم آموزشي خود در اين بخش جهت دريافت آموزشهاي لازم بصورت ساماندهي شده توسط اساتيد محترم دانشكده پزشكي

2-انجام خدمات آموزشي درماني مرتبط بارشته هاي جراحي دهان وفك وصورت، ارتوسرجري ، درمانهاي دندانپزشكي تحت بيهوشي ، خدمات تشخيص آسيب شناسي دهان وفك وصورت و راديولوژي دهان وفك وصورت توسط اعضاي هيئت علمي ودستياران دندانپزشكي در بيمارستان

3-انجام خدمات دندانپزشكي و مشاوره اي لازم به بيماران بستري در ساير بخشهاي بيمارستان توسط اعضاي هيئت علمي ودستياران مرتبط

4-ارائه خدمات اورژانس دندانپزشكي در طول شبانه روز به بيماران

- برنامه ريزي وهم انديشي منظم قبل از هر نيمسال جهت تقسيم دروس مشترك بين گروههاي مسئول مربوطه بر اساس كوريكولوم آموزشي جديد و هماهنگي بخش هاي مختلف براي تسهيل در پذيرش  و درمان بيماران

        برگزاري امتحانات ورود به بخش هاي عملي با هدف بازيابي اطلاعات در بازه زماني ميان دو سال

- پيگيري افزوده شدن مباحثي با عنوان سلامت دهان و دندان و رابطه آن با سلامت عمومي بدن به كوريكولوم آموزشي دانشجويان پزشكي

-پايش وضعيت تحصيلي دستياران واجراي مستمر آزمون هاي آمادگي ارتقاء توسط گروههاي مختلف آموزشي

-استانداردسازي و برگزاري كلاسهاي تكست خواني دستياران به صورت فعال

-پيگيري اجراي دقيق آيين نامه تحصيلي دستياران تخصصي

ب )دفتر توسعه آموزش دانشكده / حوزه استعداد هاي درخشان

-بسترسازي وترغيب اساتيد به منظور استفاده از ارزشهاي نوين ارزشيابي مثل , OSCE DOPS   360 portfolio, ، چك ليست ،  Mini- CEX  و log book  .

- نظارت، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده به صورت منظم وارائه بازخورد

-پيشنهاد و برنامه ريزي جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در آموزش با همكاري معاونت پژوهشي دانشكده

- بررسي نحوه ارزشيابي باليني دانشكده و برنامه ريزي هاي اصلاحي

-برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نياز جهت دستياران جديدالورود

-هماهنگي با مركز مطالعات وتوسعه آموش دانشگاه در زمينه نياز سنجي وشركت اعضاي هيئت علمي در كارگاههاي مورد نياز

-اجراي فرايند ارزشيابي دروني كليه گروههاي آموزشي به صورت منظم

-كمك به انجام ارزشيابي بيروني از گروههاي آموزشي دانشكده توسط دانشگاه

-انجام فرايندهاي نظر سنجي وبررسي رضايتمندي دانشجويان دستياران از كيفيت آموزشي در دانشكده

-پيگيري اجراي فرايند Mentoring & Mentorship in Education   

 

-اطلاع رساني وارتباط مستمر با دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه

-برگزاري منظم جلسات با نيازسنجي و جمع آوري پيشنهادات و انتقادات دانشجويان

-شناسايي وتشويق دانشجويان مستعد جهت شركت در كارگاهها وبرنامه هاي مرتبط

-برنامه ريزي جهت توانمندسازي دانشجويان در زمينه هاي علمي آموزشي و پژوهشي

-برگزاري منظم برنامه مسابقه علمي در دانشكده

-تشويق ، ترغيب وهمراهي دانشجويان مستعد در فرايند دانشجوي نمونه

 

ج) حوزه پژوهش:

-برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي و مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دهان در دانشكده

- راه اندازي مركز كامپيوتر اساتيد

-بستر سازي جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در آموزش با همكاري دفتر توسعه آموزش دانشكده

-تلاش در جهت توسعه پژوهشهاي بين بخشي، بين دانشكده اي وبين دانشگاهي

-انجام مطالعه و تهيه گزارش جامعي در زمينه وضعيت پايان نامه هاي اجرا شده در دانشكده از ابتداي تاسيس تاكنون وميزان تبديل اين پايان نامه ها به مقاله بمنظور برنامه ريزي بعدي

-ارتقاء وگسترش امكانات وفضاي كتابخانه

-ارتقاء وتوسعه مراكز آزمايشگاهي وتحقيقاتي در دانشكده شامل مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دهان ، آزمايشگاه مركز تحقيقات پژوهشي ، آزمايشگاه پاتولوژي ،اسكيل لب

-پيگيري اخذ رتبه علمي پژوهشي براي مجله تحقيقات دندانپزشكي دانشكده

-توانمندسازي اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي پژوهشي

د) ارتقاء فعاليتهاي حوزه دانشجويي فرهنگي دانشكده :

-برنامه ريزي ، اطلاع رساني و ترغيب دانشجويان جهت شركت در برنامه ها و جشنواره هاي مختلف در قالب بزرگداشت مناسبتها، برگزاري اردوها، كرسي هاي آزاد انديشي، جلسات حلقه صالحين، ورزشي و ...  

-برگزاري منظم جلسات شوراي فرهنگي دانشكده به منظور بررسي وارتقاء اخلاق حرفه اي در دانشكده

- برگزاري مراسم جشن و تجليل در مناسبتهاي مختلف بمنظور افزايش انگيزه و روحيه فعاليت هاي فرهنگي واجتماعي دانشجويان

- برنامه ريزي جهت مشاركت دانشجويان،اساتيد و كارمندان در مسابقات و جشنواره هاي قرآني،فرهنگي و ورزشي

-اجراي طرح روپوش هماهنگ ورعايت شئونات حجاب و عفاف در دانشكده توسط دانشجويان ودستياران

-ساماندهي تشكل هاي دانشجويي وبرگزاري منظم جلسات مربوطه

-مشاركت منظم دانشجويان در برنامه هاي بيمارستان صحرايي واعزام به نقاط محروم جهت مشاركت در خدمت رساني

- فعال سازي و ساماندهي خدمات استاد راهنمايي در زمينه امور آموزشي و فرهنگي دانشجويان در هماهنگي با معاونت آموزشي دانشگاه

-فعال سازي دفتر مشاوره دانشجويي دانشكده

ه)ارتقاء فعاليتهاي حوزه بهداشتي درماني

-اجراي قوانين ودستورالعملهاي فرايند حاكميت باليني در دانشكده

-اجراي مقررات واصول كنترل عفونت وتشكيل جلسات منظم

-تهيه پروتكل كنترل عفونت در دانشكده توسط كميته مذكور و بارگزاري در سايت دانشكده

-برگزاري منظم كارگاههاي كنترل عفونت جهت دانشجويان وپرسنل درماني دانشكده

-واكسيناسيون هپاتيت جهت دانشجويان وپرسنل درماني

-اجراي فرايند ارتقا ء ثبت ، نگهداري ومديريت اطلاعات بيماران مراجعه كننده به دانشكده

-تكريم مراجعين

-هماهنگي با معاونت بهداشتي دانشگاه در راستاي اجراي طرح تحول سلامت دهان

 

و)توسعه فعاليتهاي حوزه اداري مالي دانشكده

-در نظر گرفتن اولويت ها وپيگيري تخصيص منابع مالي به منظور تامين تجهيزات ،امكانات وتوسعه فضاهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و...در دانشكده جهت اعضاي هيات علمي، پرسنل و دانشجويان شامل برنامه هاي ذيل:

1.      پيگيري ساخت يك دانشكده دندانپزشكي جديد و مجهز براساس ظرفيت پذيرش ساليانه دانشجويان دانشكده در محل پرديس دانشگاه و در مجاورت دانشكده هاي پزشكي و داروسازي بعنوان هدف درازمدت

2.      ساخت يك فضاي آموزشي درماني جديد تكميلي در فضاي دانشكده و در اتصال به فضاي فعلي دانشكده بعنوان بخش آموزشي درماني تخصصي و آزاد سازي بخشي از يونيت هاي فعلي جهت آموزش دانشجويان دندانپزشكي عمومي بعنوان يك هدف ميان مدت

3.      توسعه، افزايش ظرفيت و تجهيز پاركينگ هاي مجزا متناسب با تعداد اعضاي هيات علمي و كارمندان و دانشجويان

4.      ساخت و تجهيز اتاق كنفرانس دستياران

5.      ساخت و تجهيز بخش لابراتوار تخصصي (فانتوم)

6.      بازسازي و تجهيز امكانات وضوخانه و تغيير ورودي نمازخانه

7.      ساخت و تجهيز يك سالن جلسات با امكانات سمعي و بصري ظرفيت 50 نفر در طبقه دوم 

8.      تعمير و نوسازي بخش معلولين

9.      تجهيز و راه اندازي مركز كامپيوتر اساتيد در طبقه دوم

10.  ساخت سالن امتحانات به ظرفيت 100 نفر در طبقه دوم

11.  باز سازي و تجهيز سلف سرويس و بوفه جهت دانشجويان و دستياران

12.  توسعه و تجهيز فضاي كتابخانه

13.  نصب دوربين در محوطه و اطراف دانشكده

14.  ساخت و تجهيز فضاهاي ورزشي جهت اعضاي هيات علمي و كارمندان و دانشجويان

15.  افزايش و بهبود فضاها و سرويس هاي بهداشتي

16.  مديريت ، ساماندهي وارتقاء سخت افزاري ونرم افزاري سامانه كارگزيني ، منابع انساني، حسابداري، تداركات، انبار، اموال ، اتوماسيون اداري ،سمعي بصري و...

17.  تشكيل كميته تحول اداري و بهبود سازماني در هماهنگي با معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع و مديريت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه

18.  اصلاح الگوي مصرف وصرفه جويي

19.  پيگيري منظم آموزش كاركنان

20.  پيگيري امور رفاهي اعضاي هيات علمي و پرسنل دانشكده

21.  پايش عملكرد و انتخاب و تكريم و تجليل از اعضاي هيات علمي، پرسنل درماني،اداري،آموزشي و خدماتي نمونه در دانشكده بصورت ساليانه   

22.  نصب تابلوهاي راهنما در بخشهاي اداري ودرماني به منظور تكريم مراجعين

23.  نصب تابلوي معرفي وشرح وظايف پرسنل در محل كار آنها

24.  ارتقا ء و بروزآوري وب سايت دانشكده

25.  پيگيري نصب تابلوهاي راهنماي دانشكده در سطح شهر

 

 

 

 

نقاط ضعف (Weakness  )

نقاط قوت (strengths )

- كاهش انگيزه برخي اعضاي هيئت علمي پس از ارتقاء علمي، و كمبود انگيزه در كاركنان ودانشجويان

- كمبود تجربه اعضاي هيئت علمي جوان

- نامتناسب بودن تعداد دانشجوبان با فضاهاي آموزشي و يونيت

- فرسودگي بناي دانشكده

- عدم همكاري مناسب بين بخشي و بين دانشكده اي

-كمبود بيمار آموزشي در بعضي بخشهاي دانشكده

- كمبود چاپ مقالات Pub Med , ISI 

- فقدان كادر پرستاري كافي

- حضور اعضاي هيئت علمي جوان و باانگيزه

- حضور اعضاي هيئت علمي جوان و به روز

- وجود بستر مناسب ونيز مصوبه هيئت امنا جهت گسترش فضا

- فضاي سبز ومحوطه مناسب

- پيگيري در جهت راه اندازي بخش دندانپزشكي بيمارستاني

- وجود بخش دندانپزشكي معلولين در دانشكده

- كسب رتبه اي مناسب در آزمون بورد تخصصي در سال هاي اخير

- وجود روحيه مشاركت پذيري در پرسنل دانشكده

-استفاده از ظرفيت دانشجويان تكنسين سلامت دهان در بخش هاي آموزشي- درماني دانشكده بمنظور جبران كادر پرستاري

 

 

 

 

فرصت ها (Opportunities )

تهديدها (Threats)

- مرجعيت دانشكده در استان

- وجود چند مركز ارائه خدمات تخصصي وابسته به دانشكده در سطح شهر

- حضور برخي از اعضاي هيئت علمي دانشكده در تيم ممتحنه آزمونهاي دستياري ، ارتقاء و بورد

- حضور برخي از اعضاي هيئت علمي دانشكده در كميته مصوبه مقام وزارت در دبيرخانه شوراي آموزشي دندانپزشكي وتخصصي ونيز كميته راهبردي تخصصي

- وجود مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دهان

- وجود فصلنامه تحقيقات دندانپزشكي

- راه اندازي اتاق دندانپزشكي ايزوله جهت مراجعين مبتلا به بيماري هاي مسري

- پذيرش دانشجويان دولتي وبين الملل در دو نيمسال متفاوت

- نامتناسب بودن ظرفيت پذيرش دانشجو با تجهيزات وامكانات موجود

- منظم نبودن ومشخص نبودن سياستهاي بودجه اي دانشگاه و پرديس بين الملل

- عدم حضور نماينده دانشكده در هيئت رئيسه دانشگاه

- عدم تطبيق سرانه آموزشي با هزينه هاي دانشكده

- عدم پوشش اغلب خدمات دندانپزشكي توسط بيمه ها

- چارت سازماني قديمي ونامتناسب با گسترش هاي صورت گرفته در سال هاي اخير

 

 فرايندهاي طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات اصلي موجود:   

1-ارتقاء كيفيت آموزشي باليني در دانشكده

2-ايجاد بخش جراحي فك و صورت مستقل در بيمارستان جديد شهيد رهنمون

3-ايجاد بخش دندانپزشكي بيمارستاني در بيمارستان شهيد رهنمون

4-ارتقاء كيفي روند ثبت ، نگهداري ومديريت اطلاعات بيماران مراجعه كننده به دانشكده

5-اعتباربخشي موسسه اي

6-Mentoring & Mentorship in Education

7-اصلاح شيوه اي ارزشيابي باليني در بخشها

8-ارتقاء كنترل عفونت در دانشكده

9-اخذ مجوز هيات امناي دانشگاه بمنظور ساخت يك فضاي آموزشي درماني جديد تكميلي در فضاي دانشكده و در اتصال به فضاي فعلي دانشكده

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/26
تعداد بازدید:
227
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal