دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بخش جراحي

مسئول بخش

سركارخانم رضايي
 

شماره داخلي 

 202

 پزشكان بحش

دكتر احمد توانا متخصص جراحي عمومي
دكتر
 
 
اقدامات اين بخش
 اين بخش شامل بخشهاي جراحي فك وصورت مي باشد

عملهاي جراحي الكتيو و اورژانسي اعم از تصادفات: پارگي اندام، پارگي احشاء، انواع هرني، اپانديسيت، كله سيستيت، تيروئيد، سرطان مري، معده، پستان، كبد و غيره انجام مي شود

عملهاي جراحي فك و صورت كه شامل: شكستگي‌هاي فك وصورت، شكستگي بيني و دفورميتيهاي فك مي باشد.

 
 شرح وظايف
1 - جلب اعتماد و اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفه‌اي موثر و پاسخ صحيح به سؤالات، درخواستها و مشكلات با دادن اختيار به وي
2- بررسي و شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغيير در وضعيت عمومي بيمار اطلاع به پزشك
3- تعيين و ثبت مشكلات و نيازهاي بهداشتي مددجو
4- تشخيص پرستاري مبتني بر دانش، مهارت، پژوهش برنامه‌ريزي اقدامات مراقبتي بر اساس اهداف و اولويتها و ثبت آن در پرونده
5- مشاركت و همكاري در انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي
6-انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به تأمين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مددجو در موارد زير: بهداشت (پوست، مو، دهان) خواب، تغذيه، متابوليك (رژيم‌هاي غذايي، روش‌هاي تغذيه درماني)، دفع (سوندگذاري، شستشوي مثانه، مراقبت از سوند و درنها، مراقبت از كلستومي، انواع تنقيه و ...) تنفس(تمرينات تنفسي، اكسيژن‌رساني، ساكشن، مراقبت از تراكئوستومي و ...) پانسمان ، گردش خون(بررسي علائم حياتي، توزين روزانه و ....) تحرك (حركت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حركات فعال و غير فعال، بكارگيري از وسايل كمك حركتي، .....) تعادل الكتروليتها (كنترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الكتروليتي و ...) مراقبت از سيستم پوششي (مراقبت از پوست، انواع زخمها، پانسمان و ....) مراقبت از سيستم عصبي و حواس پنجگانه، بخور، داروهاي خوراكي، ركتال، تزريقي، مايعات وريدي با نظارت پزشك، تزريق خون و فراورده هاي خوني، پيشگيري و كنترل اثر درمان و عوارض جانبي آنها، ارائه اقدامات اوليه احياء قلبي، ريوي تا حضور تيم احياء، ارائه اقدامات پرستاري در بيماران بدحال و فوريتها تا حضور پزشك و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه.
7- ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها
8- بكارگيري روشهاي تصميم‌گيري و حل مشكل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غير مترقبه
9-اقدامات مناسب در جهت تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي
10- بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو، خانواده و جامعه به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي
11- مراقبت و نظارت در توزيع غذاي بيماران
12-راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايت اجتماعي
13- مشاركت با مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدامات مراقبتي در منزل
14- انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها از آموزش تا پژوهش
15- همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكلات محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همكاري و همياري و مشاركت جامعه و پيگيري آنها
16- مشاركت و همكاري در برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي
17- مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات
18- نظارت و كنترل بر مراقبت از جسد طبق موازين شرعي
19-آشنايي كامل به اصول CPR (احياء) با مشاركت در دوره‌هاي آموزش مربوطه
20- پاسخ سريع به زنگ اخبار بيمار
21 -آماده‌كردن بيماران جهت انجام آزمايشهاي مربوطه،تكميل پرونده از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشك معالج و تحويل باليني
22- آموزش لازم جهت آمادگي جسمي و روحي براي انجام آزمايشهاي تشخيصي مانند و مراقبت لازم قبل و بعد از انجام آزمايشات
23- انجام اينتوباسيون طبق دستور پزشك و موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و CPR را بصورت كامل گذرانده باشد.
24- بررسي بيمار از نظر سيستم قلبي عروقي شامل سمع قلب، انجام تستهاي آزمايشگاهي، آنزيمهاي قلبي، كنترل انجام آزمايشات تشخيصي تهاجمي و غيرتهاجمي، كمك به بيمار و پزشك در انجام تستها، مانيتورينگ قلبي و هموديناميك بيمار و گزارش موارد غيرطبيعي به پزشك مربوطه
25-بررسي سيستم تنفسي و گزارش موارد غير طبيعي
26-تشويق بيمار به سرفه و تنفس عميق در صورت امكان طبق دستور پزشك
27- كمك در انجام فيزيوتراپي سينه در صورتي كه منعي نداشته باشد
28-در صورت اتصال بيمار به ونتيلاتور كنترل ABG بيمار30-10 دقيقه بعد از تغيير پارامترهاي ونتيلاتور يا پس از Weaning و گزارش موارد غير طبيعي با نظر پزشك معالج
29-استفاده از Air Way در بيمار فاقد هوشياري يا Sedate شده كه به حالت به پشت خوابيده قرار دارد
30-مراقبت از لوله تراشه در بيمار اينتوبه از نظر حفظ راه هوايي، محل درست لوله تراشه و توجه به تعويض آن بعد از 72-24 ساعت
31-حفظ بهداشت دهان در هر شيفت
32-حفظ ونتيلاسيون كافي بيمار به هر صورت ممكن (اكسيژناسيون با ماسك يا نازال، ونتيلاسيون مكانيكي در بيمار اينتوبه يا بيمار با تراكئوستومي) تا رسيدن پزشك
33-ساكشن لوله تراشه يا ترشحات حلق يا تراكئوستومي در صورت لزوم با رعايت تكنيك صحيح و ارزيابي رنگ، حجم،غلظت و بوي ترشحات
34-كمك به پزشك در انجام پروسيجرهاي تشخيصي و درماني و كنترل وسايل مورد استفاده جهت بيمار از نظر كاركرد صحيح مانندC.V.P Line,NGT,Chest.Tube
35توجه به Alarm دستگاه ونتيلاتور و اقدام مناسب جهت رفع مشكل
36-كنترل بيمار از نظر علائم پنوموني آسپراسيون
37-مراقبت از چشمهاي بيمار شامل بررسي مرتب چشم ها، استفاده از پماد يا قطره چشمي، بستن پلكها در مورد بيماراني كه رفلكس چشمك زدن را از دست داده اند، بالا آوردن سر تخت در بيماراني كه دچار Pupil edema شده اند
38-مراقبت روانشناختي، آشنا سازي خانواده با محيط فيزيكي، ساعات ملاقات، گزارش وضعيت بيمار، حمايت از بيمار در زمان اضطراب
39-كنترل علائم سايكوز در بيماران خاص
40-رعايت نكات استريل،پيشگيري و كنترل عفونت در كليه موارد: بيمار،پرستار،دستگاهها، وسايل، محيط و .....
41-كنترل تورگور پوستي و ادم
42-بررسي سيستم ادراري بيمار
43-بررسي بيمار از نظر علائم هيپوولمي و هيپرولمي و گزارش جهت اقدام لازم
44-داشتن آگاهي و كسب مهارت در اندازه گيري سطح هوشياري GCS
45-شناخت كليه دستگاهها از قبيل ونتيلاتور،مانيتور، پالس اكسيمتر و .... و طرز كار و نگهداري آنها
46- كنترل حواس پنجگانه، رفلكسهاي عصبي، حركات غير ارادي و قدرت عضلاني و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك مربوطه
47-ثبت و گزارش كليه اقدامات پرستاري، تشخيصي و درماني در اوراق مربوطه
48-آموزش به بيمار در صورت درك و قبول شرايط موجود
49-تشخيص آرتيمي‌هاي مختلف، اطلاع به پزشك و انجام اقدامات فوري
50-آموزش تكنيك هاي آرام سازي به بيمار جهت تسكين درد و كاهش اضطراب
51-اقدامات ضروري در جهت تسكين درد بيمار با توجه به داروهاي تجويز شده طبق دستور پزشك معالج و ساير تدابير پرستاري
52-انجام پيگيريهاي مربوط به بيمار در همان شيفت كاري
53-انجام اقدامات مناسب جهت پيشگيري از بروز خطاها در دارودرماني
-54 آموزش به بيمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحي و هنگام ترخيص در مورد مراقبت و اقدامات لازم در منزل
55-نظارت و انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از عمل
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/05
تعداد بازدید:
79
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal