دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان افشاربيمارستان افشار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره بيمارستان</span>درباره بيمارستان
معرفي و تاريخچه بيمارستان
پيام مديريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دپارتمان پرستاري</span>دپارتمان پرستاري
مديريت پرستاري
سوپروايزر باليني
سوپروایزر آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پزشكان بيمارستان</span>پزشكان بيمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قلب و عروق</span>قلب و عروق
دكتر محمود امامي ميبدي
دكتر سيد محمود صدر بافقي
دكتر منصور رفيعي
دكتر حسين نوق
دكتر محمد حسين سلطاني
دكتر حسن حقاني نژاد
دكتر سيد مصطفي سيدحسيني
دكتر عباس انديشمند
دكتر جلال دستمالچي
دكتر حميدرضا وارسته روان
دكتر ناصرحسين سرتيپ زاده
دكتر مصطفي بهجتي اردكاني
دكتر محمدرضا عليپور
دكتر فرهاد مهدوي اناري
سيدعلي صدر بافقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جراح قلب</span>جراح قلب
دكتر مهدي حدادزاده نيري
دكتر سيدجليل ميرحسيني
دكتر شهريار مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جراح عمومي</span>جراح عمومي
دكتر فرهاد پيرايه حداد
دكتر هادي صالحي نيا
دكتر حجت راجي
دكتر فاطمه احساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتوپد</span>ارتوپد
دكتر حميدرضا زارع
دكتر سيد مسعود شهدي
دكتر مسعود مهدي نژاد
دكتر محمدعلي كلانتري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زنان و زايمان</span>زنان و زايمان
دكتر شهلا رشيقي
دكتر فاطمه فرحناز مقيمي
دكتر ايران احمدي
دكتر نسرين نصيرزاده
دكتر زيبا دهقاني فيروزآبادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيهوشي</span>بيهوشي
دكتر محمدحسن عبداللهي
دكتر سيدحسين مشتاقيون
دكتر حبيب ا... حسيني
دكتر محمدحسن نجفي
دكتر شهره رستگار
دكتر فاطمه عالم رجبي
دكتر حميده بابائي زاده
دكتر ناهيد مرآت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داخلي</span>داخلي
دكتر محمدرضا ميرجليلي
دكتر محمد مهدوي فيروزآبادي
دكتر فخرالدين شيرانيان
دكتر مسعود رحمانيان
دكتر فاطمه منصوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راديولوژي</span>راديولوژي
دكتر كاظم عقيلي
دكتر علي تاجيكي
دكتر محمد ابراهيم قانعي
اورژانس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پزشكي هسته اي</span>پزشكي هسته اي
دكتر اصغر اكبري
دكتر سيدكاظم رضوي رتكي
دكتر جاويد مازار اتابكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نوزادان</span>نوزادان
دكتر ليلا برجيان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهبود كيفيت و اعتباربخشي</span>بهبود كيفيت و اعتباربخشي
معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه استراتژيك</span>برنامه استراتژيك
برنامه اصلي
برنامه عملياتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقويم كميته ها</span>تقويم كميته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1400</span>سال 1400
سه ماهه اول 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 99</span>سال 99
سه ماهه اول 99
سه ماهه دوم 99
سه ماهه سوم 99
سه ماهه چهارم 99
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 98</span>سال 98
سه ماهه اول 98
سه ماهه دوم 98
سه ماهه سوم 98
سه ماهه چهارم 98
فرایندها
سياست هاي اصلي بيمارستان افشار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابچه</span>كتابچه
کتابچه توجیهی کارکنان جدیدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابچه خط مشي، دستورالعمل و روش اجرايي</span>كتابچه خط مشي، دستورالعمل و روش اجرايي
دستورالعمل
خط مشي
روش اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمودار</span>نمودار
نمودار سلسله مراتب
نمودار تشکیلات بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني بيمار</span>ايمني بيمار
وظايف مسئول فني بيمارستان
ابلاغ مسئول فني
شرح وظايف كارشناس ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازدید مدیریتی</span>بازدید مدیریتی
سال 1400
سال 99
سال 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازدید میدانی ایمنی</span>بازدید میدانی ایمنی
سال 1400
سال 99
سال 98
فرم عوارض ناخواسته دارويي
فرم گزارش دهي خطا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> واحد بيماران بين الملل (IPD) </span> واحد بيماران بين الملل (IPD)
معرفي
خدمات درماني، كلينيكي و پاراكلينيكي
تعرفه
منشور حقوق بیمار در ایران
مدارک مورد نیاز
روابط عمومي
گالري تصاوير
نقشه سايت
Collapse تماس با ماتماس با ما
اطلاعات تماس
فرم پذیرش و بررسی پیشنهادات پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشهاي درماني</span>بخشهاي درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشهاي قلب</span>بخشهاي قلب
قلب سالاري
قلب دو
جراحي قلب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">CCU</span>CCU
CCU بهپور
CCU بيدمشكي
CCU عادل زاده
CCU ميرجليلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ICU</span>ICU
ICU انديشه نيك
ICU بشردوست
NICU ميرحسيني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اورژانس</span>اورژانس
اورژانس جنرال
اورژانس قلب
زنان وزايمان
اتاق زايمان
بخش جراحي
اكو كارديوگرافي
آنژيو گرافي،آنژيوپلاستي و الكتروفيزيولوژي
فيزيوتراپي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك ها</span>كلينيك ها
كلينيك تخصصي وفوق تخصصي كرمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پيشگيري و ارتقاء سلامت قلب</span>واحد پيشگيري و ارتقاء سلامت قلب
كلينيك پيشگيري اوليه
كلينيك پيگيري بيماران قلبي
كلينيك توانبخشي قلبي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پاراكلينيك</span>پاراكلينيك
آزمايشگاه و پاتولوژي
راديولوژي و سونوگرافي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و پژوهش</span>آموزش و پژوهش
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
مركز تحقيقات قلب و عروق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه آموزش باليني (EDO)</span>واحد توسعه آموزش باليني (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
دستورالعمل نظارت هيئت علمي بر فراگير
روش اجرايي ارزيابي و نظارت بر عملكرد آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرايندها</span>فرايندها
فرايند بازخورد نتايج ارزشيابي عملكرد ياددهي
فرايند بازخورد نتايج ارزشيابي عملكرد يادگيري
فرايند شناسايي و اولويت بندي مشكلات
فرايند يادگيري در عرصه دانش
آئين نامه كميته آموزش پزشكي
برنامه استراتژيك بيمارستان
دفتر توسعه آموزش باليني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات اعتباربخشي آموزشي</span>مستندات اعتباربخشي آموزشي
ارزيابي اعضاي هيئت علمي
اينترنهاي بخش قلب
دانشجويان بخش قلب
ارزيابي فراگير در بيمارستان
دوره آموزشي بيمارستان
پرسشنامه رضايت اساتيد
رضايتمندي فراگيران از امكانات آموزشي
برنامه عملياتي ارتقاء آموزش 98
تست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش كاركنان</span>آموزش كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع آزمون صلاحيت حرفه اي</span>منابع آزمون صلاحيت حرفه اي
ABG
ACS Management
Nihon Shock
فارماكولوژي
اكسيژن درماني
راهنماي دستگاه الكتروشوك زول
تفسير نوار قلب براي كاركنان پرستاري
راهنماي باليني انجام صحيح ساكشن
محاسبات دارويي
محاسبه سرعت ضربان قلب
هموويژيلانس
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداري و پشتيباني</span>اداري و پشتيباني
داروخانه
واحد فناوري اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت اطلاعات سلامت</span>مديريت اطلاعات سلامت
معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه ها</span>تعرفه ها
تعرفه 1
تعرفه 2
واحد حسابداری و درآمد
كارگزيني
مدارك پزشكي
مديريت پشتيباني
تجهيزات پزشكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت</span>بهداشت
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي
تغذيه
مددكاري
حراست
CSR
كارپردازي
اموال
انبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت الکترونیک</span>میز خدمت الکترونیک
فرایندهای اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه شاخص ها</span>شناسنامه شاخص ها
پذیرش
ترخیص
ارجاع
انتقال
آموزش به بیمار
فرایند رسیدگی به شکایات و انتقادات
فرایند پذیرش بیمار الکتیو
فرایند پذیرش اورژانس
فرایند ترخیص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
گاز گرفتگي
بيماريهاي حاد تنفسي
آنفلوآنزا
شستشوي دست
برنامه پزشکان کلینیک
نوبت دهی اینترنتی کلینیک
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه های بیمارستان
جوابدهی آنلاین آزمایش
منشور حقوق بیمار
لینک نظرسنجی بیماران
فرم پیشنهادات و انتقادات مراجعین
فرم پیگیری امور بیماران/ رسیدگی به شکایات
ارتباط با ماکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal