دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كنترل عفونت

مسئول واحد: طيبه سلطاني

 

شرح وظايف:

اهم وظايف اين واحد عبارتند از:

- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش.

- بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني.

 - همكاري در توسعه و اجراي برنا مه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان درصورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي.

 - شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروه ها.

 - تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

 - ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان.

 - نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري اثربخشي آموزشي.

 - بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور.

 - تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيبپذير براساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت.

نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور.

نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود.

 - همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاني.

 - شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي.

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
186
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal