دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي واحد و شرح وظايف

موقعيت فيزيكي: بخش اداري طبقه همكف

مسئول اعتباربخشي و بهبود كيفيت :خانم سميه رنجبر 

تحصيلات : كارشناس مديريت خدمات بهداشت و درمان كارشناس ارشد اقتصاد سلامت

داخلي: 32571401 داخلي 210                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

اعتباربخشي :                                                  

مدل اعتباربخشي بعنوان يكي از از معتبرترين مدلهاي ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني با برخورداري از مقبوليت جهاني روز افزون در بخش سلامت ،هماهنگ با ساير اولويتهاي وزارت متبوع همچون حاكميت باليني  ، ايمني بيمار و منشور حقوق بيمار همگام با استانداردهاي اعتبار بخشي آموزشي و توجه به زير ساختهاي پژوهشي به ويژه در زمينة رعايت ايمني و حقوق بيمار و ارتقاي كيفيت خدمات،راهي نو جهت كسب اطمينان از عملكرد مناسب سازمانهاي ارائه دهندة خدمات سلامت را فرا سوي دستاندركاران اين حوزه قرار داده است و از اين رو، اجراي آن براي تمام بيمارستانهاي كشور الزاميست.

 

شرح وظايف دفتر اعتباربخشي و  بهبود كيفيت

·        هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در بيمارستان

·        مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان/ برنامه بهبود كيفيت/ برنامه عملياتي  فراگير بيمارستان در موضوعات باليني و غير باليني (مديريت، امور مالي، خدمات پزشكي، خدمات پرستاري، خدمات عمومي و پشتيباني، خدمات پاراكلينيك ) و پايش مستمر برنامه ها

·        نظارت بر اجراي برنامه عملياتي مناسب در كل بيمارستان براي بهبود كيفيت و ايمني بيمار و دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان

·        پيگيري و هماهنگي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در واحدهاي مختلف بيمارستان

·        هماهنگي برگزاري كميته هاي بيمارستاني و رهگيري اجراي مصوبات

·        نظارت برتعيين و تحليل شاخصهاي كليدي  عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي بر اساس انها در تمام  بخشها و واحدهاي بيمارستان و ارائه گزارش هاي مربوطه به مديران ارشد بيمارستان

·        شركت در بازديدهاي مديريتي به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني بيمار ،  شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله  جهت ارتقاي فرصتها  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                        
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
329
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/23
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal